Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

V Bruseli 23. februára 2009

Komisia sa zameriava na predchádzanie katastrofám a na zníženie rizík doma a v zahraničí

Európska komisia dnes schválila dve oznámenia týkajúce sa katastrof: oznámenie o prístupe Spoločenstva k znižovaniu vplyvu prírodných a človekom spôsobených katastrof v EÚ a oznámenie o stratégii podpory znižovania rizika katastrof v rozvojových krajinách. Tieto oznámenia, ktoré boli prijaté ako jeden balík, sú prvým pokusom o vytvorenie strategickejšieho prístupu, predovšetkým vzhľadom na zvýšené riziká zapríčinené zmenou klímy. Navrhované opatrenie na úrovni Spoločenstva sa zameriava na oblasti, v ktorých je spoločný prístup účinnejší ako samostatný postup na vnútroštátnej úrovni, napr. rozvoj znalostí, spájanie aktérov s politikami a zvyšovanie výkonnosti existujúcich nástrojov Spoločenstva na predchádzanie katastrofám. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny, Komisia pracuje na stratégii EÚ, ktorej cieľom je pomôcť pri znižovaní vplyvu prírodných katastrof na krajiny s vysokým rizikom. Obidve oznámenia prispievajú k realizácii Akčného rámca z Hyogo na obdobie rokov 2005 – 2015, ktorý bol prijatý na svetovej konferencii o znižovaní výskytu katastrof.

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Prírodné katastrofy sú pre členské štáty EÚ rastúcou hrozbou a predpokladá sa, že ich výskyt a intenzita sa v nadchádzajúcich rokoch budú v dôsledku vplyvov zmeny klímy zvyšovať. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili ich vplyv, a to tým, že sa na ne čo najviac pripravíme. Toto oznámenie je významným prvým krokom, ktorým sa začína dlhodobý proces činnosti Spoločenstva v tejto oblasti.“

Európsky komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louis Michel uviedol: „Keď udrú cunami alebo hurikány, spôsobujú devastáciu a postihujú životy chudobných ľudí na celom svete. Vieme, že prevencia je lepšia ako liečba. Investície do oblasti znižovania rizík predtým, ako dôjde ku katastrofe, prinášajú obrovské výhody v porovnaní s poskytovaním humanitárnej pomoci po katastrofe. Takisto sme si vedomí toho, že situácia sa v dôsledky zmeny klímy bude len zhoršovať. Preto musíme konať ihneď. Som presvedčený, že znižovanie rizika katastrof pomôže zachrániť životy a že bude hlavnou zbraňou v boji proti chudobe na celom svete.“

Prevencia: pridaná hodnota na úrovni EÚ

V oznámení o prevencii sa uvádzajú oblasti, v rámci ktorých by činnosť na úrovni EÚ mohla byť prínosom. Medzi tieto oblasti patrí: zriadenie zoznamu na úrovni Spoločenstva obsahujúceho existujúce informácie a osvedčené postupy, rozvoj usmernení v oblasti mapovania rizík, spájanie aktérov a politík v rámci celého cyklu riadenia katastrof s intenzívnejšou odbornou prípravou a zvyšovaním informovanosti, zlepšenie prístupu k systémom včasného varovania a účinnejšie hospodárenie s finančnými prostriedkami Spoločenstva.

Znižovanie rizika katastrof: nevyhnutnosť v oblasti udržateľného znižovania chudoby

V oznámení o znižovaní rizika katastrof sa uvádzajú tieto prioritné činnosti:

  • posilňovanie politického dialógu s rozvojovými krajinami,
  • integrácia znižovania rizík katastrof do politiky a činnosti EÚ a rozvojových krajín vrátane podpory EÚ v oblasti investícií do znižovania rizík na vnútroštátnej úrovni,
  • rozvoj regionálnych plánov, najprv pre oblasť Karibiku: súčasťou takýchto akčných plánov by bola napríklad aj podpora kampaní na zvyšovanie informovanosti.

EÚ uvedie všetky plánované špecifické činnosti v pláne realizácie, ktorý sa pripravuje na jún 2009.

Kontext

V marci 2008 Komisia prijala oznámenie o posilnení kapacít Únie v oblasti reakcie na katastrofy [KOM(2008)130]. Toto oznámenie predstavuje integrovaný prístup zahrňujúci všetky etapy katastrof (prevencia, príprava, okamžitá reakcia, obnova), zaoberajúci sa všetkými druhmi katastrof (v rámci alebo mimo EÚ, prírodné alebo človekom spôsobené) a pokrývajúci všetky nástroje EÚ, ako aj medziinštitucionálnu koordináciu. Jeho súčasťou je aj osobitná príloha o lesných požiaroch. V oznámení boli obsiahnuté dva návrhy týkajúce sa prevencie a stratégie EÚ v oblasti znižovania rizika katastrof v rozvojových krajinách. Okrem toho, Európsky parlament a Rada spoločne vyzvali na okamžitú činnosť v oblasti prevencie katastrof.

Ekonomické náklady katastrof v Európe sa odhadujú na 15 miliárd EUR.

Rozvojové krajiny sú katastrofami postihnuté najviac, pretože sú najzraniteľnejšie a dokážu s nimi bojovať najmenej. Katastrofy taktiež podkopávajú a ohrozujú proces dosahovania rozvojových cieľov milénia OSN. Medzi týchto osem cieľov patrí zníženie na polovicu počtu ľudí žijúcich z menej ako jedného amerického doláru na deň a zabezpečenie základného vzdelania pre každé dieťa do roku 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Podľa Akčného rámca z Hyogo z roku 2005, ktorý je medzinárodným rámcom pre znižovanie rizika katastrof, by štáty mali v tejto otázke postupovať spoločne.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Ďalšie podrobnosti

Oznámenia sa nachádzajú na týchto webových stránkach:

Oznámenie o prevencii:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Oznámenie o znižovaní rizika katastrof:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar