Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bruxelles, den 4. marts 2009

Kommissionen opfordrer EU's ledere til at stå sammen under krisen, hurtigt at gennemføre en reform af de finansielle markeder og at vise internationalt lederskab på G20-topmødet.

Europa-Kommissionen opfordrer EU-lederne til at fremme en koordineret EU-indsats til bekæmpelse af den økonomiske krise. Kommissionen fremsætter i sin meddelelse til Det Europæiske Råd den 19.-20. marts en række forslag om, hvordan man kan udbygge den omfattende støtte, som allerede er blevet ydet til realøkonomien og beskæftigelsen. Kommissionens meddelelse indeholder en omfattende reform af det finansielle system baseret på Larosière-rapporten. Der redegøres for, hvordan en klar og fælles opbakning til dette ambitiøse program kan danne grundlag for EU's muligheder for at vise internationalt lederskab på G20-topmødet i London den 2. april.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: “Der skal på Det Europæiske Råds møde sendes et stærkt signal til borgere, erhvervsliv og resten af verden. Ja, der er en vej ud af krisen. Ja, Europa står sammen, vækker tillid og er fast besluttet på at vinde denne kamp. Vi er nødt til med overbevisning at gennemføre den aftalte genopretningsplan på koordineret vis. Det indre marked skal udnyttes fuldt ud. Vi anmoder i dag EU-lederne om at indgå en omfattende handlingsplan. Om at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at beskytte borgerne mod arbejdsløshed. Om at rette op på finansmarkederne på grundlag af Larosière-rapporten. Og om at bane vejen for EU's muligheder for at optræde som et godt eksempel og med overbevisning i perioden op til G20-topmødet i London".

Bankvæsenet

Kommissionens meddelelse indledes med en oversigt over de foranstaltninger, der er blevet truffet siden efteråret 2008, og som har forhindret en nedsmeltning af EU's bankvæsen og dermed en endeløs række af konkurser og faldende beskæftigelse. Kommissionen anmoder indtrængende medlemsstaterne om hurtigt at genskabe tilliden og atter få gang i bankernes udlån, bl.a. ved hjælp af Kommissionens vejledning fra 25. februar om, hvordan man kan fjerne forringede aktiver fra bankernes opgørelser.

Finansregulering og kontrol

Kommissionen godkender - og anmoder EU-lederne om at gøre det samme - de nøgleprincipper, som Larosière-gruppen har fastsat. Kommissionen opfordrer til, at der indføres en tilsynsordning med en kombination af en meget stærkere overvågning på EU-plan og en fortsat klar rolle for de nationale tilsynsmyndigheder. Kommissionen tilslutter sig gruppens forslag om et tidligt varslingsorgan under ECB, som skal gøre opmærksom på og løse systembaserede risici. Kommissionen støtter gruppens anbefaling af, at der indføres et sæt grundlæggende reguleringsstandarder gældende for hele EU.

I april vil Kommissionen tage en række initiativer, som allerede er under forberedelse vedrørende hedgefonde, risikovillig kapital og aflønningsstrukturer. På Det Europæiske Råds møde i juni vil Kommissionen på baggrund af en konsekvensanalyse fremlægge en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af en række yderligere foranstaltninger på grundlag af Lorosière-rapporten. Den vil til efteråret fremsætte en række forslag om den nye tilsynsordning og andre emner som f.eks. likviditetsrisiko og overdreven gearing, udvidet beskyttelse af indlånere og forsikringstagere og effektive sanktioner mod uregelmæssigheder.

Realøkonomi

Meddelelsen henviser til, at den europæiske økonomiske genopretningsplan indledningsvis har ført til en række gode resultater. Den generelle økonomiske støtte, som EU og medlemsstaterne har besluttet at yde via skatten og automatiske stabilisatorer, udgør mindst 3,3 % af BNP i årene 2009-2010. I et bilag omtales 500 nationale foranstaltninger, og det konkluderes, at de generelt er i overensstemmelse med principperne om, at hjælpepakker bør være rettidige, målrettede og tidsbegrænsede.

Kommissionen opfordrer EU's ledere til at godkende nogle klare principper for den kommende indsats i overensstemmelse med det indre marked, en åben verdenshandel, opbygningen af en lavemissionsøkonomi og tilbagevenden til bæredygtige offentlige finanser så hurtigt som muligt.

Kommissionen gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at blive enige om at foretage en målrettet investering på 5 mia. EUR i sammenkobling af energinet og bredbånd.

Beskæftigelse

Kommissionens bidrag indeholder en opfordring til medlemsstaterne om at øge bestræbelserne på at løse arbejdsløsheden - som for første gang siden 1990'erne kan nærme sig 10 % i 2010 - og den sociale udstødning. Denne indsats vil også bidrage til at opretholde efterspørgslen og forebygge yderligere nedgang i beskæftigelsen. Indsatsen bør være et centralt grundlag for de nationale hjælpepakker. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at benytte sig af foranstaltninger som f.eks. finansiel støtte til midlertidig arbejdsdeling, øget indkomststøtte til arbejdsløse, nedsættelse af arbejdsgivernes indirekte lønomkostninger og øget investering i efteruddannelse og omskoling. På EU-plan opfordrer Kommissionen til, at man hurtigt godkender dens forslag om en umiddelbar forhøjelse af Den Europæiske Socialfonds forskudsbetalinger med 1,8 mia. EUR.

Kommissionen fremlægger desuden en køreplan for tiden op til det europæiske beskæftigelsestopmøde i Prag i maj, hvor der efter planen skal vedtages en række yderligere konkrete foranstaltninger for at opretholde beskæftigelsen og skabe nye jobs i fremtidssikrede sektorer. Kommissionen vil frem til topmødet afholde en række seminarer med deltagelse af alle vigtige interessenter i de forskellige medlemsstater.

Øget international genopretning - EU's lederskab

Kommissionen anmoder EU's ledere om at blive enige om en række områder, hvor EU kan og bør vise klart lederskab den 2. april på G20-topmødet i London, med udgangspunkt i resultaterne fra Washington-topmødet i november 2008, hvor EU med succes talte med én stemme.

EU bør gøre en fælles indsats for at forbedre det internationale finanssystem og den internationale regulering med fokus på: øget gennemskuelighed og ansvar, passende bestemmelser for alle finansielle aktører, løsning af problemer skabt af ikke-samarbejdsvillige domsmyndigheder, øget internationalt samarbejde om tilsyn og reform af IMF, Forummet for Finansiel Stabilitet og Verdensbanken.

EU bør desuden fremme den internationale genopretning gennem en opfordring til at se på den globale virkning af de fiskale foranstaltninger, der indtil videre er truffet, og ved at fremme en åben handel og opfordre til, at der på London-topmødet tages et multilateralt initiativ vedrørende handelsfinansiering, og at man ligeledes på London-mødet bekræfter Washington-forpligtelserne vedrørende årtusindudviklingsmålene.

Hele Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd findes på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar