Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Briuselis, 2009 m. kovo 4 d.

Komisija ragina ES vadovus krizės akivaizdoje išlikti vieningus, sparčiai reformuoti finansų rinką ir imtis vadovaujamojo vaidmens pasaulio mastu G20 aukščiausiojo lygio susitikime

Europos Komisija ragina ES vadovus dar intensyviau suderintais veiksmais Europos lygmeniu kovoti su ekonomine krize. Europos Vadovų Tarybos kovo 19–20 d. aukščiausiojo lygio susitikimui skirtame Komisijos komunikate pateikiami pasiūlymai dėl dar didesnės paramos teikimo realiai ekonomikai ir užimtumui. Komisijos komunikate pristatoma visuotinė finansų sistemos reforma, grindžiama de Larosière grupės ataskaita. Joje parodoma, kaip aiškus ir vieningas įsipareigojimas vykdyti šią ambicingą programą gali padėti ES imtis vadovaujamojo vaidmens pasaulio mastu G20 aukščiausiojo lygio susitikime, kuris įvyks Londone balandžio 2 d.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime piliečiams, įmonėms ir pasauliui turi būti duotas aiškus signalas. Akivaizdu, jog galime įveikti šią krizę ir jog Europa yra pakankamai vieninga, pasitikinti bei ryžtinga, kad laimėtų šią kovą. Privalome ryžtingai ir koordinuotai įgyvendinti suderintą atkūrimo planą. Privalome visapusiškai išnaudoti bendrąją rinką. Šiandien ES vadovus raginame patvirtinti visuotinį veiksmų planą, visomis įmanomomis priemonėmis apsaugoti mūsų piliečius nuo nedarbo, remiantis de Larosière grupės ataskaita atgaivinti finansų rinkas ir padėti Europai imtis vadovaujamojo vaidmens rodant pavyzdį ir tikėjimą artėjant G20 aukščiausiojo lygio susitikimui Londone.“

Bankų sistema

Komisijos komunikate iš pradžių apžvelgiamos priemonės, kurių buvo imtasi nuo 2008 m. rudens ir kurios padėjo užkirsti kelią Europos bankų sektoriaus žlugimui ir taip išvengti bankrotų lavinos bei darbo vietų praradimo. Valstybės narės jame raginamos imtis skubių veiksmų pasitikėjimui atgaivinti ir paskatinti bankus vėl teikti paskolas, visų pirma įgyvendinant vasario 25 d. Europos Komisijos paskelbtas gaires dėl sumažėjusios vertės turto pašalinimo iš bankų balansų.

Finansų reguliavimas ir priežiūra

Komisija patvirtina pagrindinius de Larosière grupės apibrėžtus principus ir ragina ES vadovus padaryti tą patį. Komisija ragina sukurti daug griežtesnės kontrolės ES lygmeniu priežiūros sistemą, bet kartu ir toliau užtikrinti aiškų nacionalinių priežiūros institucijų vaidmenį. Ji pritaria grupės pasiūlymui įsteigti ankstyvo įspėjimo įstaigą globojant ECB, kuri nustatytų ir valdytų sisteminę riziką. Europos Komisija pritaria grupės rekomendacijai nustatyti visoje ES suderintus reguliavimo standartus.

Balandžio mėnesį Komisija pateiks šiuo metu rengiamas iniciatyvas dėl rizikos draudimo fondų, privataus akcinio kapitalo ir atlyginimo struktūrų. Remdamasi poveikio vertinimu, Komisija birželio mėnesį įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime pristatys išsamų tolesnių priemonių, grindžiamų de Larosière grupės ataskaita, tvarkaraštį. Rudenį ji pateiks pasiūlymus dėl naujos priežiūros sistemos, taip pat dėl tokių klausimų: likvidumo rizika ir per didelis įsiskolinimo lygis, dar didesnė indėlininkų bei apdraustųjų apsauga, veiksmingos sankcijos už teisės normų pažeidimus.

