Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Briselē, 2009. gada 25. februārī

Komisija tiekas ar darba devējiem un arodbiedrībām, lai cīnītos ar ekonomisko krīzi un rīkotos nodarbinātības jomā

Šodien Eiropas Komisija īpašā sanāksmē kopā ar arodbiedrību pārstāvjiem un darba devējiem turpināja ES mēroga darbu Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna īstenošanai. Tā vienprātīgi atzina, ka iekšējais tirgus un atveseļošanas plāns ir pareizais atspēriena punkts krīzes apkarošanai un rīcībai nodarbinātības jomā Eiropā un ka ES mērogā būtu nepieciešams īstenot papildu pasākumus.

“Lai cīnītos ar ekonomisko krīzi un risinātu nodarbinātības problēmas, mums ir jāstrādā kopā," sacīja priekšsēdētājs Barrozu. Komisijas politiskās stratēģijas mērķis ir ierobežot krīzes ietekmi uz faktisko ekonomiku un darba vietām, sagatavot uzņēmumus un darbaspēku atlabšanas posmam un palīdzēt eiropiešiem atrast nākotnē stabilas darba vietas. “Krīze ir acīmredzami skārusi nodarbinātību. Mums ir nepieciešama partnerība, lai apturētu lejupslīdi, neļautu pieaugt zaudēto darba vietu skaitam, nepieļautu uzņēmumu slēgšanu un atkal virzītu Eiropu pretī izaugsmei un nodarbinātībai. Esmu gandarīts par šo iespēju debatēt ar sociālajiem partneriem par to, kā visefektīvāk veidot mūsu darbu un kā kopīgiem spēkiem gūt panākumus.”

Šodienas sanāksmē Komisijas un Eiropas sociālie partneri (ETUC, Business Europe, CEEP un UEAPME) vienojās, ka nepieciešams sadarboties, lai saglabātu un izvērstu sasniegumus sociālajā un ekonomikas jomā ES un tās iekšējo tirgu, kas ir Eiropas labklājības, izaugsmes un nodarbinātības avots.

Eiropas sociālie partneri pauda atzinību par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu kā atspēriena punktu un pauda gatavību strādāt, lai nodrošinātu efektīvu plāna īstenošanu, un neatlaidīgi atbalstīt turpmāku rīcību.

Komisijas ierosinātajā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā, kuru decembrī pieņēma Eiropadome, paredz daudzus pasākumus, kā saglabāt un radīt darba vietas, un kāpināt Eiropas ekonomikas spēju pārdzīvot lejupslīdi.

Daudzi atveseļošanas plāna elementi tieši ietekmēs darbaspēku. Tostarp ir apmācība, kas ļautu cilvēkiem saglabāt darba vietas un atrast jaunas. ES finansējums ir pieejams Eiropas Sociālajā fondā un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondā, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejami jauni finansējuma avoti.

Diskusijā ar sociālo partneru pārstāvjiem vislielāko uzmanību pievērsa tādu pasākumu priekšlikumiem izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, kas nepieciešami, lai īstenotu elastdrošības pasākumus un visu lejupslīdes laiku atbalstītu uzņēmumus un darba ņēmējus, veicinātu ieguldījumus, uzturētu pirktspēju un pieprasījumu, ievērotu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un koplīgumus un garantētu nepārtrauktu vienotā tirgus darbību. Komisija ņems vērā pārstāvju viedokli, kad piedalīsies 1. marta neformālā dalībvalstu un valdību vadītāju sanāksmē, pavasara Eiropadomes sanāksmē un nodarbinātības sammitā, kas notiks maijā. Komisija un sociālie partneri vienojās cieši sadarboties un rast veidus, kā nodrošināt, ka darba ņēmēji un arodbiedrības visā Eiropas Savienībā var veicināt veiksmīgu Eiropas ekonomikas atlabšanu.

Šajā sanāksmē piedalījās sociālo partneru pārstāvji: Ernest-Antoine Seillière (Business Europe priekšsēdētājs), Carl Cederschiöld (CEEP priekšsēdētājs), John Monks (ETUC ģenerālsekretārs), Georg Toifl (UEAPME priekšsēdētājs).


Side Bar