Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

V Bruseli 3. marca 2009

Podľa názoru Komisie je potrebné zabezpečiť lepší prístup k vysokorýchlostnému internetu s cieľom oživiť vidiecke oblasti v Európe

Komisia dnes vyhlásila, že pripojenie 30 % vidieckeho obyvateľstva EÚ, ktoré zatiaľ nemá prístup k vysokorýchlostnému internetu, by malo byť prioritou v úsilí zabezpečiť do roku 2010 „širokopásmové pripojenie pre všetkých“. Zvýšenie počtu pripojení na internet je významným nástrojom na podporu rýchlej hospodárskej obnovy. Komisia dnes predložila návrh, akým spôsobom by využila svoje vlastné programy podpory na posilnenie internetových sietí a služieb vo vidieckych oblastiach, a k rovnakým opatreniam vyzvala aj členské štáty. Vďaka dobrému prístupu k internetu je možné znížiť izolovanosť poľnohospodárskych podnikov a spoločností vo vidieckych oblastiach (najmä malých a stredných podnikov – MSP) a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, a to prostredníctvom prístupu na medzinárodné trhy a rýchlejšieho a efektívnejšieho spôsobu obchodovania. Európsky parlament a Rada súčasne diskutujú o návrhu Komisie poskytnúť ďalšiu miliardu EUR prostredníctvom Plánu hospodárskej obnovy Európy, aby sa prístup k vysokorýchlostnému internetu rozšíril v ešte väčšej miere vo všetkých regiónoch Európy.

„V 21. storočí by mnohí z nás mohli tvrdiť, že bez informačných a komunikačných technológií sa či už v kancelárii alebo dokonca doma jednoducho nezaobídeme. Prečo by sa vidiecke oblasti mali zmieriť s nerovnakým prístupom k tomuto nástroju?“ vyhlásila dnes Mariann Fisher Boelová, európska komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Ak chceme mať naozaj prosperujúce a dynamické vidiecke oblasti, musíme pomôcť každému v snahe využívať moderné technológie čo najlepšie.“

„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme poskytli internetové technológie všetkým občanom Európy. Internetové technológie predstavujú polovicu rastu produktivity v EÚ a členské štáty si nemôžu dovoliť pripraviť svoje vidiecke oblasti o možnosti tohto rastu, hlavne nie v týchto ťažkých časoch hospodárskej krízy,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Širokopásmové pripojenie je nevyhnutným nástrojom pre podniky vo vidieckych oblastiach, a to najmä pre MSP, ktoré potrebujú vysokorýchlostné prepojenie na zvyšok hospodárstva. Vyzývam Radu, aby nám prejavom výraznej podpory širokopásmového pripojenia pre všetkých Európanov pomohla zabezpečiť, že žiadny z týchto podnikov nebude zanedbaný.“

Zatiaľ čo vysokorýchlostné pripojenie na internet môže využívať priemerne 93 % Európanov, táto hodnota dosahuje len 70 % vo vidieckych oblastiach a v niektorých krajinách (ako napríklad v Grécku, Poľsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku) má k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu prístup len 50 % vidieckeho obyvateľstva alebo menej.

Komisia v dnes prijatom oznámení uviedla výhody, ktoré môže podnikom a jednotlivcom vo vidieckych oblastiach (napríklad poľnohospodárskym podnikom a výrobcom potravín) priniesť lepší prístup vidieckych oblastí k moderným informačným a komunikačným technológiám, ako napríklad k internetu.

Napríklad 80 % poľnohospodárskych podnikov vo Švédsku už má prístup na internet a tretina z nich ho využíva denne (tretina z nich ho takisto využíva na predloženie žiadostí o poskytnutie pomoci EÚ). V ostatných regiónoch, ako napríklad v Toskánsku (Taliansko) a Maďarsku, však internet využíva len štvrtina poľnohospodárskych podnikov, čo sťažuje plánovanie výroby, obchodovanie s výrobkami a prístup k informáciám o cenách na medzinárodných trhoch a o predpovedi počasia alebo ustanovovanie dohôd o spolupráci s inými trhovými aktérmi. Poľnohospodári nie sú v tejto situácii jediní: v rámci Európy využíva služby elektronickej štátnej správy (napríklad podávanie daňových priznaní) len 22,5 % ľudí vo vidieckych oblastiach v porovnaní s 32,9 % ľudí v mestských oblastiach.

Komisia preto vyzýva členské štáty a regióny vrátane miestnych orgánov, aby zvážili možnosť prispôsobiť svoje programy rozvoja vidieka tak, aby v nich venovali primeranú pozornosť informačným a komunikačným technológiám a pripojeniam na internet, a to hlavne v rámci priebežného hodnotenia svojich plánov rozvoja vidieka, ktoré majú byť prijaté v roku 2010.

Kontext

EÚ rieši „rozdiely v dostupnosti internetu“ v EÚ medzi mestskými a vidieckymi oblasťami prostredníctvom politiky vidieckeho rozvoja, ktorá je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Členské štáty a regióny môžu vynakladať finančné prostriedky EÚ na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom používania nových technológií, na odbornú prípravu, starostlivosť o životné prostredie, zakladanie nových podnikov a na zabezpečovanie základných služieb vo vidieckych oblastiach.

Okrem toho je približne 15 miliárd EUR použitých na prioritné oblasti v súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci kohéznej politiky EÚ na roky 2007 – 2013, napríklad na elektronické verejné služby a na internetovú infraštruktúru. Časť z týchto prostriedkov sa použije vo vidieckych oblastiach.

Komisia 28. januára 2009 v súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z decembra 2008 navrhla vyčleniť ďalšie prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na investície do širokopásmového pripojenia ako súčasť svojho Plánu hospodárskej obnovy Európy, a to s cieľom dosiahnuť 100 % mieru pokrytia v súvislosti s vysokorýchlostným internetom so širokopásmovým pripojením v Európe (MEMO/09/35). Komisia okrem prijatia dnešného oznámenia o lepšom prístupe vidieckych oblastí k moderným informačným a komunikačným technológiám organizuje aj konferenciu EÚ venovanú problematike širokopásmového pripojenia, ktorá sa uskutoční 2. – 3. apríla 2009 v Turíne (Taliansko). Táto udalosť bude pre Komisiu, orgány na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a iné zainteresované strany príležitosťou na diskusiu o zvýšených investíciách EÚ do širokopásmového pripojenia v rámci plánu EÚ v oblasti obnovy a politík, ktoré prispejú k dosiahnutiu 100 % pokrytia v prípade širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach.

Dnešné oznámenie o lepšom prístupe vidieckych oblastí k moderným IKT je k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar