Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bruksela, dnia 25 lutego 2009 r.

Komisja rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy

Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE.

„Aby opanować kryzys gospodarczy i utrzymać obecny poziom zatrudnienia trzeba współpracować”, powiedział przewodniczący Barroso. Celem polityki Komisji jest ograniczenie wpływu kryzysu na rzeczywistą gospodarkę i rzeczywiste zatrudnienie, przygotowanie przedsiębiorstw i pracowników do działań naprawczych i pomoc mieszkańcom Europy w znalezieniu pracy, która zapewni im stabilizację. Wpływ kryzysu na zatrudnienie nie podlega dyskusji. Aby poprawić sytuację gospodarczą, ograniczyć spadek zatrudnienia i zamykanie przedsiębiorstw oraz skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia potrzebujemy partnerstwa. Cieszę się, że mam możliwość rozmawiania z partnerami społecznymi o tym, jak kierować naszą pracą w najbardziej skuteczny sposób i jak razem możemy osiągnąć sukces.”

Na dzisiejszym spotkaniu Komisja i europejscy partnerzy społeczni (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), Konfederacja Europejskiego Biznesu, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)) porozumieli się co do tego, że istnieje potrzeba współpracy w celu ochrony i dalszego rozwijania osiągnięć społecznych i gospodarczych UE oraz jej rynku wewnętrznego jako źródeł dobrobytu, wzrostu i zatrudnienia w Europie.

Europejscy partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli także jako punkt wyjścia europejski plan naprawy gospodarczej i wyrazili gotowość do współpracy, aby zapewnić jego skuteczne wdrożenie, oraz ambicje, aby przełożyć go na działania.

Europejski plan naprawy gospodarczej zaproponowany przez Komisję i przyjęty w grudniu przez Radę Europejską ustanawia liczne środki, umożliwiające zachowanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy oraz zmaksymalizowanie zdolności gospodarki europejskiej do przetrwania recesji.

Wiele z kluczowych elementów planu naprawy będzie miało bezpośredni wpływ na pracowników. Obejmują one szkolenia umożliwiające pracownikom zachowanie pracy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Fundusze UE udostępniane są poprzez Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji; dostępne są również nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozmowy z przedstawicielami partnerów społecznych koncentrowały się na ich propozycjach środków zwiększających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, środków dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, wspierania przedsiębiorstw i pracowników w czasie recesji, zachęcania do inwestycji i utrzymania siły nabywczej i popytu na obecnym poziomie, poszanowania swobodnego przepływu pracowników i umów zbiorowych, a także środków gwarantujących zachowanie rynku jednolitego. Ich opinie zostaną uwzględnione w materiałach Komisji na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów w dniu 1 marca, podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej oraz podczas szczytu ds. zatrudnienia, który odbędzie się w maju. Komisja oraz partnerzy społeczni zgodzili się na ścisłą współpracę, aby znaleźć sposoby gwarantujące, że pracodawcy i związki zawodowe z całej Unii Europejskiej przyczyniają się do skutecznego ożywienia europejskiej gospodarki.

Przedstawiciele partnerów społecznych, którzy uczestniczyli w spotkaniu: Konfederacja Europejskiego Biznesu – Ernest-Antoine Seillière, przewodniczący; CEEP – Carl Cederschiöld, przewodniczący; ETUC – John Monks, sekretarz generalny; UEAPME – Georg Toifl, przewodniczący.


Side Bar