Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bryssel den 4 mars 2009

Kommissionen till EU:s ledare: stå eniga mot krisen, snabba på reformen av finansmarknaderna och visa globalt ledarskap vid G-20-toppmötet

Europeiska kommissionen uppmanar EU:s ledare att ytterligare intensifiera de samordnade europeiska åtgärderna för att motverka den ekonomiska krisen. I sitt meddelande inför Europeiska rådets toppmöte den 19–20 mars lägger kommissionen fram förslag som går ut på att bygga vidare på det omfattande stöd som redan getts till realekonomin och sysselsättningen. I meddelandet presenterar kommissionen en övergripande reform av det finansiella systemet med utgångspunkt i de Larosière-rapporten. Det framgår hur ett tydligt och enat engagemang för detta ambitiösa program kan göra det möjligt för EU att inta en global ledarroll vid G-20-toppmötet i London den 2 april.

Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso måste Europeiska rådets vårmöte ge en tydlig signal till medborgarna, företagen och världen. ”Ja, det finns en väg ut ur krisen. Ja, Europa har den enighet, det förtroende och den beslutsamhet som krävs för att övervinna den. Vi måste genomföra den återhämtningsplan vi kommit överens om på ett kraftfullt och samordnat sätt. Vi måste till fullo utnyttja den gemensamma marknadens möjligheter. I dag ber vi EU:s ledare enas om en övergripande handlingsplan, för att göra allt som står i deras makt för att skydda våra medborgare från arbetslöshet, för att med utgångspunkt i de Larosière-rapporten rensa upp finansmarknaderna, och för att göra det möjligt för EU att inför G-20-toppmötet i London föregå med gott exempel och gå i bräschen för förhandlingarna.

Bankväsendet

Kommissionens meddelande inleds med en översikt över de åtgärder som sedan hösten 2008 vidtagits för att motverka ett sammanbrott av det europeiska bankväsendet och som förhindrat otaliga konkurser och förluster av arbetstillfällen. Medlemsstaterna uppmanas att agera snabbt för att återställa förtroendet för banksektorn och få ny fart på bankutlåningen, särskilt genom att genomföra kommissionens riktlinjer från den 25 februari om avlägsnande av tillgångar som minskat i värde från bankernas balansräkning.

Finansiell reglering och tillsyn

Kommissionen stöder – och uppmanar EU:s ledare att stödja – de grundläggande principer som ställts upp av de Larosière-gruppen. Kommissionen efterlyser ett system med en mycket starkare tillsyn på EU-nivå kombinerat med en tydlig roll för nationella tillsynsorgan. Kommissionen stöder gruppens förslag om ett organ för tidig varning under ECB:s ledning som ska identifiera och åtgärda systemrisker. Kommissionen stöder gruppens rekommendation om EU-omfattande grundläggande standarder också för reglering.

I april kommer kommissionen att lägga fram nya, redan utarbetade initiativ rörande hedgefonder, private equity och ersättningssystem. Efter en konsekvensbedömning kommer kommissionen att vid Europeiska rådets junimöte lägga fram en detaljerad tidsplan för vidare åtgärder som bygger på de Larosière-rapporten. Kommissionen kommer i höst att lägga fram förslag om den nya tillsynsramen samt om t.ex. likviditetsrisker och alltför stor låneandel, ytterligare förbättrat skydd för insättare och försäkringstagare och effektiva sanktioner för oegentligheter.

Realekonomin

Meddelandet lyfter fram de goda första resultaten av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Det övergripande finanspolitiska stödet till ekonomin via EU:s och medlemsstaternas åtgärder och via de automatiska stabilisatorerna uppgår till minst 3,3 % av BNP för perioden 2009–2010. I en bilaga sammanfattas 500 nationella åtgärder, och slutsatsen är att dessa i stort sett överensstämmer med principerna att återhämtningsinsatserna bör ligga tidsmässigt rätt, vara målinriktade och tillfälliga.

Kommissionen uppmanar EU:s ledare att anta tydliga principer för kommande insatser. Dessa principer bör överensstämma med reglerna för den gemensamma marknaden, ett globalt öppet handelssystem, byggandet av en ett utsläppssnålt samhälle och en önskan att snarast möjligt återgå till hållbara offentliga finanser.

Kommissionen upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att enas om målinriktade investeringar på 5 miljarder euro för sammankopplingar av energinät samt bredband.

Sysselsättning

Bidraget från kommissionen gör det nödvändigt för medlemsstaterna att öka sina ansträngningar att ta itu med arbetslösheten – som år 2010 skulle kunna närma sig 10 % för första gången sedan 1990-talet – och det sociala utanförskapet. Denna typ av insatser kommer också att hjälpa till att hålla efterfrågan uppe och förhindra ytterligare förlorade arbetstillfällen. De bör utgöra en central programpunkt i de nationella stimulansplanerna. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att använda sig av åtgärder som exempelvis ekonomiskt stöd för tillfälliga arbetstidsarrangemang, ökat inkomststöd till arbetslösa, minskade indirekta arbetskostnader för arbetsgivare och ökade investeringar i kompetens och omskolning. På EU-nivå efterlyser kommissionen ett snabbt godkännande av förslaget om att möjliggöra omedelbara ökningar av förskottsbetalningar inom Europeiska socialfonden med 1,8 miljarder euro.

Kommissionen formulerar också en färdplan inför EU:s sysselsättningstoppmöte i Prag i maj, där man bör enas om ytterligare konkreta åtgärder för att rädda befintliga arbetstillfällen och skapa nya i framtidssektorerna. Kommissionen kommer att arrangera en rad workshopar med alla de huvudsakliga berörda parterna i olika medlemsstater inför toppmötet.

Återhämtningen bör främjas globalt – hur EU bör leda

Kommissionen uppmanar EU:s ledare att enas på ett antal områden där EU kan och bör ta på sig en tydlig ledarroll vid G20-toppmötet i London den 2 april. Man kan därigenom bygga vidare på de framgångar som uppnåddes när EU talade med en röst vid toppmötet i november 2008.

EU bör gemensamt anstränga sig för att förbättra det globala finansiella systemet och regelsystemet. Fokus bör ligga på ökad insyn och ansvarsskyldighet, lämplig reglering av alla finansiella aktörer, hantering av svårigheter som förorsakas av icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, förbättrat internationellt samarbete på tillsynsområdet samt reformer av IMF, Forum för finansiell stabilitet och Världsbanken.

EU skulle också kunna främja den globala återhämtningen genom att begära en översyn av de globala effekterna av de finanspolitiska åtgärder som hittills vidtagits, genom att främja ett öppet handelssystem och genom att uppmana toppmötet i London att få igång ett multilateralt initiativ för handelsfinansiering och att liksom vid toppmötet i Washington på nytt bekräfta åtagandet i fråga om millennieutvecklingsmålen.

Den fullständiga versionen av kommissionens meddelande till Europeiska rådet kommer att finnas tillgänglig på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar