Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Brüssel, 3. märts 2009

Euroopa maapiirkondade taaselustamiseks on vaja paremat juurdepääsu kiirele Interneti-ühendusele, väidab komisjon

Komisjon nentis täna, et eesmärgi „kõigile kättesaadavad lairibaühendused” saavutamiseks 2010. aastaks, tuleks esmajärjekorras viia Interneti-ühendus selle 30%-ni ELi maaelanikkonnast, kellel ei ole kiiret Interneti-ühendust. Laialdasem Interneti-ühenduse kasutamine on tõhus vahend majanduse kiire elavdamise edendamiseks. Komisjon visandab täna, kuidas kasutada oma toetusprogramme Interneti-võrgustike ja -teenuste stimuleerimiseks maapiirkondades, ja kutsub liikmesriike üles samamoodi tegutsema. Hea Interneti-ühendusega on võimalik maapiirkondade põllumajandusettevõtteid ja äriühinguid, eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) rohkem kaasata ning suurendada nende konkurentsivõimet tänu juurdepääsule rahvusvahelistele turgudele ning kiirematele ja tõhusamatele äritegemise viisidele. Samal ajal arutavad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekut ühe miljardi euro suuruse lisarahastamise kohta Euroopa majanduse elavdamise kava raames, et levitada kiiret Interneti-ühendust laiemalt kõikides Euroopa piirkondades.

„21. sajandil ütlevad paljud meie seast, et me ei saa kindlasti info- ja sidetehnoloogiata hakkama töö juures, aga võib-olla isegi mitte kodus. Miks peaks see töövahend maapiirkondades vaid ebaühtlaselt kättesaadav olema?” küsis Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Kui me tahame tõepoolest, et meie maapiirkonnad oleksid viljakad ja elujõulised, peame aitama kõigil uudsetest tehnoloogiatest võimalikult palju kasu saada.”

„Peame andma oma parima, et Interneti-tehnoloogia kõikide Euroopa elanikeni jõuaks. Interneti-tehnoloogiate abil saavutatakse pool ELi tootlikkuse kasvust ja ELi liikmesriigid ei saa eriti praegu, majanduskriisi ajal, lubada oma maapiirkondadel sellest võimalusest ilma jääda,” sõnas infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Lairibaühendus on hädavajalik vahend maapiirkondade ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, kes sõltuvad kiirest Interneti-ühendusest, et olla ühenduses muude majandusvaldkondadega. Ma kutsun nõukogu üles aitama meil tagada, et nendele ettevõtjatele ei valmistata pettumust, ja avaldama tugevat toetust eesmärgile pakkuda lairibaühendust kõigile Euroopa elanikele.”

Kui keskmiselt 93%-l Euroopa elanikest on juurdepääs kiirele Interneti-ühendusele, siis maapiirkondades on see näitaja üksnes 70% ning mõnedes riikides (näiteks Kreeka, Poola, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia) on lairibaühendusega Interneti-võrgustikud kättesaadavad vaid kuni 50%-le maaelanikkonnast.

Komisjon loetleb täna vastuvõetud teatises kasud, mida maapiirkondade ettevõtjad (nt põllumajandusettevõtted ja toiduainetöötlejad) ning elanikud võivad saada, kui maapiirkondades pakutaks paremat juurdepääsu uuenduslikele info- ja sidetehnoloogiatele.

Näiteks 80%-l Rootsi põllumajandusettevõtetest on juba Interneti-ühendus ja kolmandik neist kasutab Internetti iga päev (kolmandik põllumajandustootjaid esitab Interneti kaudu ka taotlusi ELi toetuse saamiseks). Samas sellistes piirkondades nagu Toscana Itaalias ja Ungari kasutab üksnes neljandik põllumajandustootjatest Internetti, mistõttu neil on raskem tootmist kavandada, toodangut turustada ja rahvusvahelistel turgudel kehtivate hindade kohta teavet saada, ilmaennustusi jälgida ning teiste turuosalistega koostöökokkuleppeid sõlmida. Põllumajandustootjad ei ole ainsad, kes Euroopas võimalustest ilma jäävad – ainult 22,5% maaelanikkonnast kasutab e-valitsuse teenuseid, nagu maksudeklaratsioonide esitamine, võrreldes 32,9%-ga linnaelanikkonnast.

Seepärast kutsub komisjon liikmesriike ja piirkondi (sealhulgas kohalikud ametiasutused) üles kaaluma oma maaelu arengu programmide kohandamist, et pöörata asjakohast tähelepanu info- ja sidetehnoloogiatele ning Interneti-ühendusele. Seda tuleks eelkõige teha maaelu arengu programmide vahearuande käigus 2010. aastal.

Taust

EL käsitleb „lairibaühenduse lõhet” ELi linna- ja maapiirkondade vahel maaelu arengu poliitika kaudu, mis on ühise põllumajanduspoliitika osa. Liikmesriigid ja piirkonnad võivad kulutada ELi rahalisi vahendeid uute tehnoloogiate abil põllumajandusettevõtete moderniseerimiseks ja koolituste korraldamiseks, keskkonnahoolduseks ning uute äriühingute loomiseks ja põhiteenuste osutamiseks maapiirkondades.

Lisaks kulutatakse ligikaudu 15 miljardit eurot ELi ühtekuuluvuspoliitika (programmiperiood 2007–2013) raames määratletud info- ja sidetehnoloogia prioriteetsetele valdkondadele, nagu avalikud e-teenused ja Interneti infrastruktuur. Osa rahast on ette nähtud maapiirkondade jaoks.

28. jaanuaril 2009 tegi komisjon kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2008. aasta detsembri järeldustega ettepaneku eraldada osana oma kavandatavast Euroopa majanduse elavdamise kavast ühe miljardi euro ulatuses rahalisi vahendeid lairibaühendusse investeerimiseks, et Euroopas oleks lairibaühendus 100%-liselt kättesaadav (MEMO/09/35). Lisaks tänasele teatisele, milles käsitletakse paremat juurdepääsu kaasaegsele info- ja sidetehnoloogiale maapiirkondades, korraldab komisjon Torinos (Itaalia) 2.–3. aprillil 2009 lairibaühendust käsitleva ELi konverentsi (EU conference on broadband in Turin (Italy) on 2-3 April 2009). See üritus toob kokku komisjoni, riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused ning teised huvitatud isikud, et arutada ELi suuremaid investeeringuid lairibaühendusse ELi majanduse elavdamise kava raames ning poliitikasuundi, mis aitavad lairibaühenduse kõikide maaelanikeni viia.

Tänane teatis, milles käsitletakse paremat juurdepääsu kaasaegsele info- ja sidetehnoloogiale maapiirkondades, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar