Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2009

Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στην κρίση, να κινηθούν γρήγορα στο θέμα της μεταρρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και να επιδείξουν ηγετικό πνεύμα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη σύνοδο του G20

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να εντείνουν τις συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέρχεται στις 19-20 Μαρτίου η Επιτροπή προσδιορίζει προτάσεις που ενισχύουν την ήδη εκτενή υποστήριξη που δόθηκε στην πραγματική οικονομία και στην απασχόληση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής κάνει λόγο για τη διεξοδική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος λαμβάνοντας ως βάση την έκθεση de Larosière. Δείχνει πώς μια σαφής και ενωμένη δέσμευση για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για να αναλάβει η ΕΕ παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην σύνοδο της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στον κόσμο ολόκληρο. Ναι, υπάρχει τρόπος να βγούμε από την κρίση. Ναι, η Ευρώπη είναι ενωμένη, έχει αυτοπεποίθηση και είναι αποφασισμένη να κερδίσει τη μάχη αυτή. Πρέπει να εφαρμόσουμε με αυστηρότητα και συντονισμένα το πρόγραμμα ανάκαμψης που συμφωνήσαμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως την ενιαία αγορά. Σήμερα ζητάμε από τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν σχετικά με ένα διεξοδικό πρόγραμμα δράσης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από την ανεργία. Πρέπει να εξυγιάνουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές με βάση την έκθεση de Larosière. Και πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο δίνοντας το παράδειγμα, αφενός, και αναπτύσσοντας πειστικά επιχειρήματα, αφετέρου, όσο πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της G20 στο Λονδίνο.»

Το τραπεζικό σύστημα

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αρχίζει με επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το φθινόπωρο του 2008, χάρη στα οποία αποφεύχθηκε η κατάρρευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και κατ’ επέκταση αμέτρητες χρεοκοπίες και απώλειες θέσεων απασχόλησης. Προτρέπει τα κράτη μέλη να ενεργήσουν γρήγορα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να ξαναρχίσει η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες, ιδίως με την εφαρμογή των κατευθύνσεων που εξέδωσε η Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου για την απομάκρυνση των μειωμένης αξίας περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Η Επιτροπή υιοθετεί τις βασικές αρχές που έθεσε η ομάδα de Larosière και ζητά από τους ηγέτες της ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Η Επιτροπή ζητά τη δημιουργία ενός εποπτικού συστήματος που θα συνδυάζει την πολύ αυστηρότερη επιτήρηση σε επίπεδο ΕΕ με τη διατήρηση ενός σαφούς ρόλου για τους εθνικούς εποπτικούς φορείς. Στηρίζει την πρόταση της ομάδας de Larosière όσον αφορά τη σύσταση ενός φορέα έγκαιρης προειδοποίησης υπό την αιγίδα της ΕΚΤ με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της σύστασης της ομάδας de Larosière για τη θέσπιση ενός πυρήνα κανονιστικών προτύπων για ολόκληρη την ΕΕ.

Τον Απρίλιο η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες, που βρίσκονται ήδη υπό προπαρασκευή, σχετικά με τα αντισταθμιστικά αμοιβαία κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών και τις δομές των αμοιβών. Μετά την αξιολόγηση επιπτώσεων η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω μέτρων βάσει της έκθεσης de Larosière. To φθινόπωρο θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο εποπτείας και σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας και η υπερβολική μόχλευση, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας καταθετών και κατόχων ασφαλιστηρίων συμβάσεων και η επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παρεκτροπών.

Η πραγματική οικονομία

Η ανακοίνωση αναφέρεται στα πρώτα καλά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η συνολική δημοσιονομική στήριξη προς την οικονομία από ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα και από τους αυτόματους σταθεροποιητές ανέρχεται τουλάχιστον σε 3,3% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2010. Σε παράρτημα παρουσιάζονται συνοπτικά 500 εθνικά μέτρα και συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτά ανταποκρίνονται εν γένει στις βασικές αρχές που ορίζουν ότι τα μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να είναι έγκαιρα, στοχοθετημένα και προσωρινά.

Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να υιοθετήσουν σαφείς αρχές περαιτέρω δράσης σύμφωνα με την ενιαία αγορά, με ανοικτό εμπόριο παγκοσμίως, με τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με την επάνοδο σε διατηρήσιμα δημόσια οικονομικά το συντομότερο δυνατόν.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με την στοχοθετημένη επένδυση 5 δισεκατ. € σε έργα διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας και ευρυζωνικής υποδομής

Απασχόληση

Η συνεισφορά της Επιτροπής προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας - η οποία μπορεί να πλησιάσει το 10% το 2010 για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 – και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι προσπάθειες αυτές θα συντελέσουν επίσης στη διατήρηση των επιπέδων ζήτησης και στην πρόληψη περαιτέρω απολύσεων. Θα πρέπει να αποτελέσουν το υπόβαθρο για την κατάρτιση εθνικών μέτρων παροχής κινήτρων για την οικονομία. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέτρα, όπως η οικονομική στήριξη των προσωρινών διακανονισμών απασχόλησης μειωμένου χρόνου, η ενίσχυση της εισοδηματικής στήριξης των ανέργων, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των εργοδοτών και η τόνωση των επενδύσεων σε δεξιότητες και επανεκπαίδευση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή ζητά την ταχεία έγκριση της πρότασής της να επιτραπεί η άμεση αύξηση κατά 1,8 δισεκατ. € των προκαταβολών που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει και έναν χάρτη πορείας με ορίζοντα την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα τον Μάιο, η οποία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία ως προς περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για να σωθούν θέσεις απασχόλησης και να δημιουργηθούν καινούργιες σε τομείς του μέλλοντος. Η Επιτροπή θα οργανώσει μια σειρά από εργαστήρια μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα κράτη μέλη που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη σύνοδο κορυφής.

Προώθηση της παγκόσμιας ανόρθωσης της οικονομίας – πώς πρέπει να ηγηθεί η ΕΕ

Η Επιτροπή ζητά από τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν ως προς τους τομείς στους οποίους η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να ηγηθεί αποφασιστικά στις 2 Απριλίου κατά τη σύνοδο της G20 του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία που σημείωσε μιλώντας με μια φωνή κατά τη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον, τον Νοέμβριο του 2008.

Η ΕΕ πρέπει ενωμένη να δώσει την απαραίτητη ώθηση ώστε να βελτιωθεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και κανονιστικό σύστημα εστιαζόμενη στα εξής: μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση όλων των χρηματοπιστωτικών παραγόντων, αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκαλούν μη συνεργάσιμες χώρες, ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας και μεταρρύθμιση του ΔΝΤ, του Φόρουμ για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Ευρώπη πρέπει επίσης να προωθήσει την ανόρθωση της παγκόσμιας οικονομίας ζητώντας την επισκόπηση του παγκόσμιου αντίκτυπου των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, προωθώντας το ανοικτό εμπόριο και καλώντας τη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου να αναλάβει μια πολυμερή πρωτοβουλία για τις εμπορικές πιστώσεις και να επιβεβαιώσει τη δέσμευση που αναλήφθηκε στην Ουάσιγκτον ως προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διατεθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar