Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bruxelles, den 25. februar 2009

Kommissionen møder arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger for at finde en vej ud af den økonomiske krise og sikre beskæftigelsen

Europa-Kommissionen fortsatte i dag sit arbejde med at gennemføre den europæiske økonomiske genopretningsplan på et særligt møde med repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgivere på EU-plan. Der var bred enighed om, at det indre marked og genopretningsplanen var det rette springbræt for løsning af krisen og sikring af beskæftigelsen i EU, og at det var nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger på EU-plan.

"At finde en løsning på den økonomiske krise og sikre beskæftigelsen kræver, at vi samarbejder," sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso. "Kommissionen sigter med sin politik på at begrænse krisens virkninger på den virkelige økonomi og beskæftigelsen, at forberede erhvervslivet og arbejdsstyrken til genopretningen og at hjælpe EU-borgerne med at finde arbejde, der også er fremtid i. Krisens virkninger på beskæftigelsen er tydelige. For at bremse afmatningen, begrænse antallet af nedlagte arbejdspladser og virksomhedslukninger og få EU tilbage på vejen til vækst og beskæftigelse har vi brug for et partnerskab. Det glæder mig at få denne mulighed for sammen med arbejdsmarkedets parter at drøfte, hvordan vi mest effektivt kan målrette vor indsats, og hvordan vi i fællesskab kan skabe resultater."

På mødet i dag var Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på EU-plan (EFS, Business Europe, CEEP og UEAPME) enige om, at det er nødvendigt at arbejde sammen om at fastholde og videreudvikle resultaterne på det sociale og økonomiske område i EU og det indre marked som kilder til velstand, vækst og beskæftigelse i EU.

Arbejdsmarkedets parter på EU-plan betegnede også den europæiske økonomiske genopretningsplan som det helt rette udgangspunkt og gav klart udtryk for, at de er villige til at yde en indsats for at sikre, at planen rent faktisk iværksættes, og at den gennemføres så ambitiøst som nødvendigt.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan, som Kommissionen har fremsat forslag om, og som Det Europæiske Råd vedtog i december, omfatter en lang række foranstaltninger til at bevare og skabe arbejdspladser og optimere den europæiske økonomis evne til at klare sig igennem konjunkturnedgangen.

Mange af de centrale elementer i genopretningsplanen får direkte betydning for arbejdsstyrken. Det drejer sig bl.a. om efteruddannelse med henblik på at fastholde arbejdstagerne på arbejdsmarkedet og hjælpe dem med at finde nye job. Der kan ydes EU-støtte gennem Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og der er stillet nye finansieringskilder til rådighed for små og mellemstore virksomheder.

Drøftelserne med repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter fokuserede på deres forslag om foranstaltninger til at øge vækst og beskæftigelse, gennemføre flexicuritytiltag og støtte virksomheder og arbejdstagere gennem lavkonjunkturperioden, fremme investeringer og holde købekraften og efterspørgslen oppe, respektere arbejdstagernes frie bevægelighed og overholde de kollektive overenskomster samt sikre, at det indre marked fortsat fungerer. Deres synspunkter vil være en del af Kommissionens indlæg på stats- og regeringschefernes uformelle møde den 1. marts, Det Europæiske Råds forårsmøde og på mødet mellem beskæftigelsesministrene, som finder sted i maj. Kommissionen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at arbejde tæt sammen for at finde en måde, hvorpå arbejdsgiverne og fagforeningerne fra hele EU kan bidrage til hurtig genopretning af EU's økonomi.

Følgende repræsentanter for arbejdsmarkedets parter deltog i mødet:: Business Europe: Ernest-Antoine Seillière, formand; CEEP: Carl Cederschiöld, formand; EFS: John Monks, generalsekretær; UEAPME: Georg Toifl, formand.


Side Bar