Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bryssel den 23 februari 2009

EU-kommissionen vill förebygga katastrofer och begränsa effekterna av dem i och utanför EU

EU-kommissionen har idag antagit två meddelanden om katastrofhantering: det ena innehåller en gemensam strategi för att begränsa effekterna av katastrofer i EU och det andra handlar om stöd för katastrofriskbegränsning i utvecklingsländer. Meddelandena är ansatsen till ett mer strategiskt förfarande – som är önskvärt särskilt mot bakgrund av de ökade risker som klimatförändringarna medför. Insatser föreslås på gemenskapsnivå på områden där ett gemensamt angreppssätt är effektivare än separata nationella angreppssätt, till exempel för att utveckla kunskap, koppla samman aktörer och politikområden och förbättra de katastrofförebyggande instrument EU har tillgång till idag. Kommissionen lägger fast en EU-strategi för utvecklingsländerna för att hjälpa till att begränsa effekterna av naturkatastrofer i länder som betraktas som högriskländer. Båda meddelandena ingår i genomförandet av Hyogo-ramen för åtgärder 2005–2015, som antogs vid världskonferensen för katastrofbegränsning.

Stavros Dimas, EU-kommissionär för miljöfrågor, säger följande: ”Naturkatastrofer utgör ett allt större hot mot EU:s medlemsstater och de kommer troligtvis att bli allt vanligare och mer omfattande under de närmaste åren till följd av klimatförändringarna. Vi måste göra allt vi kan för att begränsa effekterna av dem genom att vara så förberedda som möjligt. Detta meddelande är ett viktigt första steg som inleder en långsiktig process av EU-åtgärder på detta område.”

Louis Michel, EU-kommissionär för utveckling och humanitärt bistånd, säger följande: ”När tsunamivågor och orkaner slår till orsakar de stor förödelse. De slår livet i spillror för fattiga människor över hela världen. Vi vet att det är bättre att förebygga än att ge stöd i efterhand. Investeringar i katastrofförebyggande åtgärder ger stor utdelning jämfört med humanitärt bistånd i efterhand. Vi vet att situationen kommer att förvärras på grund av klimatförändringarna och därför måste vi agera nu. Jag är förvissad om att katastrofförebyggande åtgärder bidrar till att rädda liv och att de är ett effektivt vapen i kampen mot fattigdomen i världen.”

Förebyggande åtgärder: Mervärde på EU-nivå

I meddelandet om förebyggande åtgärder pekas områden ut där åtgärder på EU-nivå kan ha ett mervärde. Det rör sig om att upprätta en förteckning på EU-nivå över befintlig information och bästa praxis, utveckla riktlinjer för riskfaktorer och kartläggning av risker, koppla samman aktörer och politikområden i alla stadier av katastrofhanteringen genom utbildning och medvetandegörande, förbättra tillgången till system för tidig varning, och göra de ekonomiska medlen från EU mer målinriktade.

Katastrofriskbegränsning: En förutsättning för minskad fattigdom

Meddelandet om katastrofriskbegränsning innehåller följande prioriterade åtgärder:

  • En stärkt politisk dialog med utvecklingsländerna.
  • Integration av katastrofriskbegränsande åtgärder i EU:s och utvecklingsländernas politik och åtgärder, däribland i EU:s stöd för nationella riskförebyggande investeringar.
  • Utveckling av regionala planer. Först ut är en regional plan för Västindien. I planerna ingår till exempel stöd för kampanjer för ökad medvetenhet.

EU kommer att fastställa alla de konkreta åtgärderna i en genomförandeplan som väntas i juni 2009.

Bakgrund

I mars 2008 antog kommissionen ett meddelande om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer (KOM(2008) 130). Upplägget är enhetligt och omfattar alla stadier av en katastrof (förebyggande, beredskap, omedelbar reaktion, återuppbyggnad), alla typer av katastrofer (i och utanför EU, naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor), alla EU-instrument och den interinstitutionella samordningen. Till meddelandet hör en särskild bilaga om skogsbränder. I meddelandet aviserades förslagen om förebyggande åtgärder och om en EU-strategi för katastrofriskbegränsning i utvecklingsländer. Dessutom har både Europaparlamentet och rådet efterlyst omedelbara åtgärder på området för katastrofförebyggande åtgärder.

Den ekonomiska kostnaden för katastrofer i Europa uppskattas till 15 miljarder euro.

Katastrofer drabbar utvecklingsländerna hårdast, eftersom de är känsligast och har minst kapacitet att klara av katastrofer. Katastrofer sätter dessutom genomförandet av FN:s milleniemål på spel och undergräver det. Bland de åtta målen ingår att halvera andelen människor som lever på mindre än 1 dollar om dagen och att ge alla barn tillgång till grundskoleutbildning till 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Enligt 2005 års Hyogo-ram för åtgärder – som är en internationell ram för katastrofförebyggande åtgärder – bör länder samarbeta i denna fråga.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Övriga upplysningar

Meddelandena återfinns på följande webbplatser:

Förebyggande åtgärder:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Katastrofriskbegränsning:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar