Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bruxelles, 4 martie 2009

Comisia solicită liderilor UE să rămână uniți în fața crizei, să accelereze reforma pieței financiare și să joace un rol de lider mondial la summit-ul G20

Comisia Europeană solicită liderilor UE să intensifice și mai mult acțiunile coordonate la nivel european pentru a lupta împotriva crizei economice. În comunicarea sa adresată reuniunii Consiliului European din 19-20 martie, Comisia prezintă propuneri pentru continuarea sprijinului amplu acordat deja economiei reale și pieței muncii. Comunicarea Comisiei prezintă o reformă globală a sistemului financiar, bazată pe raportul de Larosière. Aceasta arată modul în care un angajament clar și unit față de acest program ambițios poate facilita asumarea de către Uniune a unui rol de lider global la summit-ul G20 de la Londra, din 2 aprilie.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Consiliul European de primăvară trebuie să trimită un semnal puternic cetățenilor, mediilor de afaceri și lumii. Da, există o cale pentru a ieși din această criză. Da, Europa are unitatea, încrederea și hotărârea de a câștiga această bătălie. Trebuie să punem în aplicare cu fermitate și prin coordonarea eforturilor planul convenit de redresare economică. Trebuie să folosim la maxim piața unică. Astăzi, le cerem liderilor UE să convină asupra unui plan de acțiune amplu. Să facă tot ce este posibil pentru a proteja cetățenii noștri de perspectiva șomajului. Să curețe piețele financiare, pe baza raportului de Larosière și, în apropierea summit-ului G 20 de la Londra, să creeze condițiile pentru ca Europa să joace un rol de lider mondial, prin forța exemplului și prin puterea de convingere.”

Sistemul bancar

Comunicarea Comisiei debutează cu o trecere în revistă a măsurilor luate începând din toamna anului 2008, care au contracarat destabilizarea sectorului bancar european, prevenind, astfel, nenumărate falimente și pierderi de locuri de muncă. Comunicarea îndeamnă statele membre să acționeze rapid pentru a restabili încrederea și pentru a relansa creditarea bancară, în special prin punerea în aplicare a orientărilor Comisiei, emise la 25 februarie, privind eliminarea din bilanțurile băncilor a activelor depreciate.

Reglementarea și supravegherea financiară

Comisia susține – și le cere liderilor UE să susțină – principiile cheie prezentate de grupul de Larosière. Comisia pledează pentru un sistem de supraveghere care să combine o supraveghere mult mai strictă la nivel european, cu menținerea unui rol clar pentru autoritățile naționale de supraveghere. Comisia susține propunerea grupului de înființare a unui organism de avertizare timpurie sub egida Băncii Centrale Europene (BCE) în vederea identificării și abordării riscurilor sistemice. Comisia susține recomandarea grupului de instituire a unui set de standarde de reglementare fundamentale, cu aplicare la nivelul întregii UE.

În aprilie, Comisia va prezenta inițiative, aflate deja în lucru, privind fondurile de investiții cu risc ridicat, fondurile de investiții în societăți necotate și structurile de remunerare. După evaluarea impactului, Comisia va prezenta, la Consiliul European din iunie, un calendar detaliat privind măsurile ulterioare întemeiate pe raportul de Larosière. În toamnă, aceasta va prezenta măsuri privind noul cadru de supraveghere, dar și privind chestiuni precum riscurile de lichiditate și îndatorarea excesivă, măsuri suplimentare de consolidare a protecției deponenților și asiguraților, precum și sancțiuni eficiente împotriva infracțiunilor.

Economia reală

Comunicarea evidențiază primele rezultate pozitive ale Planului european de redresare economică. Sprijinul fiscal global acordat economiei prin intermediul măsurilor luate la nivel european și național și al factorilor de stabilizare automată se ridică la cel puțin 3,3% din PIB în perioada 2009-2010. O anexă care sintetizează 500 de măsuri întreprinse la nivel național conchide că acestea corespund, în linii mari, principiilor conform cărora orice acțiune de redresare trebuie să fie luată în timp util, să fie bine direcționată și temporară.

Comisia invită liderii europeni să sprijine, pentru orice acțiune viitoare, o serie de principii clare, conforme cu piața unică și cu un comerț mondial liber, cu construirea unei economii cu nivel scăzut de carbon și cu revenirea, cât mai curând posibil, la un sistem de finanțe publice sustenabile.

Comisia reiterează apelul adresat statelor membre de a conveni asupra unei investiții în valoare de 5 miliarde de euro, direcționate către interconexiunile energetice și infrastructurile de bandă largă.

Ocuparea forței de muncă

Contribuția Comisiei invită statele membre să intensifice eforturile pentru combaterea șomajului – care ar putea atinge 10% în 2010, pentru prima dată din anii '90 – și a excluziunii sociale. Aceste eforturi vor contribui, de asemenea, la menținerea cererii și la prevenirea unor noi pierderi de locuri de muncă. Ele ar trebui să constituie elementul central al planurilor de stimulare naționale. Comisia invită statele membre să recurgă la măsuri precum sprijinul financiar pentru programul de lucru flexibil, creșterea ajutorului acordat șomerilor, diminuarea costurilor nesalariale suportate de angajatori și dinamizarea investițiilor în competențe și reconversie profesională. La nivel european, Comisia solicită aprobarea rapidă a propunerii sale, pentru a permite o creștere imediată de 1,8 miliarde de euro a plăților anticipate, în cadrul Fondului social european.

De asemenea, Comisia stabilește o foaie de parcurs pentru summit-ul european în domeniul ocupării forței de muncă de la Praga, din luna mai, care ar trebui să adopte noi măsuri concrete pentru salvarea locurilor de muncă și pentru crearea de noi locuri de muncă în sectoarele de viitor. În vederea summit-ului, Comisia va organiza o serie de seminarii cu toți factorii implicați din statele membre.

Promovarea redresării globale – modul în care UE ar trebui să își asume un rol de lider

Comisia invită liderii UE să convină cu privire la o serie de domenii în care Europa poate și ar trebui să aibă o poziție fermă de lider la summit-ul G 20 de la Londra din 2 aprilie, pe baza succesului obținut prin exprimarea unei poziții comune la summit-ul de la Washington, din noiembrie 2008.

UE ar trebui să acționeze, printr-un efort comun, pentru îmbunătățirea sistemului financiar și de reglementare la nivel global, axându-se pe o mai mare transparență și responsabilizare, pe reglementarea adecvată a tuturor actorilor financiari, pe rezolvarea dificultăților cauzate de jurisdicțiile necooperante, stimularea cooperării internaționale în materie de supraveghere și reformarea FMI, a Forumului pentru stabilitate financiară și a Băncii Mondiale.

De asemenea, Europa ar trebui să promoveze redresarea economică globală prin solicitarea unei evaluări a impactului global al măsurilor fiscale adoptate până în prezent, prin promovarea comerțului liber și prin invitarea summit-ului de la Londra să lanseze o inițiativă multilaterală privind finanțarea comerțului și, de asemenea, să își reafirme sprijinul asumat la Washington cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Textul integral al Comunicării Comisiei către Consiliul European va fi disponibil la:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar