Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

V Bruselu dne 25. února 2009

Setkání Komise se zaměstnavateli a odbory zaměřené na překonání hospodářské krize a na přijetí opatření na podporu zaměstnanosti

Evropská komise dnes opět pracovala na provádění Plánu evropské hospodářské obnovy a setkala se se zástupci odborů a zaměstnavatelů na úrovni EU. Vyšlo najevo, že aktéři se ve velké míře shodují na tom, že vnitřní trh a plán obnovy byly vhodným odrazovým můstkem pro překonání krize a přijetí opatření na podporu zaměstnanosti v Evropě a že by na úrovni EU měla být přijata další opatření.

„Překonání hospodářské krize a přijetí opatření v oblasti zaměstnanosti znamená spolupracovat“, řekl předseda Barroso. „Politická strategie Komise je zaměřena na omezení dopadu krize na reálnou ekonomiku a zaměstnanost, přípravu podniků a pracovních sil na obnovu a na pomoc Evropanům při hledání do budoucna udržitelných pracovních míst. Vliv krize na zaměstnanost je zřejmý. Abychom zastavili pokles, omezili ztráty pracovních míst a zavírání podniků a abychom Evropu nasměrovali na cestu růstu a zaměstnanosti, potřebujeme partnerství. Jsem velmi rád, že se mi naskytla příležitost diskutovat se sociálními partnery o co nejefektivnějším zaměření naší práce a o způsobech společného dosahování výsledků.“

Komise a evropští sociální partneři (EKOS, Business Europe, CEEP a UEAPME) se na dnešním setkání dohodli, že za účelem zajištění a rozvoje dalších sociálních a hospodářských úspěchů EU a jejího vnitřního trhu jako zdroje prosperity, růstu a zaměstnanosti v Evropě je nutná spolupráce.

Evropští sociální partneři rovněž uvítali Plán evropské hospodářské obnovy jako vhodný výchozí bod a jasně vyjádřili, že jsou připraveni pracovat na zajištění jeho efektivního provádění a převedení do podoby dalších opatření s nezbytnými ambicemi.

Plán evropské hospodářské obnovy, který navrhla Komise a Evropská rada přijala v prosinci, stanoví široké spektrum opatření zaměřených na zachování pracovních míst, jejich vytváření a na schopnost evropského hospodářství přestát krizi.

Řada klíčových prvků plánu obnovy bude mít přímý dopad na pracovní sílu. Patří sem školení, jejichž cílem je setrvání lidí v práci a pomoc při hledání nových pracovních míst. Finanční prostředky EU jsou poskytovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; pro malé a střední podniky jsou k dispozici nové zdroje financí.

Diskuse se zástupci sociálních partnerů se soustředila na jejich návrhy opatření na podporu růstu a zaměstnanosti, uplatňování flexikurity a podporu společností a pracovníků při ekonomické recesi, motivaci k investicím a zachování kupní síly a poptávky, respektování volného pohybu pracovníků a kolektivních smluv a na zajištění kontinuity jednotného trhu. Jejich stanoviska budou zapracována do příspěvku Komise pro neformální setkání hlav států a vlád konané dne 1. března, jarní zasedání Evropské rady a vrcholnou schůzku pro otázky zaměstnanosti, která se uskuteční v květnu. Komise a sociální partneři se dohodli, že budou úzce spolupracovat a podílet se na hledání řešení, prostřednictvím kterých by zaměstnavatelé a odbory z celé Evropské unie mohli přispívat k úspěšné obnově evropského hospodářství.

Za zástupce sociálních partnerů se tohoto setkání zúčastnili: Business Europe – Ernest-Antoine Seillière, předseda, CEEP – Carl Cederschiöld, předseda, EKOS –John Monks, generální tajemník a UEAPME – Georg Toifl, předseda.


Side Bar