Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL

IP/09/305

Bryssel 23 februari 2009

Miljö: Stockholm och Hamburg - vinnare av de första prisen för Europas miljöhuvudstad

Stockholm och Hamburg utsågs idag till de första vinnarna av det nya priset för Europas miljöhuvudstad. Stockholm kommer att vara Europas miljöhuvudstad 2010 och efterföljas av Hamburg 2011. Europeiska kommissionens nya tävlingspris uppmuntrar städerna att förbättra livskvaliteten i städerna genom att systematiskt beakta miljön i stadsplaneringen. I eftermiddags presenterade EU-kommissionären för vetenskap och forskning, Janez Potočnik pristagarna under en ceremoni i Bryssel

Kommissionärsledamot Dimas sade följande: ”Jag ber att få gratulera Stockholm och Hamburg för sina ansträngningar att prioritera miljö och livskvalitet. Fyra av fem européer bor numera i stadsområden och det är där som de stora miljöfrågorna är mest uppenbara. Genom sina åtgärder för att lösa problemen med luftföroreningar, omfattande trafik och trafikstockningar, växthusgasutsläpp samt avfallshantering och rening av avloppsvatten kan Stockholm och Hamburg visa vägen för resten av Europa."

Luc Van den Brande, Regionkommitténs ordförande, kommenterade: "Utmärkelsen Europeisk grön huvudstad är ett innovativt program som Regionkommittén är stolt över att delta i. Regionkommittén är inriktad på att göra miljöskydd på lokal nivå till en central prioritering och på att främja säkerhet och sunda miljöer för invånare i städerna."

Stockholm – vinnaren 2010

Stockholm är en snabbt växande stad med 800 000 invånare som själv fastställt det ambitiösa målet att vara fossilbränslefri 2050. Staden har ett integrerat förvaltningssystem som garanterar att miljöaspekterna beaktas i stadsbudgeten, driftsplaneringen, rapporteringen och övervakningen.

Ungefär 95 procent av befolkningen bor närmare än 300 m från grönområden som förbättrar den lokala livskvaliteten, möjliggör rekreation, vattenrening, bullerminskning och förbättrad biologiska mångfald och ekologi. Staden berömdes för sitt omfattande program för kommande förbättringar av sådana områden, bl.a. anläggandet av nya badstränder.

Ett innovativt integrerat avfallshanteringssystem innebär en hög återvinningsgrad, särskilt av biologiskt nedbrytbart avfall, med vakuumkontrollerade system under jorden. Ett nytt system för trängselavgifter har minskat bilanvändningen, ökat användningen av de allmänna kommunikationsmedlen och minskat utsläppen. Staden kan nu skylta med en 25-procentig minskning av koldioxidutsläpp per invånare sedan 1990, vilket innebär att utsläppen är bara hälften av det nationella genomsnittet.

Hamburg – vinnaren 2011

Hamburg är med sina 1,8 miljoner invånare en stad som ger sina miljöåtaganden tillräcklig finansiering. Luftkvaliteten är mycket hög, många medvetandehöjande program löper och staden har infört extremt ambitiösa klimatskyddsmål, exempelvis ska koldioxidutsläppen minskas med 40 % till 2020 och med 80 % till 2050.

Bland de åtgärder som införts finns ett riktmärke för kostnadseffektivitet för energieffektiva åtgärder i offentliga byggnader, med program för byten av belysning, värmeanläggningar och kylsystem. Mer än 200 000 konventionella lampor i drygt 400 offentliga byggnader har bytts ut och under de senaste åren har 18 miljoner euro spenderats på att ersätta drygt 600 värmepannor med moderna kondensorpannor. Koldioxidutsläppen per person har minskats med ungefär 15 % jämfört med 1990, med årliga energibesparingar på ungefär 46 000 MWh.

Nästan alla invånare i Hamburg har allmänna kommunikationsmedel inom 300 meters avstånd. Det finns även talrika grönområden som är lättillgängliga för invånarna.

Hamburg berömdes även för sin kommunikationsstrategi och förslaget att lansera ett ”idétåg” där övriga städer ”äger” en vagn och presenterar sina miljöförslag, miljöframsteg och framtida planer.

Priset för Europas miljöhuvudstad

Det årliga priset är ett nytt initiativ som överlämnas till en stad som slår vakt om ett miljövänligt stadsliv. Prispanelen använder tio miljöindikatorer där städerna bedöms enligt sina resultat när det gäller att uppfylla höga miljönormer, sina åtaganden för pågående och ambitiösa mål för ytterligare miljöförbättringar och hållbar utveckling samt i vilket utsträckning de kan leva upp till rollen som vägvisare som inspirerar andra städer och främjar bästa metoder i andra europeiska städer.

Ungefär 35 städer ansökte om priserna för 2010 och 2011. Följande åtta finalister utsågs: Amsterdam, Bristol, Köpenhamn, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Münster, Oslo och Stockholm. Städerna får ansöka om priset flera gånger.

Juryn som valt vinnarna består av företrädare för Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (Local Governments for Sustainability), Europeiska federationen för transport och miljö (T&E), EU-huvudstädernas förbund (UCUE) och regionkommittén.

Ansökningsperioden för priset för 2010 kommer att inledas i september 2009.

Ytterligare upplysningar:

Läs mer om priset för Europas miljöhuvudstad på

http://www.europeangreencapital.eu

Se även MEMO/08/327


Side Bar