Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Briselē, 2009. gada 3. martā

Komisija uzskata, ka labāka ātrdarbīga piekļuve internetam dos stimulu Eiropas lauku apgabalu attīstībai

Kā šodien paziņoja Komisija, lai līdz 2010. gadam sasniegtu mērķi "platjoslas pakalpojumi ikvienam", par prioritāti ir jāpadara ātrdarbīga pieslēguma nodrošināšana tiem 30 % ES lauku iedzīvotāju, kuriem nav pieejams ātrdarbīgs pieslēgums internetam. Labāka piekļuve internetam ir iedarbīgs līdzeklis, lai stimulētu ekonomikas ātru atveseļošanos. Komisija šodien īsumā izklāstīja, kā plāno izmantot pati savas atbalsta programmas, lai veicinātu interneta tīklu veidošanu un interneta pakalpojumu izmantošanu lauku apvidos, un aicināja ES dalībvalstis sekot šim piemēram. Laba piekļuve internetam var mazināt lauku apgabalos atrodošos lauku saimniecību un uzņēmumu — jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) — izolētību un padarīt tos konkurētspējīgākus, nodrošinot piekļuvi starptautiskajiem tirgiem un sniedzot iespējas ātrākai un efektīvākai uzņēmējdarbībai. Eiropas Parlaments un Padome tikmēr apspriež Komisijas ierosinājumu, īstenojot Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, piešķirt vēl 1 miljardu euro, lai ātrdarbīgu piekļuvi internetam padarītu pieejamu visos Eiropas reģionos.

"Daudzi no mums uzskata, ka 21. gadsimtā bez informācijas un sakaru tehnoloģijām nemaz nebūtu iespējams iztikt — pavisam noteikti ne birojā un varbūt pat arī ne mājās. Kāpēc gan lauku apgabalu iedzīvotājiem būtu jāsamierinās ar nepilnīgām iespējām izmantot šīs tehnoloģijas?" vaicāja Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola. "Ja mēs patiešām vēlamies panākt labklājību un dinamisku ekonomikas attīstību Eiropas lauku apvidos, mums jāturpina palīdzēt ikvienam iedzīvotājam gūt iespējas maksimāli izmantot modernās tehnoloģijas."

"Mums jādara viss iespējamais, lai interneta tehnoloģijas būtu pieejamas visiem Eiropas iedzīvotājiem. Šīm tehnoloģijām mēs varam pateikties par pusi no produktivitātes pieauguma Eiropas Savienībā, un ES dalībvalstis, jo īpaši šajos ekonomikas krīzes laikos, nevar atļauties savos lauku apvidos atstāt šādu potenciālu neizmantotu," teica informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. "Platjoslas tehnoloģijas ir obligāti nepieciešamas uzņēmumiem lauku apvidos, jo īpaši MVU, kas ir atkarīgi no ātrdarbīga savienojuma ar pārējo tautsaimniecību. Es aicinu Padomi palīdzēt mums nodrošināt to, lai šie uzņēmumi netiktu atstāti likteņa varā, dodot spēcīgu signālu, lai veicinātu platjoslas pakalpojumu pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem."

Vidēji 93 % Eiropas iedzīvotāju ir iespēja izmantot ātrdarbīgu tiešsaistes pieslēgumu, bet lauku apvidos šis rādītājs ir tikai 70 %, un dažās valstīs (piemēram, Grieķijā, Polijā, Slovākijā, Bulgārijā un Rumānijā) ātrdarbīgi platjoslas interneta pakalpojumi ir pieejami tikai 50 % vai vēl mazākai daļai lauku iedzīvotāju.

Komisijas šodien pieņemtajā paziņojumā ir īsumā izklāstītas priekšrocības, kādas lauku apvidu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, piemēram, lauku saimniecībām un pārtikas ražotājiem, var sniegt labāka piekļuve modernajām informācijas un sakaru tehnoloģijām, tostarp internetam.

Piemēram, Zviedrijā jau 80 % lauku saimniecību ir piekļuve internetam, bet trešā daļa no tām izmanto internetu ik dienas (un trešā daļa no tām izmanto internetu, lai iesniegtu pieteikumus ES atbalsta saņemšanai). Tomēr citos ES reģionos, piemēram, Toskānā (Itālija) un Ungārijā, internetu izmanto tikai ceturtā daļa lauksaimnieku, kas apgrūtina ražošanas plānošanu, produktu tirdzniecību, cenu paziņošanu starptautiskajos tirgos, informācijas iegūšanu par gaidāmajiem laika apstākļiem vai sadarbību ar citiem tirgus dalībniekiem. Lauksaimnieki nav vienīgie zaudētāji — visā Eiropā tikai 22,5 % lauku apgabalu iedzīvotāju izmanto e-pārvaldības pakalpojumus, piemēram, iespēju elektroniskā veidā iesniegt nodokļu deklarāciju; pilsētās šis rādītājs ir 32,9 %.

Tāpēc Komisija aicina dalībvalstis, kā arī to reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes apsvērt iespēju pielāgot savas lauku attīstības programmas, pienācīgu nozīmi piešķirot informācijas un sakaru tehnoloģijām un interneta pieejamībai, jo īpaši 2010. gadā sniedzamajos termiņa vidusposma pārskatos par lauku attīstības plānu izpildi.

Vispārēja informācija

Eiropas Savienība cenšas novērst pilsētu un lauku teritorijās pastāvošās atšķirības platjoslas interneta pakalpojumu jomā, izmantojot lauku attīstības politiku, kas ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas. Dalībvalstis un reģioni var izmantot ES piešķirtos līdzekļus, lai ar jauno tehnoloģiju palīdzību modernizētu lauku saimniecības, kā arī finansētu apmācības, vides aizsardzības pasākumus un atbalstītu jaunu uzņēmumu izveidi un pamatpakalpojumu sniegšanu lauku apvidos.

Turklāt saskaņā ar ES kohēzijas politiku apmēram 15 miljardus euro laikā no 2007. līdz 2013. gadam ir paredzēts ieguldīt saistībā ar informācijas un sakaru tehnoloģijām, piemēram, sabiedriskajos elektroniskajos pakalpojumos un interneta infrastruktūrā. Daļa no šā finansējuma tiks piešķirta lauku apvidiem.

2009. gada 28. janvārī Komisija atbilstīgi Eiropadomes 2008. gada decembra secinājumiem ieteica saskaņā ar tās ierosināto Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu piešķirt 1 miljardu euro papildu ieguldījumiem platjoslas tehnoloģijās, lai varētu sasniegt mērķi — 100 % ātrdarbīgu platjoslas interneta pārklājumu Eiropā (MEMO/09/35). Papildus šodienas Paziņojumam par labāku piekļuvi modernajām informācijas un sakaru tehnoloģijām lauku apvidos Komisija organizē ES konferenci par platjoslas pakalpojumiem, kura notiks Turīnā (Itālijā) 2009. gada 2.-3. aprīlī. Šajā pasākumā tiksies Komisijas, valstu un reģionālo pārvaldes iestāžu pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, lai apspriestu ES ieguldījumu palielināšanu platjoslas tehnoloģijās saskaņā ar ekonomikas atveseļošanas plānu un politikas pasākumiem, kas palīdzēs sasniegt 100 % platjoslas pārklājumu lauku apvidos.

Šodienas Paziņojums par labāku piekļuvi modernajām informācijas un sakaru tehnoloģijām lauku apvidos ir pieejams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar