Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

V Bruselu dne 4. března 2009

Komise vyzývá vedoucí představitele EU, aby zůstali v boji proti krizi jednotní, rychle přistoupili k reformě finančních trhů a prokázali celosvětové vedoucí postavení na zasedání G20

Evropská komise vyzývá vedoucí představitele EU, aby v boji proti hospodářské krizi dále posilovali koordinaci na evropské úrovni. Komise ve svém sdělení určenému zasedání Evropské rady, které se bude konat 19.–20. března, předkládá návrhy zaměřené na využití rozsáhlé podpory, která již byla poskytnuta ve prospěch reálné ekonomiky a zaměstnanosti. Komise ve svém sdělení představuje komplexní reformu finančního systému, která vychází z Larosièrovy zprávy. Ukazuje, jak může jasný a jednotný závazek k tomuto náročnému programu připravit podmínky k tomu, aby EU na summitu G20 v Londýně 2. dubna zaujala celosvětově vedoucí postavení.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Jarní zasedání Evropské rady musí občanům, podnikům i světu vyslat jednoznačný signál. Ano, existuje východisko z této krize. Ano, Evropa je jednotná, přesvědčená a odhodlaná tuto bitvu vyhrát. Musíme s plným odhodláním a koordinovaným způsobem provádět schválený plán hospodářské obnovy. Musíme plně využívat jednotného trhu. Dnes žádáme vedoucí představitele EU, aby schválili komplexní akční plán. Učinit vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše občany před nezaměstnaností. Ozdravit finanční trhy na základě Larosièrovy zprávy. A připravit podmínky k tomu, aby Evropa šla příkladem a byla přesvědčivá v souvislosti s nadcházejícím summitem G20 v Londýně.“

Bankovní systém

Sdělení Komise začíná přehledem opatření přijatých od podzimu 2008, která zabránila zhroucení evropského bankovního průmyslu, a tak předešla bezpočtu úpadků a ztrátám pracovních míst. Ve sdělení se naléhá na členské státy, aby urychleně jednaly v zájmu obnovení důvěry a toku půjček, především prováděním pokynů k odstranění znehodnocených aktiv z rozvah bank, které Komise vydala 25. února.

Finanční regulace a dohled

Komise schvaluje – a žádá vedoucí představitele EU, aby schválili – klíčové zásady stanovené Larosièrovou skupinou. Komise požaduje vytvoření systému dohledu, který by zahrnoval větší dohled na úrovni EU při zachování jednoznačné úlohy vnitrostátních orgánů dohledu. Podporuje návrh skupiny zřídit pod dohledem ECB subjekt včasného varování k identifikaci a řešení systémových rizik. Komise podporuje doporučení skupiny vypracovat základní soubor regulačních norem platných v celé EU.

V dubnu Komise předloží iniciativy týkající se zajišťovacích fondů, soukromého kapitálu a struktur odměňování, které jsou již v jednání. Po posouzení dopadů Komise předloží na červnovém zasedání Evropské radě podrobný harmonogram dalších opatření vycházejících z Larosièrovy zprávy. Na podzim předloží návrhy týkající se nového rámce dohledu a např. otázky rizika likvidity a nadměrného pákového efektu, dalšího posílení ochrany vkladatelů a pojištěnců a účinných sankcí při pochybení.

Reálná ekonomika

Ve sdělení se poukazuje na skutečnost, že první výsledky Plánu evropské hospodářské obnovy jsou dobré. Celková fiskální podpora hospodářství z evropských a vnitrostátních opatření a z automatických stabilizátorů činí pro období 2009–2010 nejméně 3,3 % HDP. Příloha obsahuje 500 vnitrostátních opatření a závěr, že tato opatření jsou obecně v souladu se zásadami, že nápravná opatření by měla být včasná, cílená a dočasná.

Komise vyzývá vedoucí představitele EU, aby schválili jasné zásady pro další postup, který bude v souladu s jednotným trhem, celosvětově otevřeným obchodem, rozvojem nízkouhlíkového hospodářství a co nejrychlejším návratem k udržitelným veřejným financím.

Komise opakuje svou výzvu členským státům, aby schválily cílenou investici ve výši 5 miliard EUR na energetické propojení a širokopásmovou infrastrukturu.

Zaměstnanost

Komise ve svém příspěvku žádá členské státy, aby zvýšily úsilí o řešení problému nezaměstnanosti, která by v roce 2010 mohla poprvé od devadesátých let 20. století dosáhnout 10 %, a problému sociálního vyloučení. Toto úsilí rovněž pomůže zachovat poptávku a zabránit dalším ztrátám pracovních míst. Mělo by být ústředním prvkem národních stimulačních plánů. Komise vyzývá členské státy, aby využily takových opatření, jako je např. finanční podpora na dočasnou úpravu pracovní doby, zvýšení podpory příjmů pro nezaměstnané osoby, snížení nemzdových nákladů pro zaměstnavatele a zvýšení investic do rozvoje odborných znalostí a rekvalifikace. Na evropské úrovni Komise vyzývá k rychlému schválení návrhu, který předložila, aby bylo možné v rámci Evropského sociálního fondu okamžitě zvýšit zálohové platby o 1,8 miliardy EUR.

Komise rovněž vypracovává plán pro evropskou vrcholnou schůzku pro otázky zaměstnanosti, která se bude konat v květnu v Praze, na které by měla být schválena další konkrétní opatření k zachování pracovních míst a jejich vytváření v odvětvích budoucnosti. Komise bude při přípravě vrcholné schůzky pořádat řadu seminářů se všemi klíčovými zúčastněnými stranami v jednotlivých členských státech.

Podpora oživení světového hospodářství – jak by EU měla jít příkladem

Komise žádá vedoucí představitele EU, aby schválili řadu oblastí, kde Evropa může a měla by zaujmout vedoucí postavení na londýnském summitu G20 2. dubna, aby se navázalo na úspěch, kterého bylo dosaženo jednotným vystupováním na summitu, který se konal v listopadu 2008 ve Washingtonu.

EU by měla jednotně prosazovat zlepšení globálního finančního a regulačního systému, a to se zvláštním důrazem na lepší transparentnost a odpovědnost, přiměřený dohled nad všemi účastníky finančních operací, řešení obtíží vyplývajících z nekooperativních právních systémů, podporu mezinárodní spolupráce v oblasti dohledu a na reformu MMF, Fóra pro finanční stabilitu a Světové banky.

Evropa by měla rovněž podporovat oživení světového hospodářství požadavkem na posouzení celosvětového dopadu dosud přijatých fiskálních opatření, podporou otevřeného obchodu a výzvou určenou londýnskému summitu, aby zahájil mnohostrannou iniciativu zaměřenou na financování obchodu a potvrdil washingtonský závazek k plnění rozvojových cílů tisíciletí.

Úplné znění sdělení Komise Evropské radě bude k dispozici na internetové adrese

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar