Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

V Bruseli 4. marca 2009

Komisia vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby zachovali jednotný postoj v otázke krízy, urýchlene napredovali pri reforme finančných trhov a preukázali globálne vedúce postavenie na zasadnutí G20

Európska komisia vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby ďalej posilňovali koordinovanú európsku akciu zameranú na boj proti hospodárskej kríze. Komisia v oznámení adresovanom zasadnutiu Európskej rady v dňoch 19. – 20. marca predkladá návrhy, aby sa využila rozsiahla podpora, ktorá bola doteraz poskytnutá pre reálnu ekonomiku a zamestnanosť. Oznámenie Komisie poskytuje bližšie informácie o komplexnej reforme finančného systému vychádzajúcej z De Larosièrovej správy. Ukazuje, ako môže jasný a jednotný záväzný postoj k tomuto ambicióznemu programu pripraviť cestu pre EÚ, aby na samite G20 v Londýne 2. apríla zaujala vedúce postavenie.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Jarné zasadnutie Európskej rady musí vyslať silný signál občanom, podnikateľom i celému svetu. Áno, existuje východisko z tejto krízy. Áno, Európa je jednotná, presvedčená a odhodlaná vyhrať túto bitku. Musíme rozhodne a koordinovane realizovať dohodnutý plán hospodárskej obnovy. Musíme plne využiť jednotný trh. Dnes žiadame vedúcich predstaviteľov EÚ o odsúhlasenie komplexného akčného plánu. Urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili našich občanov pred nezamestnanosťou. Očistiť finančné trhy na základe De Larosièrovej správy. A pripraviť cestu pre Európu, aby bola príkladom a dokázala presvedčiť, keďže sa blíži samit G20 v Londýne.“

Bankový systém

Oznámenie Komisie začína prehľadom opatrení prijatých od jesene 2008, ktoré zabránili rozkladu európskeho bankovníctva a predišli tak nespočetným krachom a stratám pracovných miest. V oznámení sa nalieha na členské štáty, aby urýchlene konali v záujme obnovenia dôvery a oživenia toku pôžičiek, a to najmä uplatnením usmernení Komisie vydaných 25. februára o vypustení aktív so zníženou hodnotou zo súvah bánk.

Finančná regulácia a finančný dohľad

Komisia schvaľuje – a žiada vedúcich predstaviteľov EÚ, aby schválili – kľúčové zásady stanovené skupinou De Larosière. Komisia žiada ustanoviť systém dohľadu, ktorý bude zahŕňať oveľa väčší prehľad na úrovni EÚ pri zachovaní jasnej úlohy orgánov dohľadu jednotlivých štátov. Podporuje návrh uvedenej skupiny, aby sa vytvoril orgán včasného varovania pod dohľadom ECB, ktorý by zisťoval a riešil systémové riziká. Komisia podporuje odporúčanie skupiny na ustanovenie základného súboru regulačných noriem v rámci celej EÚ.

V apríli Komisia predloží iniciatívy týkajúce sa zaisťovacích fondov, súkromného kapitálu a štruktúry odmeňovania, ktoré sú už v procese prijímania. Komisia na základe vykonaného posúdenia vplyvu predloží na rokovanie júnového zasadnutia Európskej rady podrobný harmonogram ďalších opatrení vychádzajúcich z De Larosièrovej správy. Na jeseň predloží návrhy týkajúce sa nového regulačného rámca a iných otázok, ku ktorým patria: riziko likvidity a nadmerné zadlžovanie, ďalšie posilnenie ochrany vkladateľov a držiteľov poistných zmlúv, ako aj účinné sankcie proti nekalému postupu.

Reálna ekonomika

V oznámení sa vyzdvihuje skutočnosť, že prvé výsledky Plánu hospodárskej obnovy Európy sú dobré. Celková fiškálna podpora pre ekonomiku z európskych a národných opatrení a z automatických stabilizátorov dosahuje pre obdobie rokov 2009 – 2010 výšku najmenej 3,3 % HDP. Pripojená príloha obsahuje zhrnutie 500 národných opatrení a obsahuje záver, že tieto opatrenia sú celkovo v súlade so zásadami, že akcia hospodárskej obnovy má byť včasná, cielená a časovo obmedzená.

Komisia vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby prijali jednoznačné zásady pre ďalší postup, ktorý bude v súlade s jednotným trhom, otvoreným svetovým trhom, budovaním nízkouhlíkovej ekonomiky a najskorším možným návratom k udržateľným verejným financiám.

Komisia opakovane vyzýva členské štáty, aby odsúhlasili cielenú investíciu 5 miliárd EUR na prepojenie energetických sietí a širokopásmový internet.

Zamestnanosť

Príspevok Komisie vyzýva členské štáty, aby vystupňovali úsilie na riešenie nezamestnanosti, ktorá by sa v roku 2010 – po prvýkrát od 90. rokov minulého storočia – mohla priblížiť k 10 %, a na riešenie sociálneho vylúčenia. Tieto snahy takisto pomôžu udržať dopyt a predísť ďalším stratám pracovných miest. Mali by byť ústredným bodom národných stimulačných plánov. Komisia vyzýva členské štáty, aby využili také opatrenia, akými sú napríklad finančná podpora úprav pracovného času, rozvoj príjmovej podpory pre nezamestnaných ľudí, zníženie nemzdových nákladov pre zamestnávateľov a zvýšenie investícií do rozvoja odborných znalostí a rekvalifikácie. Na európskej úrovni Komisia vyzýva na urýchlené schválenie svojho návrhu, ktorým sa umožní okamžité zvýšenie zálohových platieb v rámci Európskeho sociálneho fondu o 1,8 miliárd EUR.

Komisia stanovuje aj pracovný plán určený na rokovanie Európskej vrcholnej schôdzky pre zamestnanosť, ktorá sa bude konať v máji v Prahe a ktorá by mala odsúhlasiť ďalšie konkrétne opatrenia na zachovanie pracovných miest a ich vytváranie v jednotlivých odvetviach v budúcnosti. Komisia bude v rámci prípravného obdobia vrcholnej schôdzky organizovať sériu pracovných seminárov so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami v jednotlivých členských štátoch.

Podpora obnovy svetového hospodárstva – v čom by mala byť EÚ príkladom

Komisia žiada vedúcich predstaviteľov EÚ, aby odsúhlasili rad oblastí, v ktorých Európa môže zaujať pevné vedúce postavenie na londýnskom samite G20 2. apríla a nadviazať tak na úspech dosiahnutý jednotným vystupovaním na washingtonskom samite v novembri 2008.

EÚ by mala vyvinúť zjednotený tlak na zlepšenie celosvetového finančného a regulačného systému, a to s osobitným dôrazom na: väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, primeraný dohľad nad všetkými finančnými aktérmi, riešenie ťažkostí spôsobených nekooperatívnymi právnymi systémami, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti dohľadu a na reformu MMF, Fóra finančnej stability a Svetovej banky.

Európa by mala podporovať aj obnovu svetového hospodárstva požiadavkou na zhodnotenie celosvetového dosahu doteraz prijatých fiškálnych opatrení, podporou otvoreného trhu, ako aj výzvou adresovanou londýnskemu samitu, aby rozvinul mnohostrannú iniciatívu zameranú na financovanie obchodu a potvrdenie washingtonského záväzku zameraného na plnenie miléniových rozvojových cieľov.

Úplné znenie oznámenia Komisie Európskej rade bude k dispozícii na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar