Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bryssel den 25 februari 2009

Kommissionen och arbetsmarknadens parter möts för att diskutera den ekonomiska krisen och agera för att rädda jobben

Som ett led i arbetet med den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa höll Europeiska kommissionen idag ett särskilt möte med företrädare för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. Mötet visade att det råder bred enighet om att den inre marknaden och återhämtningsplanen är rätt utgångspunkter för att hantera krisen och trygga sysselsättningen i EU, och att ytterligare åtgärder måste vidtas på EU-nivå.

– Vi måste samarbeta för att hantera den ekonomiska krisen och rädda jobben, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Kommissionens åtgärder syftar till att begränsa krisens effekter på realekonomin och sysselsättningen, skapa goda förutsättningar för en återhämtning för företagen och arbetstagarna och hjälpa människorna i EU att hitta stabila arbeten. Krisens effekter på sysselsättningen är tydliga. Vi behöver ett partnerskap för att motverka nedgången, begränsa antalet förlorade arbetstillfällen och nedläggningar och skapa goda förutsättningar för en återhämtning när det gäller tillväxt och sysselsättning i EU. Jag är glad att vi har denna möjlighet att tillsammans med arbetsmarknadens parter diskutera åtgärdernas inriktning och hur vi kan samarbeta för att nå resultat.

Vid mötet idag var kommissionen och arbetsmarknadens parter (EFS, Business Europe, CEEP och UEAPME) eniga om att det krävs ett samarbete för att värna om och vidareutveckla de sociala och ekonomiska resultat som skapats genom EU och dess inre marknad som en källa till välstånd, tillväxt och sysselsättning i medlemsstaterna.

Arbetsmarknadsparterna menade också att återhämtningsplanen var rätt utgångspunkt och förklarade sig beredda att bidra till att sätta den i verket på alla sätt som krävs.

Den återhämtningsplan som lades fram av kommissionen och antogs av Europeiska rådet i december innehåller en rad olika åtgärder för att trygga jobben och skapa nya och för att stärka den europeiska ekonomins motståndskraft under recessionen.

Många av de centrala inslagen i återhämtningsplanen kommer att påverka arbetstagarna direkt, t.ex. utbildning för att hjälpa arbetstagarna att behålla sina jobb eller hitta nya. EU-finansiering finns tillgänglig via Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och nya finansieringskällor har tillkommit för små och medelstora företag.

Diskussionen med företrädarna för arbetsmarknadens parter inriktades på deras förslag om åtgärder för att öka tillväxten och sysselsättningen, främja flexicurity, stödja företag och arbetstagare under krisen, underlätta investeringar och öka köpkraft och efterfrågan, respektera arbetstagarnas fria rörlighet och kollektivavtal, samt garantera att den inre marknaden fortsätter att fungera. Kommissionen kommer att ta med deras synpunkter i underlaget för det informella mötet för stats- och regeringscheferna den 1 mars, Europeiska rådets vårmöte och toppmötet om sysselsättning i maj. Kommissionen och arbetsmarknadens parter beslutade att samarbeta nära och hitta sätt att se till att arbetsgivarna och de fackliga organisationerna i hela EU kan bidra till den europeiska ekonomins återhämtning.

Följande representanter för arbetsmarknadens parter deltog i mötet: för Business Europe ordförande Ernest-Antoine Seillière, för CEEP ordförande Carl Cederschiöld, för EFS generalsekreterare John Monks, för UEAPME ordförande Georg Toifl.


Side Bar