Reali ekonomika

Komunikate atkreipiamas dėmesys į pirmuosius teigiamus Europos ekonomikos atkūrimo plano rezultatus. Bendra fiskalinė parama ekonomikai Europos bei nacionalinėmis ir savaiminėmis stabilizavimo priemonėmis sudaro ne mažiau kaip 3,3 % BVP 2009–2010 m. laikotarpiu. Priede pateikiama 500 nacionalinių priemonių santrauka ir daroma išvada, kad jos iš esmės atitinka principus, pagal kuriuos atkūrimo veiksmai turėtų būti įgyvendinami laiku, tikslingai ir laikinai.

Europos Komisija ragina ES vadovus patvirtinti aiškius tolesnių veiksmų principus, kurie atitiktų bendrosios rinkos, visame pasaulyje atviros prekybos taisykles, įsipareigojimą kurti mažo anglies dvideginio kiekio technologijų ekonomiką ir kuo skubiau atkurti valstybės finansų tvarumą.

Europos Komisija dar kartą ragina valstybes nares patvirtinti tikslines 5 mlrd. EUR investicijas energijos tinklų sujungimo bei plačiajuosčio ryšio srityje ir pabrėžia, kad susiklosto prieštaringa situacija.

Užimtumas

Europos Komisijos komunikate valstybės narės raginamos stiprinti kovos su nedarbu – kuris 2010 m. pirmą kartą nuo 1990 metų gali išaugti iki 10 % – ir socialine atskirtimi priemones. Nacionaliniuose paramos planuose turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys tokioms pastangoms, kurios taip pat padėtų išlaikyti paklausą ir išvengti dar daugiau atleidimo iš darbo. Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti tokias priemones: teikti finansinę paramą laikinam darbui, didinti paramą bedarbių pajamoms, mažinti darbdavių patiriamas su darbo užmokesčiu nesusijusias įdarbinimo išlaidas ir skatinti įgūdžių tobulinimo bei perkvalifikavimo investicijas. Europos lygmeniu Komisija ragina skubiai patvirtinti jos pasiūlymą leisti nedelsiant 1,8 mlrd. EUR padidinti išankstinius mokėjimus iš Europos socialinio fondo.

Europos Komisija taip pat pateikia strateginį planą artėjant Europos aukščiausiojo lygio susitikimui užimtumo klausimais, kuris įvyks gegužės mėnesį Prahoje ir kuriame turėtų būti patvirtintos tolesnės konkrečios priemonės, skirtos esamoms darbo vietoms išsaugoti ir naujoms kurti ateities sektoriuose. Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Komisija įvairiose valstybėse narėse surengs praktinius seminarus su visomis pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis.

Visuotinio atkūrimo skatinimas. Vadovaujamasis ES vaidmuo

Turėdama omenyje sėkmę Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame Europa laikėsi vieningos pozicijos, Komisija ragina ES vadovus nuspręsti, kokiose srityse Europa gali ir turėtų imtis aiškaus vadovaujamojo vaidmens balandžio 2 d. Londone įvyksiančiame G20 aukščiausiojo lygio susitikime.

ES turėtų būti vieninga ir duoti akstiną visuotinei finansų bei reguliavimo sistemai pagerinti, dėmesį sutelkdama į šiuos aspektus: didinti skaidrumą ir gerinti atskaitomybę, užtikrinti tinkamą reglamentavimą visų finansinių veikėjų atžvilgiu, spręsti dėl nepakankamo valstybių bendradarbiavimo kilusias problemas, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą priežiūros srityje ir reformuoti Tarptautinį valiutos fondą, Finansinio stabilumo forumą bei Pasaulio banką.

Europa taip pat turėtų padėti atkurti pasaulio ekonomiką ir raginti peržiūrėti biudžeto priemonių, kurių iki šiol imtasi, visuotinį poveikį, skatinti atvirą prekybą, Londono aukščiausiojo lygio susitikime paraginti imtis daugiašalės iniciatyvos dėl prekybos finansavimo ir dar kartą patvirtinti Vašingtone prisiimtą įsipareigojimą dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Visas Komisijos komunikato Europos Vadovų Tarybai tekstas bus pateiktas adresu

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar