Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT MT

IP/09/329

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2009

Τόνος: Η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης της ICCAT

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα πρόταση για τη μεταφορά στην κοινοτική νομοθεσία του αναθεωρημένου πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης για τον τόνο ανατολικών υδάτων που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) κατά την ετήσια συνάντησή της στο Μαρακές, στο Μαρόκο, τον Νοέμβριο του 2008. Είναι σημαντικό το σχέδιο αυτό να εφαρμοστεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT πριν από την έναρξη της κύριας αλιευτικής περιόδου. Πρέπει να ληφθούν άμεσα αυστηρά μέτρα για να διασφαλιστεί το μέλλον του αποθέματος του τόνου. Αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο αποκατάστασης απαιτεί περαιτέρω περικοπές στα επίπεδα αλιευμάτων και στις αλιευτικές περιόδους και μειώσεις τόσο στην αλιευτική ικανότητα όσο και στην ικανότητα ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτό αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης του αποθέματος. Το αναθεωρημένο σχέδιο καθορίζει επίσης μηχανισμούς για τον έλεγχο σε όλο το μήκος της αλυσίδας εμπορίας και καλύπτει πολλά εκκρεμή σημεία (Βλ. IP/08/1768).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Joe Borg: «Είναι ύψιστης σημασίας να εφαρμοστούν κατά τη φετινή αλιευτική περίοδο τα μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Μαρακές. Εάν εφαρμοστούν σωστά, θα αποτελέσουν την καλύτερη εγγύηση προστασίας για το απόθεμα τόνου και θα προσφέρουν σε αυτό την ευκαιρία ανάκαμψης από την υπέρμετρη υπεραλίευση που παρατηρείται εδώ και χρόνια. Συνιστώ θερμά σε όλα τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT να λάβουν τα ίδια μέτρα ώστε οι προσπάθειες ορισμένων να μην υποσκελίζονται από τους υπόλοιπους. Πρέπει να δράσουμε όλοι από κοινού με υπεύθυνο τρόπο εάν έχουμε πραγματικά δεσμευθεί για την προστασία του μέλλοντος της αλιείας τόνου.»

Στόχος του σχεδίου είναι να εξασφαλιστεί η λήψη αποτελεσματικών μέτρων με σκοπό την επαναδημιουργία του αποθέματος τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνδυασμός πιο σύντομων αλιευτικών περιόδων, αποτελεσματικών νέων μέτρων ελέγχου και περιορισμών και/ή μειώσεων στην ικανότητα αλίευσης και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η ουσιαστική μείωση στις αλιευτικές δυνατότητες που εγκρίθηκαν το 2009, θα επιτρέψει να μειωθεί σημαντικά η αλιευτική πίεση στο ευάλωτο απόθεμα τόνου.

Τα κύρια στοιχεία του αναθεωρημένου σχεδίου αποκατάστασης, εκτός από τη μείωση των επιπέδων των TAC έως το 2011, είναι τα εξής:

 • Η αλιευτική περίοδος για τα γρι-γρι, (που αντιστοιχεί σε περίπου τρία τέταρτα της κοινοτικής ποσόστωσης) θα μειωθεί κατά 4 μήνες (15 Απριλίου-15 Ιουνίου).
 • Η αλιευτική ικανότητα θα περιοριστεί άμεσα στα επίπεδα του 2007-2008, ακολουθούμενη για πρώτη φορά από σχέδιο για τη μείωση και την ευθυγράμμισή της με τις εθνικές ποσοστώσεις.
 • Η αλιευτική ικανότητα το 2009 δεν πρέπει να υπερβεί τα μέγιστα επιτρεπόμενα ετήσια όρια που ίσχυαν κατά την περίοδο 2007-2008 και η ικανότητα κατά τα επόμενα έτη θα μειωθεί περαιτέρω.
 • Θα θεσπιστεί περιφερειακό πρόγραμμα παρατηρητών της ICCAT για την εξασφάλιση της κάλυψης σε ποσοστό 100% από παρατηρητές όλων των γρι-γρι άνω των 24 μέτρων, όλων των γρι-γρι που συμμετέχουν σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια όλων των μεταφορών σε κλωβούς και της συλλογής από αυτούς.
 • Οι επιχειρηματίες πρέπει να διαθέτουν καταγεγραμμένες σε βίντεο, σε παρατηρητές και επιθεωρητές, τις δραστηριότητες αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας τις οποίες αναπτύσσουν.
 • Πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα στήριξης της αγοράς, ιδίως μέσω της απαγόρευσης εισαγωγών και εξαγωγών των ποσοτήτων τόνου για τις οποίες δεν υφίστανται ποσοστώσεις, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο μεμονωμένου σκάφους.
 • Τα εθνικά αλιευτικά σχέδια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αλιευτική προσπάθεια περιορίζεται σύμφωνα με τις ποσοστώσεις και ότι επιβάλλονται μεμονωμένες ποσοστώσεις σε όλα τα σκάφη άνω των 24 μέτρων.
 • Θα υπάρξουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις για την ερασιτεχνική αλιεία, οι οποίες θα προσμετρώνται στις εθνικές ποσοστώσεις και θα εξαρτώνται από τις εκθέσεις αλιευμάτων.
 • Ένα αυστηρό πλαίσιο θα ελέγχει τις κοινές αλιευτικές δραστηριότητες.
 • Θα καταργηθεί η απόκλιση ως προς το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης για τις πελαγικές τράτες στον Ατλαντικό.
 • Η μεταφόρτωση εν πλω θα απαγορευθεί και θα είναι δυνατή μόνον σε καθορισμένους λιμένες.
 • Θα απαγορευθεί η μεταφορά του τόνου σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας δίχως την προηγούμενη άδεια του κράτους σημαίας του σκάφους αλίευσης.

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα τόνου για τα κοινοτικά σκάφη για το 2009 μειώθηκαν σε 12.406 τόνους, σε σύγκριση με 16.210 τόνους το 2008. Ο αριθμός αυτός θα μειωθεί περαιτέρω σε 11.237 τόνους το 2010, δηλαδή μείωση κατά 30% σε διάρκεια δυο ετών.

Στις 24-27 Μαρτίου, η επιτροπή συμμόρφωσης της ICCAT θα συνεδριάσει στη Βαρκελώνη με στόχο την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συμβαλλόμενων μερών με τα μέτρα που θεσπίστηκαν το 2007 και το 2008, όπως αποφασίστηκε στο Μαρακές τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.iccat.int/en/


Side Bar