Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bruselj, 23. februarja 2009

Komisija je osredotočena na preprečevanje nesreč in zmanjševanje tveganja doma in v tujini

Evropska komisija je danes sprejela dve sporočili o nesrečah: pristop Skupnosti k zmanjševanju učinkov naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, v EU ter strategijo v podporo zmanjševanju tveganja nesreč v državah v razvoju. Sporočili, ki sta bili sprejeti v paketu, predstavljata poskus vzpostavitve bolj strateškega pristopa, zlasti v luči povečanega tveganja zaradi podnebnih sprememb. Predlagani ukrepi se na ravni Skupnosti osredotočajo na področja, na katerih je skupni pristop učinkovitejši od ločenih nacionalnih pristopov. Gre za področja, kot so razvoj znanja, povezovanje akterjev in politik ter izboljšanje učinka obstoječih instrumentov Skupnosti za preprečevanje nesreč. Za države v razvoju Komisija pripravlja strategijo EU v podporo zmanjševanju vpliva naravnih nesreč na države z visokim tveganjem. Obe sporočili prispevata k izvajanju Hyoškega akcijskega okvira za obdobje 2005–2015, ki je bil sprejet na svetovni konferenci o zmanjševanju učinkov nesreč.

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Naravne nesreče predstavljajo vedno večje tveganje za države članice EU, v prihodnjih letih pa naj bi bile zaradi podnebnih sprememb še pogostejše in obsežnejše. Na to se moramo kar najbolje pripraviti in njihov učinek zmanjšati v največji možni meri. Sporočilo je pomemben prvi korak k začetku dolgoročnega procesa ukrepov Skupnosti na tem področju.“

Evropski komisar za razvoj in humanitarno pomoč Louis Michel je dejal: „Ko pride do pojava cunamijev ali orkanov, le-ti povzročijo opustošenje in prizadenejo revno prebivalstvo po celem svetu. Vemo, da je te pojave bolje preprečevati kot zdraviti. Veliko učinkoviteje je vlagati v zmanjševanje tveganja pred pojavom nesreče kot zagotavljati človekoljubno pomoč po njej. Vsi vemo, da se bo položaj zaradi podnebnih sprememb še poslabšal, zato moramo začeti delovati takoj. Verjamem, da bo zmanjševanje tveganja nesreč pomagalo reševati življenja in bo tudi glavno orožje v boju proti svetovni revščini.“

Preprečevanje: dodana vrednost na ravni EU

Sporočilo o preprečevanju navaja področja, na katerih bi ukrepanje na ravni EU pomenilo dodano vrednost. Med ta področja spadajo oblikovanje pregleda obstoječih informacij in najboljših praks na ravni Skupnosti, razvoj smernic glede določanja območij nevarnosti in tveganj, povezovanje akterjev in politik v celotnem ciklusu upravljanja nesreč ter povečanje izobraževanja in ozaveščanja, boljši dostop do sistemov zgodnjega opozarjanja ter učinkovitejša uporaba skladov Skupnosti.

Zmanjševanje tveganja nesreč: nujnost za trajnostno zmanjšanje revščine

Sporočilo o zmanjševanju tveganja nesreč določa naslednje prednostne ukrepe:

  • okrepitev političnega dialoga z državami v razvoju;
  • vključitev zmanjševanja tveganja nesreč v politike in ukrepe EU ter držav v razvoju, vključno s podporo EU za nacionalne naložbe v zmanjševanje tveganja;
  • razvoj regionalnih načrtov, začenši s karibskim: takšni akcijski načrti bi na primer vključevali podporo kampanjam za ozaveščanje.

EU bo v izvedbenem načrtu, predvidenem za junij 2009, predstavila bistvene ukrepe.

Ozadje

Komisija je marca 2008 sprejela Sporočilo o okrepitvi zmogljivosti odzivanja Unije na nesreče – COM(2008) 130. V sporočilu je predstavljen celovit pristop, ki zajema vse faze nesreč (preprečevanje, priprava, takojšnje odzivanje in obnova), vse vrste nesreč (znotraj in zunaj EU, naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek) ter vse instrumente EU in medinstitucionalno usklajevanje. Sporočilo dopolnjuje tudi posebna priloga o gozdnih požarih. Sporočilo predstavlja predloga za preprečevanje in strategijo EU za zmanjševanje nevarnosti nesreč v državah v razvoju. Tudi Evropski parlament in Svet sta pozvala k takojšnjemu ukrepanju na področju preprečevanja nesreč.

Gospodarski strošek nesreč v Evropi je ocenjen na 15 milijard EUR.

Nesreče najbolj prizadenejo države v razvoju, saj so najbolj ranljive in imajo najmanj razvite zmogljivosti za njihovo obvladovanje. Nesreče tudi spodkopavajo in ogrožajo dosežke razvojnih ciljev Združenih narodov za novo tisočletje. Eden izmed osmih ciljev je tudi razpoloviti odstotek ljudi, ki živijo z manj kot 1 ameriškim dolarjem na dan, in do leta 2015 vsem otrokom omogočiti osnovno izobrazbo (http://www.un.org/millenniumgoals ).

V skladu s Hyoškim akcijskim okvirom 2005, ki je mednarodni okvir za zmanjševanje tveganja nesreč, morajo države na tem področju delovati skupaj.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Dodatne informacije:

Sporočili sta na voljo na:

Sporočilo o preprečevanju:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Sporočilo o zmanjševanju tveganja nesreč:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar