Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bryssel 4. maaliskuuta 2009

Komissio kehottaa EU:n johtajia torjumaan yhdessä finanssikriisin vaikutuksia, kiirehtimään rahoitusmarkkinoiden uudistamista ja osoittamaan globaalia johtajuutta G20-ryhmässä

Euroopan komissio kehottaa EU:n johtajia nopeuttamaan koordinoituja toimia, joilla torjutaan talouden kriisiä. Maaliskuun 19–20. päivänä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle osoitetussa tiedonannossa komissio tekee ehdotuksia, jotka pohjautuvat käynnissä oleviin reaalitalouden ja työmarkkinoiden mittaviin tukitoimiin. Komission tiedonannossa esitetään kattava rahoitusjärjestelmän uudistus, joka perustuu Larosièren raporttiin. Selkeä ja yhtenäinen sitoutuminen tämän kunnianhimoisen uudistusohjelman toteuttamiseen antaa EU:lle mahdollisuuden olla johtava globaali toimija Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 järjestettävässä G20-maiden huippukokouksessa.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi: ”Keväällä kokoontuvalla Eurooppa-neuvostolla on oltava vahva viesti kansalaisille, yrityksille ja koko maailmalle. Tästä kriisistä voidaan selviytyä. Eurooppa pystyy ratkaisemaan ongelmat toimimalla yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Yhdessä laadittu elvytyssuunnitelma on toteutettava päättäväisesti ja koordinoidusti. Yhtenäismarkkinoiden vahvuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti. Komissio pyytää EU:n johtajia hyväksymään kattavan toimintasuunnitelman. Kansalaisia on suojeltava työttömyydeltä kaikin keinoin. Rahoitusmarkkinat on uudistettava Larosièren raportissa esitetyllä tavalla. Euroopan on otettava johtava asema näyttämällä esimerkkiä ja neuvottelemalla ennen Lontoossa järjestettävää G20-maiden huippukokousta.”

Pankkijärjestelmä

Komission tiedonannon alussa on yleiskatsaus syksyn 2008 jälkeen toteutetuista toimenpiteistä, joilla estettiin Euroopan pankkisektorin romahtaminen ja vältyttiin lukemattomilta konkursseilta ja työpaikkojen menetyksiltä. Jäsenvaltioita kehotetaan toimimaan nopeasti, jotta luottamus rahoitusmarkkinoiden toimintaan palautuu ja pankit pystyvät myöntämään riittävästi luottoja. Erityisesti on toteutettava toimet, joita komissio suosittaa 25. helmikuuta 2009 antamassaan tiedonannossa, jossa käsitellään ongelmallisten omaisuuserien siirtämistä pois pankkien taseista.

Rahoitusalan sääntely ja valvonta

Komissio vahvistaa Larosièren ryhmän esittämät keskeiset periaatteet ja kehottaa EU:n johtajia tekemään samoin. Komissio kannattaa valvontajärjestelmää, jossa yhdistetään selvästi tehostettu EU:n tason valvonta ja kansallisten valvontaviranomaisten selkeä rooli. Komissio tukee Larosièren ryhmän ehdotusta ennakkovaroitusjärjestelmästä, jota varten perustetaan erillinen elin Euroopan keskuspankin alaisuuteen pankkijärjestelmään liittyvien riskien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. Komissio tukee myös ryhmän suositusta keskeisiksi sääntelystandardeiksi, joita sovelletaan koko EU:ssa.

Komissio valmistelee parhaillaan huhtikuussa esitettäviä aloitteita, jotka koskevat hedge-rahastoja, pääomasijoittamista ja palkitsemisjärjestelmiä. Vaikutustenarvioinnin laatimisen jälkeen komissio esittää kesäkuussa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle yksityiskohtaisen aikataulun jatkotoimille, jotka perustuvat Larosièren raporttiin. Komissio tekee syksyllä ehdotukset uudesta valvontakehyksestä ja muun muassa seuraavista aiheista: likviditeettiriski ja liiallinen velkavivun käyttö; tallettajien ja vakuutuksenottajien suojan parantaminen; väärinkäytöksistä määrättävät tehokkaat seuraamukset.

Reaalitalous

Tiedonannossa todetaan, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelma on tuottanut jo alkuvaiheessa hyviä tuloksia. Taloutta ovat elvyttäneet EU:n tasolla ja kansallisin toimenpitein toteutettu julkinen tuki ja automaattisten vakauttajien toiminta, joiden yhteisvaikutus on vähintään 3,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2009-2010. Tiedonannon liitteenä on tiivistelmä 500 kansallisesta toimenpiteestä, joiden todetaan noudattavan yleisesti ottaen periaatetta, jonka mukaan elvytystoimien pitäisi olla oikea-aikaisia, hyvin kohdennettuja ja tilapäisiä.

Komissio kehottaa EU:n johtajia vahvistamaan jatkotoimille selkeät periaatteet, jotka soveltuvat yhtenäismarkkinoille ja avoimeen maailmankauppaan, perustuvat vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan talouteen ja mahdollistavat mahdollisimman pian paluun kestävään julkiseen talouteen.

Komissio kehottaa jälleen jäsenvaltioita sopimaan kohdennetuista viiden miljardin euron investoinneista energia- ja laajakaistayhteyksien parantamiseen.

Työllisyys

Komissio kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen tähtääviä toimia. Vuonna 2010 työttömyysaste saattaa nousta 10 prosenttiin ensimmäisen kerran 1990-luvun jälkeen. Näillä toimilla voidaan myös ylläpitää kysyntää ja estää työpaikkojen katoaminen jatkossa. Toimien pitäisi myös olla kansallisten elvytyssuunnitelmien keskeisiä osia. Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot muun muassa tukevat taloudellisesti tilapäisiä osa-aikatyöjärjestelyjä, tarjoavat toimeentulotukea työttömille, alentavat työnantajien välillisiä työvoimakustannuksia ja lisäävät investointeja ammattitaidon kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen. Komissio toivoo, että sen ehdotus Euroopan sosiaalirahastosta suoritettavien ennakkomaksujen välittömästä 1,8 miljardin euron lisäyksestä hyväksytään nopeasti EU:n tasolla.

Komissio esittää myös toimintasuunnitelman Prahassa toukokuussa järjestettävää Euroopan työllisyyshuippukokousta varten. Kokouksessa on tarkoitus sopia konkreettisista lisätoimista, joilla säilytetään työpaikkoja ja luodaan niitä tulevaisuuden kannalta tärkeillä toimialoilla. Huippukokouksen lähestyessä komissio järjestää jäsenvaltioissa työpajoja kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa.

Kuinka EU voi johtaa globaalin talouden elvyttämistä?

Komissio pyytää EU:n johtajia sopimaan useista toiminta-aloista, joilla EU voi määrätietoisesti pyrkiä johtavaan asemaan Lontoossa 2. huhtikuuta järjestettävässä G20-maiden huippukokouksessa. Lähtökohtana on EU:n menestyksekäs yhtenäinen rintama marraskuussa 2008 järjestetyssä Washingtonin huippukokouksessa.

Koko EU:n olisi pyrittävä parantamaan globaalia talous- ja sääntelyjärjestelmää keskittyen seuraaviin osa-alueisiin: parempi läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus; rahoitusalan kaikkien toimijoiden asianmukainen sääntely; yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen; kansainvälisen valvontayhteistyön tehostaminen; IMF:n, vakausfoorumin (Financial Stability Forum) ja Maailmanpankin toiminnan uudistaminen.

Euroopan olisi myös edistettävä maailmantalouden elpymistä vaatimalla tähän mennessä toteutettujen finanssipoliittisten toimien globaalien vaikutusten selvittämistä ja edistämällä avointa kauppaa. Lisäksi olisi pyydettävä Lontoon huippukokousta käynnistämään kaupan rahoitusta koskeva monenvälinen aloite ja jälleen vahvistamaan Washingtonissa tehty sitoumus vuosituhannen kehitystavoitteista.

Komission Eurooppa-neuvostolle osoittaman tiedonannon koko teksti löytyy internetosoitteesta

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar