Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Brüssel, 25. veebruar 2009

Komisjon kohtub tööandjate ja ametiühingutega, et arutada majanduskriisiga seonduvat ja leida lahendusi tööhõiveprobleemidele

Täna jätkas Euroopa Komisjon oma tööd Euroopa majanduse elavdamise kava ellurakendamisel, pidades erakorralise koosoleku ELi tasandi ametiühingute ja tööandjatega. Kohtumisel oldi üksmeelsed, et siseturg ja elavdamise kava on õiged lähtekohad, mille alusel otsida lahendusi kriisile ja tööhõiveprobleemidele. Oldi nõus ka sellega, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid ELi tasandil.

„Majanduskriisi lahendamine ja tööhõivega seotud meetmete võtmine tähendab koostööd“, sõnas president Barroso. „Komisjoni poliitika eesmärk on piirata kriisi tegelikku mõju majandusele ja tööhõivele, tagada ettevõtete ja tööjõu taastumissuutlikkus ning aidata Euroopa kodanikel leida tuleviku seisukohast püsivaid töökohti. Kriisi mõju tööhõivele on ilmne. Allakäigu peatamiseks, töökaotuste ja ettevõtete sulgemiste piiramiseks ning selleks, et seada Euroopa majanduskasv ja tööhõive tagasi rööbastele, vajame partnerlust. Olen rõõmus võimaluse üle arutada sotsiaalpartneritega, kuidas oma tööd tõhusamalt eesmärgistada ja kuidas ühendada jõud tulemuste saamiseks.”

Tänasel kohtumisel olid komisjon ja Euroopa sotsiaalpartnerid (Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC), Business Europe, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus (CEEP) ja Euroopa Käsitööettevõtete ning Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Keskliit (UEAPME)) ühel meelel, et ELi sotsiaalsete ja majandussaavutuste ning selle siseturu kui Euroopa jõukuse, majanduskasvu ja tööhõive aluse kaitsmiseks ja edasiarendamiseks on tarvis töötada üheskoos.

Ka Euroopa sotsiaalpartnerid pidasid Euroopa majanduse elavdamise kava sobivaks lähtepunktiks ning väljendasid selgelt oma valmisolekut töötada selle tõhusa ellurakendamise nimel ja astuda vajalikke samme selle edasiarendamiseks.

Komisjoni väljapakutud ja detsembris Euroopa Ülemkogul vastuvõetud Euroopa majanduse elavdamise kavaga esitatakse hulganisti meetmeid, mille eesmärk on alal hoida ja luua töökohti ning viia maksimumini Euroopa majanduse suutlikkus langus üle elada.

Paljudel elavdamiskava võtmeelementidel on otsene mõju tööjõule. Nende hulka kuuluvad koolitused, millega hoitakse inimesi tööturul ja aidatakse neil leida uusi töökohti. ELi rahastamine on võimalik Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks on saadaval uued rahastamisallikad.

Arutelul sotsiaalpartnerite esindajatega keskenduti nende ettepanekutele meetmete kohta, millega edendada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet, rakendada turvalise paindlikkuse strateegiat, aidata ettevõtetel ja töötajatel langus üle elada, julgustada investeerimist, säilitada ostujõud ja nõudlus, austada töötajate vaba liikumist ja kollektiivlepinguid ning tagada ühisturu jätkuv toimimine. Komisjon lisab nende arvamused materjalidesse, mis ta esitab 1. märtsil riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel, Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel ja maikuus toimuval tööhõivealasel tippkohtumisel. Komisjon ja sotsiaalpartnerid leppisid kokku teha tihedat koostööd ja otsida võimalusi, kuidas kogu Euroopa tööandjad ja ametiühingud saaksid Euroopa majanduse edukale taastumisele kaasa aidata.

Koosolekust võtsid osa järgmised sotsiaalpartnerite esindajad: Business Europe: president Ernest-Antoine Seillière; CEEP: president Carl Cederschiöld; ETUC: peasekretär John Monks; UEAPME: president Georg Toifl.


Side Bar