Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

V Bruseli 25. februára 2009

Stretnutie Komisie so zamestnávateľmi a odbormi na tému prekonávania hospodárskej krízy a prijímania opatrení v prospech pracovných miest

Na dnešnom osobitnom stretnutí so zástupcami odborov a zamestnávateľov Európska komisia pokračovala vo svojom úsilí uskutočňovať európsky plán oživenia hospodárstva. Dospelo sa k všeobecnej zhode v tom, že vnútorný trh a plán oživenia sú vhodným odrazovým mostíkom na riešenie krízy a prijímanie opatrení v prospech pracovných miest v Európe a v tom, že bude potrebné uskutočniť ďalšie opatrenia na úrovni EÚ.

„Riešiť hospodársku krízu a konať v prospech pracovných miest znamená pracovať spolu,“ povedal predseda Barroso. „Politika Komisie sa zameriava na obmedzovanie vplyvu krízy na reálnu ekonomiku a pracovné miesta, prípravu podnikov a pracovnej sily na hospodárske oživenie a pomáhanie Európanom, aby si našli pracovné miesta udržateľné do budúcnosti. Vplyv krízy na zamestnanosť je zjavný. Na to, aby sa zastavil pokles, obmedzila strata pracovných miest a zatváranie podnikov a Európa sa vrátila na cestu rastu a zamestnanosti, je potrebné partnerstvo. Veľmi sa teším z tejto možnosti diskutovať so sociálnymi partnermi o tom, ako efektívnejšie zamerať naše úsilie a spojiť sa v záujme dosiahnutia výsledkov.“

Na dnešnom stretnutí sa Európska komisia a európski sociálni partneri (ETUC, Business Europe, CEEP a UEAPME) zhodli na potrebe spoločného úsilia pri zachovávaní a ďalšom rozvíjaní sociálnych a hospodárskych úspechov EÚ a jej vnútorného trhu ako zdroja prosperity, rastu a zamestnanosti v Európe.

Európski sociálni partneri takisto uvítali európsky plán oživenia hospodárstva ako vhodné východisko a vyjadrili svoju pripravenosť pracovať na zabezpečovaní jeho účinného vykonávania a s potrebnou ambicióznosťou ho premietnuť do ďalších opatrení.

V európskom pláne oživenia hospodárstva, ktorý bol navrhnutý Komisiou a prijatý Európskou radou v decembri, sa ustanovuje široké spektrum opatrení na udržanie a vytváranie pracovných miest a na posilnenie schopnosti európskeho hospodárstva prekonať krízu.

Mnohé kľúčové body plánu oživenia budú mať priamy vplyv na pracovnú silu. Patrí k nim aj odborná príprava s cieľom udržať ľudí v práci a pomôcť im nájsť nové pracovné miesta. Financovanie zo strany EÚ je dostupné prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a pre malé a stredné podniky sú dostupné nové zdroje financovania.

Diskusie so zástupcami sociálnych partnerov boli zamerané na ich návrhy opatrení na posilnenie rastu a zamestnanosti, uskutočňovanie opatrení v rámci flexiistoty a podporu spoločností a pracovníkov počas recesie, podnecovanie investícií a udržanie kúpnej sily a dopytu, dodržiavanie voľného pohybu pracovníkov a kolektívnych dohôd a zaručenie toho, že jednotný trh bude pokračovať. Ich názory sa premietnu do podkladov Komisie na neformálne stretnutie hláv štátov a vlád plánovaného na 1. marec, na jarné zasadnutie Európskej rady a samit pre zamestnanosť, ktorý sa bude konať v máji. Komisia a sociálni partneri sa dohodli na úzkej spolupráci a hľadaní spôsobov, ktorými by zamestnávatelia a odbory z celej Európskej únie mohli prispieť k úspešnému oživeniu európskeho hospodárstva.

Za sociálnych partnerov sa na stretnutí zúčastnili: Business Europe: Ernest-Antoine Seillière, predseda, CEEP: Carl Cederschiöld, predseda, ETUC: John Monks, generálny tajomník, UEAPME: Georg Toifl, predseda.


Side Bar