Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bruksela, 3 marca 2009 r.

Zdaniem Komisji dostęp do szerokopasmowego Internetu najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do tych 30 % ludności wiejskiej w UE, które dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich” przed rokiem 2010 – ogłosiła dziś Komisja Europejska. Poprawa rozpowszechnienia łączy internetowych jest potężnym narzędziem pobudzającym szybką odnowę gospodarczą. W dniu dzisiejszym Komisja zapowiada, jak za pomocą programów pomocowych zamierza doprowadzić do szybkiego rozrostu sieci internetowej na obszarach wiejskich, apelując do państw członkowskich UE o podjęcie takich samych starań. Szeroki dostęp do Internetu może zmniejszyć izolację gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, przy czym dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czyniąc je bardziej konkurencyjnymi dzięki otwarciu dostępu do rynków międzynarodowych i umożliwieniu przyspieszenia i usprawnienia prowadzonej przez nie działalności. Tymczasem Parlament Europejski i Rada obradują nad wnioskiem Komisji, przewidującym udostępnienie kolejnego miliarda euro za pośrednictwem działań ujętych w europejskim planie naprawy gospodarczej, co miałoby posłużyć szerszemu rozpowszechnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach Europy.

Mamy już XXI wiek. Niejeden powiedziałby, że bez technologii informacyjno-telekomunikacyjnych po prostu nie dalibyśmy sobie rady – co bez wątpienia jest już faktem w środowisku pracy, a może nawet w domu. W imię czego obszary wiejskie miałyby się godzić z nierównym dostępem do tego narzędzia? zastanawia się Mariann Fischer Boel, europejska komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jeśli poważnie myślimy o wzbogaceniu i uaktywnieniu obszarów wiejskich, musimy zadbać o to, by wszyscy korzystali w pełni z owoców najnowszych technologii”.

Nie spoczniemy, dopóki technologie internetowe nie trafią do wszystkich obywateli Europy. Technologie internetowe stoją za połową wzrostu wydajności produkcji w UE, a żadne z państw Unii nie może dopuścić do tego, by jego obszary wiejskie zaniedbywały swój potencjał, tym bardziej w obliczu obecnego kryzysu” – dodaje Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.Szerokopasmowy Internet jest nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) działających na obszarach wiejskich, których sukces jest często uzależniony od szerokopasmowej łączności z całą gospodarką. Apeluję do Rady o wspomożenie naszych wysiłków, by nie zawieść oczekiwań tych przedsiębiorstw, dając jednocześnie czytelny znak naszego poparcia dla idei szerokopasmowego Internetu dla każdego Europejczyka”.

O ile dostępem do szerokopasmowego Internetu może się pochwalić średnio 93% Europejczyków, ogólny wskaźnik dostępności na obszarach wiejskich nie przekracza 70%, a w niektórych państwach (takich jak Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia) szerokopasmowe sieci internetowe obejmują nie więcej niż 50% ludności obszarów wiejskich.

W przyjętym dziś komunikacie Komisja wymienia korzyści, jakie przyniesie poprawa dostępu do takich nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jak Internet na obszarach wiejskich z punktu widzenia przedsiębiorstw i zwykłych mieszkańców obszarów wiejskich – na przykład gospodarstw wiejskich i wytwórców żywności.

Przykładowo w Szwecji już 80% gospodarstw rolnych ma dostęp do Internetu, a co trzecie korzysta z niego codziennie (jedna trzecia gospodarstw korzysta z Internetu składając wnioski o dofinansowanie ze środków UE). W innych regionach – takich jak włoska Toskania czy Węgry – z Internetu korzysta natomiast zaledwie co czwarty rolnik, co z pewnością nie ułatwia im planowania produkcji, oferowania swoich produktów na rynku, dostępu do informacji o cenach na rynkach międzynarodowych, sprawdzania prognoz pogody czy zawierania umów o współpracy z innymi podmiotami na rynku. Nie tylko rolnicy zostają w tyle: w skali całej Europy jedynie 22,5% mieszkańców obszarów wiejskich (wobec 32,9% mieszkańców miast) korzysta z usług e-administracji umożliwiających np składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Dlatego też Komisja apeluje do państw członkowskich i regionów (w tym władz lokalnych) o rozważenie przystosowania swoich planów rozwoju obszarów wiejskich, z odpowiednim uwypukleniem znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych i łączności internetowej, w szczególności przed dokonaniem przeglądu śródokresowego, jaki czeka te programy w 2010 r.

Kontekst

Unia zamierza uporać się z różnicami w dostępie do łączy szerokopasmowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi za pomocą polityki rozwoju obszarów wiejskich, będącej elementem wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie i regiony mogą korzystać z inwestycji ze środków UE, przeznaczając je na unowocześnianie gospodarstw rolnych z pomocą najnowszych technologii, szkoleń i programów ochrony środowiska, ułatwiając zakładanie nowych przedsiębiorstw i doprowadzając podstawowe usługi do mieszkańców terenów wiejskich.

Poza tym dalsze nakłady rzędu 15 mln EUR są przeznaczane na priorytety związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w ramach polityki spójności UE na lata 2007-2013, np. na świadczone drogą elektroniczną usługi publiczne oraz infrastrukturę internetową. Część z tych środków zawędruje na obszary wiejskie.

Zgodnie z konkluzjami grudniowego szczytu Rady z ubiegłego roku, 28 stycznia 2009 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie dodatkowej puli wartości 1 mld EUR na inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w ramach działań zmierzających do ogarnięcia zasięgiem internetu szerokopasmowego 100% Europejczyków w ramach ogłoszonego przez nią europejskiego planu naprawy gospodarczej (zob. MEMO/09/35). Tytułem uzupełnienia ogłoszonego dziś komunikatu o lepszym dostępie do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich, Komisja organizuje unijną konferencję poświęconą łączności szerokopasmowej w Turynie (Włochy) w dniach 2-3 kwietnia 2009 r. W wydarzeniu tym, obok Komisji, wezmą udział przedstawiciele władz krajowych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron, a treścią obrad będą zwiększone nakłady wspólnotowe na infrastrukturę szerokopasmową w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, a także założenia polityki pozwalające na osiągnięcie 100% zasięgu szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

Tekst wydanego dziś komunikatu Komisji o lepszym dostępie do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich jest dostępny w Internecie:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar