Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Брюксел, 4 март 2009 г.

Комисията призовава лидерите на ЕС да останат единни в борбата с кризата, да ускорят реформата на финансовия пазар и да проявят глобално лидерство на срещата на Г-20

Европейската комисия призовава лидерите на ЕС да засилят координираните европейски мерки за борба с икономическата криза. В своето съобщение във връзка със срещата на върха на Европейския съвет от 19—20 март Комисията предлага да се наблегне на засилената подкрепа, която досега се е предоставяла на реалната икономика и трудовата заетост. Съобщението на Комисията съдържа предложение за цялостна реформа на финансовата система, основана на доклада Де Ларозиер. То показва как ясният и единен ангажимент към тази амбициозна програма може да създаде предпоставки за ръководната роля на ЕС по време на срещата на върха на Г-20 на 2 април в Лондон.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Пролетното заседание на Европейския съвет трябва да изпрати силен сигнал на гражданите, фирмите и на света. Да, има изход от кризата. Да, Европа разполага с достатъчно единство, увереност и решимост, за да спечели тази битка. Ние трябва с твърдост да изпълним договорения план за възстановяване по координиран начин. Трябва да използваме пълния потенциал на единния пазар. Днес настояваме пред лидерите на ЕС да вземат решение за цялостен план за действие. Да направят всичко възможно, за да защитят нашите граждани от безработицата. Да изчистят финансовите пазари въз основа на доклада Де Ларозиер. И с наближаването на срещата на високо равнище на Г-20 в Лондон да проправят пътя на Европа към лидерство чрез личен пример и убеждаване.“

Банкова система

Съобщението на Комисията започва с преглед на мерките, предприети от есента на 2008 г. досега, които предотвратиха срива на европейския банков сектор, а с това и безброй фалити и изгубени работни места. Държавите-членки се насърчават да предприемат бързи действия за възстановяване на доверието и възвръщането на нормалното предоставяне на кредити, в частност като прилагат насоките на Комисията от 25 февруари относно премахването на обезценените активи от счетоводните баланси на банките.

Финансово регулиране и надзор

Комисията подкрепя основните принципи, изложени от групата Де Ларозиер, и настоява лидерите на ЕС също да ги подкрепят. Комисията призовава за изграждане на система за надзор, която да съчетава много по-силния контрол на равнище ЕС с ясно определената роля на националните надзорни органи. Тя подкрепя предложението на групата за създаване на орган за ранно предупреждаване под ръководството на ЕЦБ, който да установява и да се бори с рисковете за системата. Комисията подкрепя препоръката на групата да се определи основен набор от регулаторни стандарти в целия ЕС.

През април Комисията ще представи вече започнати инициативи във връзка с хедж фондовете, структурите за частно дялово финансиране и възнагражденията. След провеждане на оценка на въздействието Комисията ще представи на Европейския съвет през юни подробен график за по-нататъшни мерки, основани на доклада Де Ларозиер. През есента тя ще представи предложения за новата надзорна рамка и други въпроси, като ликвиден риск и прекомерен ливъридж; повишаване на защитата за вложителите и притежателите на полици; както и ефективни санкции за нарушения.

Реална икономика

В съобщението се подчертават добрите първи резултати от Европейския план за икономическо възстановяване. Общата фискална подкрепа за икономиката от европейски и национални мерки и от автоматичните стабилизатори възлиза на поне 3,3 % от БВП за периода 2009—2010 г. В приложение се обобщават 500 национални мерки и се стига до извода, че те като цяло съответстват на принципите, според които действията за възстановяване трябва да бъдат навременни, целенасочени и за определен период от време.

Комисията призовава лидерите на ЕС да подкрепят ясни принципи за по-нататъшни действия, съобразени с единния пазар, отворената световна търговия, изграждането на нисковъглеродна икономика и възможно най-бързото възстановяване на устойчивите публични финанси.

Комисията повтаря своя призив към държавите-членки да вземат решение относно целева инвестиция от 5 млрд. евро в свързване на енергийните системи и широколентова инфраструктура и изтъква, че не е логично държавите.

Заетост

В своя документ Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си за преодоляване на безработицата, която през 2010 г. може да достигне 10 % за първи път от 90-те години насам, както и социалното изключване. Тези усилия ще помогнат и за поддържането на търсенето и ще предотвратят допълнителната загуба на работни места. Те трябва да бъдат основен елемент на националните планове за стимулиране. Комисията приканва държавите-членки да използват мерки като финансова подкрепа за временни трудови договори, увеличаване на помощите на безработните, намаляване на разходите, несвързани със заплати, на работодателите и насърчаване на инвестициите в умения и преквалификации. На европейско равнище Комисията призовава за бързо одобряване на нейното предложение за незабавно увеличение с 1,8 млрд. евро на авансовите плащания по Европейския социален фонд.

Комисията определя и пътна карта за европейската среща на върха по заетостта през май в Прага, на която трябва да се вземе решение за допълнителни конкретни мерки за запазване и създаване на работни места в секторите на бъдещето. С наближаването на срещата на върха Комисията ще организира поредица от семинари със всички ключови заинтересовани страни в различни държави-членки.

Насърчаване на глобалното възстановяване - водещата роля на ЕС

Комисията настоява лидерите на ЕС да стигнат до съгласие по редица области, в които Европа може и трябва да има твърда водеща роля по време на срещата на Г-20 в Лондон на 2 април, основавайки се на успеха, постигнат чрез нейната единна позиция по време на срещата на върха във Вашингтон през ноември 2008 г.

ЕС трябва да даде единен тласък за подобряване на световната финансова и регулаторна система, като се съсредоточи върху: по-голяма прозрачност и отчетност; подходящо регулиране на всички финансови участници; преодоляване на трудностите, причинени от юрисдикции, които не оказват съдействие; насърчаване на международното сътрудничество в областта на надзора; и реформа на МВФ, Форума за финансова стабилност и Световната банка.

Европа трябва да насърчава и глобалното възстановяване, като призове за преглед на глобалното въздействие от предприетите досега фискални мерки, като поощрява свободната търговия и като прикани участниците в срещата на върха в Лондон да стартират многостранна инициатива относно търговското финансиране и да потвърдят ангажимента от Вашингтон за изпълнение на целите на хилядолетието за развитие.

Пълният текст на съобщението на Комисията до Европейския съвет ще бъде на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar