Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Брюксел, 3 март 2009 г.

Комисията изтъква необходимостта от по-добър достъп до интернет за съживяване на селските райони в Европа

Днес Комисията заяви, че за постигане до 2010 г. на целта „широколентов достъп за всички“ приоритет трябва да бъде свързването на тези 30 % от селското население в Европа, които не разполагат с високоскоростен достъп до интернет. Подобрената връзка към интернет е мощно средство за стимулиране на бързото икономическо възстановяване. Днес Комисията представи виждането си за използването на своите програми за подкрепа с цел ускоряване на развитието на мрежите и услугите на интернет в селските райони и призова държавите-членки да направят същото. Качественият достъп до интернет може да намали изолацията на земеделските стопанства и предприятията в селските райони и особено на малките и средни предприятия (МСП), както и да повиши тяхната конкурентоспособност чрез достъп до международните пазари, по-бързи и по-ефикасни начини за осъществяване на стопанска дейност. Междувременно, Европейският парламент и Съветът обсъждат предложение на Комисията за предоставяне чрез Европейския план за икономическо възстановяване на още 1 милиард евро за по-широко разпространение на високоскоростния достъп до интернет във всички региони на Европа.

„През ХХІ век много от нас биха казали, че ние просто не можем без информационни и комуникационни технологии — в офиса със сигурност, а може би дори в нашите домове. Защо селските райони трябва да се примиряват с неравен достъп до тези технологии?“ заяви Мариан Фишер Боул, европейски комисар по земеделието и развитието на селските райони. „Ако имаме сериозни намерения за постигане на благоденствие и жизненост на селските райони, ние както преди трябва да помагаме на всички да извлекат максимална полза от съвременните технологии.“

„Трябва да направим всичко възможно, за да осигурим достъп на всички европейски граждани до интернет технологиите. Интернет технологиите допринасят за половината от растежа на производителността в ЕС и държавите-членки на ЕС не могат да си позволят техните селски райони да не се възползват от този потенциал особено в тези времена на икономическа криза“, заяви Вивиан Рединг, комисар по информационното общество и медиите. „Широколентовият достъп до интернет е крайно необходимо средство за предприятията в селските райони и особено за МСП, които са зависими от високоскоростна връзка към останалата икономика. Призовавам Съвета да ни помогне да гарантираме, че тези предприятия не са изоставени, като издадем недвусмислено послание в подкрепа на широколентовия достъп до интернет за всички европейци.“

Докато средно 93 % от европейците могат да ползват високоскоростен достъп до интернет, този показател е само 70 % за селските райони, а в някои държави (като Гърция, Полша, Словакия, България и Румъния) високоскоростни широколентови интернет мрежи обхващат едва 50 % или по-малко от селското население.

В прието днес съобщение, Комисията очертава ползите, които подобреният достъп на селските райони до съвременни информационни и комуникационни технологии като интернет може да донесе на предприятията и отделните лица в селски райони като земеделски стопанства и производители на храни.

Например, 80 % от шведските земеделски стопанства вече разполагат с достъп до интернет, а една трета от тях използват интернет ежедневно (една трета използват интернет и за представяне на заявления за подпомагане от ЕС). Но в други райони като Тоскана (Италия) и Унгария само една четвърт от земеделските стопани използват интернет, което затруднява планирането на производството, продажбата на продукцията, следенето на цените на международните пазари, ползването на прогнози за времето или сключването на споразумения за сътрудничество с други участници в пазара. Земеделските стопани не са единствените, които пропускат възможности: в Европа само 22,5 % от населението в селските райони използва услуги на електронното правителство, като например подаване онлайн на данъчни декларации, в сравнение с 32,9 % от градското население.

Ето защо Комисията призовава държавите-членки и регионите (включително местните власти) да обмислят възможностите за адаптиране на своите програми за развитие на селските райони с оглед адекватно наблягане върху информационните и комуникационни технологии, както и върху достъпа до интернет — по-специално в рамките на предвидения за 2010 г. междинен преглед на техните планове за развитие на селските райони.

Контекст

ЕК се занимава с проблема с голямото различие между градските и селските райони по отношение на широколентовия достъп до интернет чрез политиката за развитие на селските райони, която представлява част от Общата селскостопанска политика. Държавите-членки и регионите могат да изразходват средства на ЕС за модернизиране на земеделски стопанства чрез използването на нови технологии, обучение, опазване на околната среда, създаване на нови предприятия и основни услуги в селските райони.

Освен това, по политиката на сближаване през периода 2007—2013 г. ще се изразходват около 15 милиарда евро по приоритети, свързани с информационни и комуникационни технологии — например за електронни обществени услуги и интернет инфраструктура. Част от тях ще се изразходват в селски райони.

На 28 януари 2009 г. Комисията, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2008 г., предложи да се заделят допълнително 1 милиард евро за инвестиране в широколентов достъп до интернет като част от предложения от нея Европейски план за икономическо възстановяване с цел постигането на 100 % покритие на Европа с високоскоростен широколентов интернет (MEMO/09/35). Като допълнение към днешното съобщение на Комисията относно подобрен достъп на селските райони до съвременни информационни и комуникационни технологии, Комисията организира Конференция на ЕС относно широколентовия интернет в Торино (Италия) на 2-3 април 2009 г. Тази проява ще събере представители на Комисията, на националните и регионалните власти, както и други заинтересовани страни за обсъждане на увеличените инвестиции на ЕС в широколентовия интернет по Плана на ЕС за възстановяване, както и на политиките, които да спомогнат за постигане на покритие на 100 % на селските райони с широколентов интернет.

Днешното съобщение относно подобрен достъп на селските райони до съвременни ИКТ е на разположение на:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar