Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/323

Briselē, 2009. gada 25. februārī

Eiropas Komisija veic pirmo maksājumu,
sniedzot ES vidēja termiņa finanšu palīdzību Latvijai

Komisija šodien ir pārskaitījusi pirmo ES finanšu palīdzības maksājumu 1 miljarda eiro apmērā, un tā ir daļa no vidēja termiņa finanšu palīdzības Latvijai, kuras kopējā summa ir līdz 3,1 miljardam eiro un kuras piešķiršanu janvārī apstiprināja dalībvalstu ministri ECOFIN padomē, ja Latvija stingri ievēros izstrādāto ekonomikas un budžeta pielāgojumu programmu. Šī palīdzība ir daļa no starptautiskās palīdzības kopumā līdz 7,5 miljardiem eiro, un tās saņemšanai Latvijai jāizpilda ļoti stingri nosacījumi.

"ES atbalsts Latvijai rāda mūsu solidaritāti ar dalībvalstīm. Vienlaikus visiem jāsaprot, ka šis atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja Latvija īsteno decembrī pieņemto ekonomikas un budžeta korekcijas programmu un, ja vajadzīgs, veic papildu korekcijas pasākumus. Mēs sagaidām, ka jaunā valdība pilnībā ievēros šo programmu. Komisija sadarbībā ar tās partneriem ļoti cieši uzrauga programmas īstenošanu", teica ekonomikas un finanšu lietu komisārs Hoakins Almunja.

Palīdzību ES sniedz kopā ar Starptautisko Valūtas fondu (1,7 miljardi eiro), Ziemeļvalstīm (Zviedriju, Dāniju, Somiju, Igauniju un Norvēģiju, kopā 1,9 miljardi eiro) un Pasaules banku (0,4 miljardi eiro). Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Čehija un Polija arī sniedz kopā 0,4 miljardus eiro, līdz ar to kopējā palīdzība laika posmā līdz 2011. gada 1. ceturksnim ir līdz 7,5 miljardiem eiro.

Finanšu palīdzību sniedz tikai tad, ja tiek īstenota visaptveroša ekonomikas politikas programma. Finanšu palīdzība un politikas programma ir izstrādāta tā, lai palīdzētu ekonomikai izturēt īstermiņa likviditātes problēmas, vienlaikus uzlabojot konkurētspēju un palīdzot novērst nelīdzsvarotību vidējā termiņā, tādējādi atkal nostādot ekonomiku uz stabiliem pamatiem.

Programma balstās uz Latvijas esošā valūtas maiņas kursa piesaistes saglabāšanu, kas būs būtiski svarīgs politikas pamatnosacījums arī nākotnē, tādējādi nostiprinot sistēmisko stabilitāti.

Nosacījumi ES palīdzības saņemšanai tika noteikti 2009. gada janvārī pieņemtajā Padomes lēmumā un turpmāk izklāstīti Saprašanās memorandā, kuru noslēdza ar Latvijas pārvaldes iestādēm (sk. http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13872_en.htm). Pirmais aizdevuma maksājums tiek veikts ar nosacījumu, ka ir parakstīts minētais Saprašanās memorands. Tas tika izdarīts 2009. gada 28. janvārī. Saprašanās memorandā ir izstrādāti nosacījumi četrās jomās: fiskālā konsolidācija, fiskālās pārvaldības reforma, finanšu sektora regulējums un pārraudzība un strukturālas reformas. Komisija sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu lietu komiteju regulāri un cieši uzrauga to, lai tiktu īstenoti ar finanšu palīdzības sniegšanu saistītie ekonomikas politikas nosacījumi, un tā var pieprasīt veikt papildu pasākumus, ja apstākļi to nosaka.

Papildu informācija

Palīdzību sniedz saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz eiro zonā neietilpstošu dalībvalstu maksājumu bilancēm. ECOFIN padome šo palīdzību Latvijai apstiprināja šā gada janvārī.

2008. gada novembrī ES vienojās par maksājuma bilances aizdevuma piešķiršanu arī Ungārijai 6,5 miljardu eiro apmērā. Regulā (EK) Nr. 332/2002 noteiktais kopējās finansiālās palīdzības maksimālais apjoms 2008. gada decembra sākumā pēc Komisijas priekšlikuma tika palielināts no sākotnējiem 12 miljardiem līdz 25 miljardiem eiro (sk. IP/08/1612).


Side Bar