Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bryssel 25. helmikuuta 2009

Talouskriisi ja työpaikat aiheina komission ja työnantajien ja ammattiyhdistysten välisessä tapaamisessa

Euroopan komissio jatkoi työskentelyään Euroopan talouden elvytyssuunnitelman toteuttamiseksi tänään pidetyssä erityiskokouksessa EU:n tasolla toimivien ammattiyhdistysten ja työnantajien edustajien kanssa. Kokouksessa oltiin laajalti yksimielisiä siitä, että sisämarkkinat ja elvytyssuunnitelma tarjoavat hyvän perustan kriisin ratkaisemiselle ja työpaikkojen säilyttämiselle Euroopassa ja että EU:n tason jatkotoimia tarvitaan.

Puheenjohtaja Barroson mukaan talouskriisistä selviäminen ja työpaikkojen säilyttäminen edellyttävät yhteistyötä. Hän totesi komission politiikan tavoitteena olevan vähentää kriisin vaikutuksia reaalitalouteen ja työllisyyteen, valmistella yrityksiä ja työvoimaa elpymiseen ja auttaa kansalaisia löytämään työpaikkoja, joiden tulevaisuus on turvattu. ”On selvää, että kriisi vaikuttaa työllisyyteen. Laskusuuntauksen pysäyttäminen, työpaikkojen katoamisen ja yritysten sulkemisen minimointi ja Euroopan palauttaminen kasvun ja työllisyyden tielle edellyttävät kumppanuutta. Olen iloinen mahdollisuudesta keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, mihin toimet olisi syytä kohdentaa jotta ne olisivat tehokkaita ja siitä, miten voimme yhdessä saada tuloksia aikaan.”

Tämänpäiväisessä kokouksessa olivat edustettuina komissio ja eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY, EU:n työnantajien järjestö Business Europe, Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus CEEP sekä Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto UEAPME). Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n ja sen sisämarkkinoiden sosiaaliset ja taloudelliset saavutukset on turvattava ja niitä on kehitettävä edelleen yhteisin toimin, sillä kyse on Euroopan hyvinvoinnin, kasvun ja työllisyyden perustasta.

Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet olivat tyytyväisiä Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan hyvänä lähtökohtana. Ne myös ilmaisivat selkeästi olevansa valmiita työskentelemään sen toteuttamiseksi käytännössä ja huolehtimaan tavoitteen saavuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Komission ehdottamassa ja Eurooppa-neuvoston joulukuussa hyväksymässä Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa esitetään lukuisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus säilyttää olemassa olevat työpaikat ja luoda uusia sekä maksimoida Euroopan talouden mahdollisuudet selvitä laman yli.

Monilla elvytyssuunnitelman keskeisistä osista on suora vaikutus työntekijöihin. Yksi näistä on koulutus, jolla ihmisiä autetaan pysymään työelämässä ja löytämään uusia työpaikkoja. EU:n rahoitusta on saatavilla Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston kautta, ja pk-yrityksille on tarjolla uusia rahoituslähteitä.

Työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa käyty keskustelu koski pääasiassa näiden tekemiä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä, pannaan joustava työsuhdeturva täytäntöön ja autetaan yrityksiä ja työntekijöitä selviämään lamasta, tuetaan investointeja ja pidetään yllä ostovoimaa ja kysyntää, noudatetaan työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatetta ja työehtosopimuksia ja varmistetaan yhtenäismarkkinoiden jatkuminen. Komissio sisällyttää työmarkkinaosapuolten näkemykset lausuntoihin, joita se esittää 1. maaliskuuta järjestettävässä valtioiden ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa, kevään Eurooppa-neuvostossa sekä toukokuussa pidettävässä työllisyyshuippukokouksessa. Komissio ja työmarkkinaosapuolet sopivat tekevänsä tiivistä yhteistyötä ja etsivänsä keinot, joilla työnantajat ja ammattiyhdistykset koko Euroopan unionissa pystyvät osaltaan elvyttämään tuloksellisesti Euroopan taloutta.

Kokoukseen osallistuneet työmarkkinaosapuolten edustajat: Business Europe: Ernest-Antoine Seillière, puheenjohtaja; CEEP: Carl Cederschiöld, puheenjohtaja; ETUC: John Monks, pääsihteeri; UEAPME: Georg Toifl, puheenjohtaja.


Side Bar