Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Brüssel, 4. märts 2009

Komisjon kutsub ELi riigijuhte üles võitlema kriisiga ühiselt, kiiresti ümber kujundama finantsturud ja haarama juhtohjad G20 kohtumisel

Euroopa Komisjon kutsub ELi riigijuhte üles veelgi tõhustama Euroopa koordineeritud võitlust majanduskriisi vastu. Komisjon esitab oma teatises Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi kohtumisele ettepanekud, mis põhinevad reaalmajanduse edendamiseks ja töökohtade loomiseks juba antaval ulatuslikul toetusel. Komisjoni teatises esitatakse finantssüsteemi põhjaliku ümberkorralduse kava, mille aluseks on Larosière’i töörühma aruanne. Teatises selgitatakse, kuidas selle tegevuskava elluviimine võimaldab ELil haarata juhtohjad 2. aprillil Londonis toimuval G20 tippkohtumisel.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnade kohaselt tuleb kevadisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel saata tugev signaal kodanikele, ettevõtetele ja tervele maailmale, et kriis on võimalik ületada ning Euroopa on oma eesmärkide saavutamisel ühtne ja eesmärgikindel. Ta lisas: „Meil tuleb oma majanduse elavdamise kava jõuliselt ja koordineeritult ellu viia. Seejuures tuleb täielikult tugineda ühtsele turule. Täna palume me Euroopa riigijuhtidel leppida kokku igakülgne tegevuskava. Meie kodanike töökohtade säilitamiseks tuleb teha kõik, mis võimalik, finantsturud tuleb Larosière’i töörühma aruande kohaselt korrastada ning Euroopa peab läheneval G20 Londoni tippkohtumisel haarama eeskuju ja veenmise abil juhtohjad.”

Pangasüsteem

Komisjoni teatises antakse kõigepealt ülevaade alates 2008. aasta sügisest võetud meetmetest, millega suudeti vältida Euroopa pangasüsteemi kokkuvarisemist, mis omakorda hoidis ära hulga pankrotte ja paljude töökohtade kaotuse. Teatises kannustatakse liikmesriike kiiresti taastama usaldus ja saavutama, et pangad hakkaksid jälle laene andma. Esmajoones tuleks ellu viia komisjoni 25. veebruari suunised, milles käsitletakse väärtust kaotanud varade väljaarvamist panga bilansist.

Finantsregulatsioon ja -järelevalve

Komisjon kiidab heaks peamised Larosière’i töörühma esitatud põhimõtteid ning palub nende järgimist ka ELi riigijuhtidelt. Komisjon kutsub üles rajama niisuguse järelevalvesüsteemi, kus liikmesriikide asutuste selgelt kindlaks määratud ülesannetele lisanduks senisest märksa tugevam järelevalve ELi tasemel. Komisjon toetab töörühma ettepanekut moodustada Euroopa Keskpanga juures eelhoiatusasutus süsteemiriski väljaselgitamiseks ja kõrvaldamiseks. Komisjon toetab ka rühma soovitust kehtestada terves ELis ühtsed turu reguleerimise põhinõuded.

Aprillis esitab komisjon oma ettepanekud riskihajutamisfondide, erakapitali investeerimise ja hüvitiste kohta. Pärast mõju hindamist esitab komisjon juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel ka Larosière’i töörühma aruande alusel võetavate edasiste meetmete rakendamise üksikasjaliku ajakava. Sügisel esitab ta ettepanekud, milles käsitletakse uut järelevalveraamistikku ning muid küsimusi, nagu likviidsusrisk ja ülemäärane laenukapitali kaasamine, hoiustajate ja kindlustusvõtjate parem kaitsmine ning süüdlaste tõhusam karistamine.

Reaalmajandus

Teatises osutatakse, et Euroopa majanduse elavdamise kava kannab esimesi vilju. Aastail 2009–2010 ulatuvad Euroopa ja liikmesriikide majanduse toetamise maksumeetmed ning automaatsed stabilisaatorid vähemalt 3,3 %ni SKPst. Lisas esitatakse liikmesriikides võetava 500 meetme lühiülevaade ning järeldatakse, et üldiselt vastavad need põhimõttele, mille kohaselt elavdamismeetmed peavad olema õigeaegsed, sihipärased ja ajutised.

Komisjon kutsub ELi riigijuhte üles niipea kui võimalik sõnastama selged edasise tegevuse põhimõtted, mis on kooskõlas ühtse turu nõuete ning maailmakaubanduse avatuse, vähem süsihappegaasi tekitava majanduse ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

Komisjon esitab taas üleskutse, et liikmesriigid saavutaksid kokkuleppe 5 miljardi euro sihtotstarbeliseks investeerimiseks energiaühendustesse ja lairiba internetiühendusse ning osutab.

Tööhõive

Komisjoni dokumendis kutsutakse liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et vähendada tööpuudust, mis võib 2010. aastal jõuda 10 %ni, ning vältida sotsiaalset tõrjutust. Need meetmed aitavad ka säilitada nõudlust ning säilitada rohkem töökohti, mistõttu need peaksid olema riikide stimuleerimiskavades kesksel kohal. Komisjon kutsub liikmesriike üles andma finantstoetust näiteks ajutiste töökohtade loomise ja töötute rahalise toetamise kavadele, alandama tööandjate kantavaid palkadega mitteseotud kulusid ning suurendama investeeringuid kutse- ja ümberõppesse. Komisjon kutsub ka üles kiiresti heaks kiitma tema tervet Euroopat hõlmavat ettepanekut lubada suurendada Euroopa Sotsiaalfondist tehtavaid ettemakseid 1,8 miljardi euro võrra.

Komisjon esitab ka kava korraldada mais Prahas Euroopa tööhõivealane tippkohtumine, kus lepitaks kokku edasised konkreetsed meetmed töökohtade säilitamiseks ja perspektiivikates sektorites uute töökohtade loomiseks. Komisjon korraldab enne tippkohtumist peamistele sidusrühmadele eri liikmesriikides sarja aruteluseminare.

Euroopa Liit võib maailmamajanduse taas tõusule juhtida

Komisjon palub ELi riigijuhtidel saavutada üksmeel mitmes valdkonnas, kus Euroopa saab 2. aprilli G20 tippkohtumisel Londonis kindlasti etendada juhtrolli, arvestades edu, mida ta saavutas tänu oma ühistele seisukohtadele 2008. aasta novembri Washingtoni tippkohtumisel.

EL peaks üksmeelselt aitama edendada üleilmset finants- ja regulatiivsüsteemi, keskendudes eeskätt läbipaistvuse suurendamisele ja aruandekohustuse täiustamisele, finantsasutuste tegevuse asjakohasele reguleerimisele, koostööd vältivate õigussüsteemide põhjustatud raskuste kõrvaldamisele, rahvusvahelise järelevalvealase koostöö süvendamisele ning Rahvusvahelise Valuutafondi, finantsstabiilsuse foorumi ja Maailmapanga ümberkorraldamisele.

Euroopa peaks maailmamajanduse taaselavdamist toetama ka järgmiste meetmetega: kutsuma üles hindama seniste maksumeetmete üleilmset mõju, edendama avatud kaubandust, esitama Londoni tippkohtumisel üleskutse käivitada mitmepoolne kaubanduse rahastamise algatus ning taaskinnitama Washingtonis võetud kohustust saavutada aastatuhande arengueesmärgid.

Euroopa Ülemkogule esitatud komisjoni teatise täielik tekst on kättesaadav aadressil

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar