Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bruksela, dnia 4 marca 2009 r.

Komisja wzywa unijnych przywódców do jedności w obliczu kryzysu, szybkiej reformy rynku finansowego oraz dowiedzenia zdolności do światowego przywództwa podczas szczytu G20

Komisja Europejska wzywa przywódców UE do dalszej intensyfikacji skoordynowanych europejskich działań służących walce z kryzysem gospodarczym. W komunikacie na szczyt Rady Europejskiej w dn. 19-20 marca Komisja przedstawiła projekty ukierunkowane na wykorzystanie szerokiego poparcia, jakim cieszą się już obecnie inicjatywy w dziedzinie realnej gospodarki i zatrudnienia. W komunikacie Komisja ujawnia plany kompleksowych reform systemu finansowego opartych na sprawozdaniu de Larosièrego. Ukazano w nim, jak wyraźne i wspólne zaangażowanie w realizację tego ambitnego programu może utorować UE drogę do występowania w roli światowego lidera podczas szczytu G20 w Londynie w dniu 2 kwietnia.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Wiosenna Rada Europejska musi wysłać silny sygnał dla obywateli, przedsiębiorstw i całego świata. Tak, istnieje wyjście z kryzysu. Europa dysponuje jednością, zaufaniem i determinacją pozwalającymi ten kryzys przezwyciężyć. Należy zdecydowanie i w skoordynowany sposób wprowadzić w życie uzgodniony plan ożywienia gospodarczego. Musimy w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku. Zwracamy się dziś do unijnych przywódców z apelem o uzgodnienie kompleksowego planu działania. O uczynienie wszystkiego co możliwe dla ochrony naszych obywateli przed bezrobociem. O oczyszczenie rynków finansowych na bazie sprawozdania de Larosièrego. Wreszcie, ze względu na zbliżający się szczyt G20 w Londynie, apelujemy o utorowanie Europie drogi do pełnienia kierowniczej roli dzięki sile własnego przykładu i perswazji.”

System bankowy

Na początku komunikatu Komisja przedstawiła zestawienie środków podjętych od jesieni 2008 r., które zapobiegły załamaniu europejskiego systemu bankowego, a tym samym niezliczonym bankructwom i zwolnieniom. Komisja wzywa państwa członkowskie do szybkiego działania w celu odbudowy zaufania oraz ożywienia rynku pożyczek bankowych, w szczególności poprzez realizację wytycznej wydanej przez Komisję w dniu 25 lutego dotyczącej usunięcia „toksycznych aktywów” z bilansów bankowych.

Regulacja i nadzór finansowy

Komisja aprobuje główne zasady ustanowione przez grupę de Larosièrego i zwraca się do unijnych przywódców o ich zaaprobowanie. Komisja wzywa do ustanowienia systemu nadzoru, w którym funkcjonować będzie dużo silniejszy nadzór na szczeblu UE, ale równocześnie wyraźne kompetencje zachowają krajowe organy nadzoru. Komisja popiera propozycję grupy dotyczącą ustanowienia pod auspicjami EBC organu wczesnego ostrzegania w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń systemowych. Komisja popiera zalecenie grupy w sprawie ustanowienia zestawu podstawowych standardów regulacyjnych obowiązujących na terytorium całej UE.

W kwietniu Komisja przedstawi obecnie opracowywane inicjatywy dotyczące funduszy hedgingowych, inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym oraz struktur wynagradzania. Po realizacji oceny skutków Komisja przedstawi czerwcowej Radzie Europejskiej szczegółowy harmonogram dalszych środków opartych na sprawozdaniu de Larosièrego. Natomiast jesienią Komisja przedłoży projekty dotyczące nowych ram nadzoru oraz między innymi takich kwestii jak: ryzyko płynności i nadużywanie dźwigni finansowej; dalsze podniesienie poziomu ochrony deponentów i ubezpieczających; oraz skuteczne sankcje za naruszenie reguł.

