Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bryssel den 3 mars 2009

EU:s landsbygd behöver bättre tillgång till höghastighetsinternet, säger kommissionen

Att se till att de 30 % av EU:s landsbygdsbefolkning som inte har tillgång till höghastighetsinternet kan skaffa sådan uppkoppling bör vara en prioritet för att målet ”bredband för alla” ska kunna uppnås senast 2010, säger kommissionen i dag. Bättre Internetanslutning är viktigt för att främja en snabb ekonomisk återhämtning. I dag beskriver kommissionen hur den tänker använda sina egna stödprogram för att främja Internet och Internettjänster i landsbygdsområden. Kommissionen uppmanar också EU:s medlemsstater att göra detsamma. Bra Internetanslutningar kan innebära att jordbrukare och företag på landsbygden, framför allt små och medelstora företag, blir mindre isolerade och mer konkurrenskraftiga. De får tillgång till internationella marknader och kan på ett snabbare och effektivare sätt bedriva affärsverksamhet. Samtidigt håller Europaparlamentet och rådet på att diskutera ett förslag från kommissionen om att göra ytterligare 1 miljard euro tillgängliga, genom den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, för att se till att höghastighetsinternet ska finnas mer allmänt i alla regioner i Europa.

”Många anser att vi absolut måste ha tillgång till informations- och kommunikationstekniken (IKT), definitivt på kontoret och kanske även hemma. Varför ska då landsbygden acceptera en ofullständig tillgång till de här verktygen?” säger Mariann Fischer Boel, EU-kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Om vi menar allvar med att bevara en levande och välmående landsbygd måste vi se till att alla får ut mesta möjliga av den moderna tekniken.”

Vi måste göra allt vi kan för att se till alla medborgare i EU får tillgång till Internetteknik. Internettekniken bidrar till hälften av produktivitetstillväxten i EU. EU:s medlemsstater har inte råd att låta denna potential vara outnyttjad i landsbygdsområdena, framför allt inte när vi nu är inne i en ekonomisk kris”, säger Viviane Reding, kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Bredband är ett omistligt verktyg för företag på landsbygden, framför allt små och medelstora företag som är beroende av en höghastighetsanslutning till den övriga ekonomin. Jag uppmanar rådet att hjälpa oss att se till att företagen inte sviks genom att kraftigt signalera sitt stöd för bredband för alla medborgare i EU.”

I genomsnitt har 93 % av medborgarna i EU tillgång till höghastighetsanslutning. I landsbygdsområdena är dock siffran bara 70 % och i vissa länder (t.ex. Grekland, Polen, Slovakien, Bulgarien och Rumänien) är det endast 50 % eller mindre av landsbygdsbefolkningen som har bredbandstäckning.

I ett meddelande som antogs i dag beskriver kommissionen de fördelar som bättre tillgång till modern IKT på landsbygden kan ge för företag och enskilda personer i dessa områden, t.ex. jordbruksföretag och livsmedelsproducenter.

I Sverige har till exempel 80 % av jordbruksföretagen tillgång till Internet. En tredjedel av dem använder Internet dagligen (en tredjedel använder också Internet för att lämna in ansökningar om EU-bidrag). I andra regioner, t.ex. Toscana (Italien) och Ungern, använder dock endast en fjärdedel av jordbrukarna Internet, vilket gör det svårare att planera produktionen, marknadsföra produkter, få tillgång till priser på internationella marknader, se väderleksprognoser och ingå samarbetsavtal med andra marknadsaktörer. Men det är inte bara jordbrukarna som är i denna situation. I EU:s landsbygdsområden använder endast 22,5 % av befolkningen e-förvaltningstjänster för att till exempel lämna in självdeklarationer, vilket kan jämföras med 32,9 % i stadsområden.

Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna och regionerna (bland annat kommunerna) att överväga att anpassa sina landsbygdsutvecklingsprogram för att på lämpligt sätt framhålla IKT och Internetanslutningar. Detta bör framför allt ske vid den översyn av deras landsbygdsutvecklingsplaner som ska göras efter halva tiden, dvs. 2010.

Bakgrund

EU vill komma till rätta med den bredbandsklyfta som finns i unionen mellan städerna och landsbygden genom strategier för landsbygdsutveckling, som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna och regionerna kan använda EU-medel för modernisering, med hjälp av ny teknik, av jordbruksföretag, utbildning, miljövård, etablering av nya företag och grundläggande tjänster på landsbygden.

Dessutom läggs 15 miljarder euro på IKT-prioriteringar inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2007–2013, till exempel e-förvaltningstjänster och Internetinfrastruktur. En del av dessa pengar kommer att användas på landsbygden.

Den 28 januari 2009 föreslog kommissionen, i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser från december 2008, att 1 miljard euro skulle öronmärkas för bredbandsinvesteringar inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Målet är att åstadkomma bredbandstäckning i hela EU (MEMO/09/35). I anslutning till dagens meddelande om bättre tillgång till modern IKT på landsbygden kommer kommissionen att anordna en EU-konferens om bredband i Turin (Italien) den 2–3 april 2009. På konferensen kommer kommissionen, nationella och regionala myndigheter och andra berörda parter att diskutera ökade EU-investeringar i bredband inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen liksom strategier som kan bidra till en fullständig bredbandstäckning på landsbygden.

Dagens meddelande om bättre tillgång till IKT på landsbygden finns på:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar