Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Брюксел, 25 февруари 2009 г.

Комисията се среща с работодателите и синдикалните организации с оглед намирането на решения срещу икономическата криза и предприемането на действия за заетостта

Днес Европейската комисия продължи действията си по изпълнение на Европейския план за икономическо възстановяване на специална среща с представителите на синдикалните организации и работодателите на равнището на ЕС, на която се оформи широк консенсус за това, че вътрешният пазар и планът за възстановяване предоставят правилната основа с оглед намирането на решения срещу кризата и предприемането на действия за заетостта в Европа, както и че ще са нужни допълнителни мерки на равнището на ЕС.

„Намирането на решения срещу икономическата криза и предприемането на действия за заетостта означава да работим заедно“, заяви председателят Барозу. „Политиката на Комисията цели ограничаване на въздействието на кризата върху реалния сектор и заетостта, подготвяне на стопанските субекти и работната сила за възстановяването от кризата и подпомагане на европейците при намирането на работни места, които да са устойчиви в перспектива. Очевидно е въздействието на кризата върху заетостта. Нужно е да работим в партньорство, за да се спре икономическият спад, да се ограничи загубата на работни места и закриването на предприятия и да се върне Европа отново по пътя на растежа и заетостта. Радвам се, че имам възможността да обсъдя със социалните партньори начина, по който най-ефективно да насочим действията си и да обединим усилията си, за да бъдат постигнати резултати.“

На днешната среща Комисията и европейските социални партньори (Европейската конфедерация на профсъюзите, Организацията „Business Europe“, Европейският център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес и Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия) изразиха съгласие по отношение на необходимостта от съвместни действия за запазване и по-нататъшно развитие на социалните и икономическите постижения на ЕС и вътрешния пазар, като източник на просперитет, растеж и заетост в Европа.

Европейските социални партньори приветстваха също така Европейския план за икономическо възстановяване като правилната отправна точка и ясно изразиха готовността си да работят с необходимата енергичност за неговото ефективно изпълнение и успешна реализация.

Европейският план за икономическо възстановяване, предложен от Комисията и приет от Европейския съвет през декември, набелязва широк набор от мерки за запазване и насърчаване на заетостта и за възможно най-голямо укрепване на способността на европейската икономика за излизане от рецесията.

Много от ключовите елементи в плана за възстановяване ще имат пряко въздействие върху работната сила, като например обучението с оглед на запазването на хората на работните им места и подпомагането им при търсенето на нова работа. ЕС предоставя финансиране по линия на Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, като едновременно с това има и нови източници за финансиране за малките и средните предприятия.

При обсъждането с представителите на социалните партньори акцентът бе поставен върху техните предложения за действия за укрепване на растежа и заетостта, прилагане на мерки за гъвкава сигурност и подкрепа на дружествата и работещите по време на рецесията, насърчаване на инвестициите и запазване на покупателната способност и търсенето, съблюдаване на свободното движение на работници и колективните трудови договори и гарантиране на бъдещото развитие на единния пазар. Становищата на социалните партньори ще бъдат включени в позицията, която Комисията ще представи на неофициалната среща на 1 март на държавните и правителствените глави, на пролетното заседание на Европейския съвет и на срещата на върха по въпросите на заетостта, която ще се състои през май. Комисията и социалните партньори се договориха да работят в тясно взаимодействие и да намерят начините, по които работодателите и синдикалните организации в Европейския съюз могат да допринесат за успешното възстановяване на европейската икономика.

На тази среща присъстваха следните представители на социалните партньори: Организацията „Business Europe“: Ernest-Antoine Seillière — председател; Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес: Carl Cederschiöld — председател; Европейската конфедерация на профсъюзите: John Monks — генерален секретар; Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия: Georg Toifl — председател.


Side Bar