Realna gospodarka

W komunikacie wskazano, że europejski plan ożywienia gospodarczego zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Wartość ogólnej pomocy budżetowej dla gospodarki udzielonej za pośrednictwem środków europejskich i krajowych oraz automatycznych mechanizmów stabilizacyjnych sięgnie co najmniej 3,3% PKB w latach 2009-2010. W załączniku do komunikatu zestawiono 500 krajowych środków stwierdzając, że zasadniczo odpowiadają one zasadom stanowiącym, że działania ratunkowe powinny być ściśle ukierunkowane, przejściowe i realizowane w odpowiednim czasie.

Komisja zwraca się do unijnych przywódców o zatwierdzenie jasnych wytycznych w zakresie dalszych działań, zgodnie z zasadami jednolitego rynku i wolnego handlu światowego, jak również z celem jak najszybszej budowy niskoemisyjnej gospodarki i przywrócenia stabilności finansów publicznych.

Komisja wzywa również ponownie państwa członkowskie do uzyskania porozumienia w kwestii programu inwestycji wartych 5 mld EUR przeznaczonych na połączenia między systemami energetycznymi oraz łącza szerokopasmowe.

Zatrudnienie

W swoim dokumencie Komisja wzywa państwa członkowskie do wzmożonych wysiłków w walce z bezrobociem – którego poziom może sięgnąć 10% w 2010 r., po raz pierwszy od lat 90-tych ub. wieku – i wykluczeniem społecznym. Wysiłki te powinny również dopomóc w utrzymaniu popytu i zapobieżeniu dalszym zwolnieniom. Powinny one stanowić centralny element krajowych programów stymulacji gospodarki. Komisja zwraca się do państw członkowskich o wykorzystanie takich środków jak pomoc finansowa na rzecz porozumień dotyczących tymczasowego ograniczenia czasu pracy, zwiększenia świadczeń dla osób bezrobotnych, obniżenia pozapłacowych kosztów pracy dla pracodawców oraz napędzania inwestycji w programy szkoleń i przekwalifikowania. Na szczeblu europejskim Komisja wzywa do szybkiego zatwierdzenie jej propozycji dotyczących niezwłocznego zwiększenia zaliczek wypłacanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 1,8 mld EUR.

Komisja przedstawia również plan działań przygotowawczych do europejskiego szczytu w sprawie zatrudnienia, który ma zostać zorganizowany w maju w Pradze. Na szczycie tym powinny zostać uzgodnione dalsze konkretne środki na rzecz ratowania miejsc pracy i tworzenia ich w sektorach przyszłości. W ramach przygotowań do szczytu Komisja zorganizuje również serię warsztatów z udziałem wszystkich kluczowych zainteresowanych podmiotów z różnych państw członkowskich.

Wspieranie globalnego ożywienia – rola dla UE

Komisja wzywa unijnych przywódców do uzgodnienia szeregu dziedzin, w których Europa może i powinna sprawować przewodnią rolę podczas szczytu G20 w Londynie w dniu 2 kwietnia, na fali sukcesu jakim było zajęcie jednolitego stanowiska podczas szczytu w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r.

UE powinna wspólnie naciskać na udoskonalenie globalnego systemu finansowego i regulacyjnego, koncentrując się na poniższych kwestiach: większa przejrzystość i rozliczalność; odpowiednia regulacja działalności wszystkich instytucji finansowych; zaradzenie trudnościom powodowanym przez jurysdykcje niechętne współpracy; intensyfikacja międzynarodowej współpracy w dziedzinie nadzoru; oraz reforma MFW, Forum Stabilności Finansowej i Banku Światowego.

Europa powinna również działać na rzecz globalnego ożywienia, wzywając do zweryfikowania wpływu dotychczas podjętych środków budżetowych na gospodarkę światową i wspierając wolny handel, jak również zwracając się do uczestników londyńskiego szczytu o podjęcie wielostronnej inicjatywy dotyczącej finansowej strony wymiany handlowej, jak również potwierdzenie zaangażowania w realizację milenijnych celów rozwoju, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w Waszyngtonie.

Pełny tekst komunikatu Komisji do Rady Europejskiej będzie dostępny pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar