Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bruksela, dnia 23 lutego 2009 r.

Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zmniejszanie ryzyka związanego z nimi w UE i poza jej granicami celem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa komunikaty dotyczące katastrof: w sprawie wspólnotowego podejścia do ograniczania w UE skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka oraz w sprawie strategii UE na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się. Komunikaty, przyjęte jako pakiet, stanowią pierwszą próbę obrania bardziej strategicznego podejścia – zwłaszcza w świetle wciąż zwiększającego się ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Proponowane na szczeblu Wspólnoty działania skupiają się na takich dziedzinach jak rozwój wiedzy, łączenie podmiotów w sieci współpracy, łączenie polityk oraz zwiększanie skuteczności istniejących wspólnotowych instrumentów zapobiegania klęskom żywiołowym, w których to dziedzinach wspólne podejście jest bardziej skuteczne niż środki podejmowane przez pojedyncze kraje. Odnośnie do krajów rozwijających się, Komisja jest w trakcie tworzenia unijnej strategii mającej pomóc zmniejszyć wpływ klęsk żywiołowych na kraje uważane za kraje o podwyższonym ryzyku. Oba komunikaty stanowią wkład w realizację planu działań z Hyogo na lata 2005-2015, przyjętego na światowej konferencji w sprawie ograniczania skutków katastrof.

Europejski komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Klęski żywiołowe są coraz większym zagrożeniem dla państw członkowskich UE i przewiduje się, że z powodu zmian klimatu zwiększy się w przyszłości ich częstotliwość i intensywność. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ich wpływ, przygotowując się najlepiej, jak potrafimy. Komunikat w tej sprawie stanowi ważny pierwszy krok, rozpoczynający długoterminowy proces dla działań wspólnotowych w tym zakresie.”

Louis Michel, europejski komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej powiedział: „Uderzające tsunami czy huragan prowadzą do zniszczeń i rujnują życie biednych ludzi na całym świecie. Wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Inwestycja w zmniejszenie ryzyka, zanim nastąpi klęska, przynosi o wiele większe korzyści w porównaniu z zapewnieniem pomocy humanitarnej po fakcie. Wiemy przecież, że wraz ze zmianą klimatu sytuacja tylko się pogorszy, dlatego musimy działać już dziś. Jestem przekonany, że zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi pomoże uratować życie wielu ludzi i że stanie się podstawowym narzędziem walki z ubóstwem na świecie.”

Zapobieganie: dodatkowe korzyści na szczeblu UE

Komunikat w sprawie zapobiegania katastrofom identyfikuje obszary, w których działania na szczeblu UE mogłyby przynieść dodatkowe korzyści. Należą do nich: sporządzenie wspólnotowego wykazu dostępnych informacji o katastrofach oraz najlepszych praktyk; przygotowanie wytycznych do opracowywania map zagrożenia i ryzyka; łączenie podmiotów i polityk w całym cyklu zarządzania kryzysowego, z naciskiem na szkolenia i podnoszenie świadomości; ułatwiony dostęp do systemów wczesnego ostrzegania; skuteczniejsze kierowanie funduszy wspólnotowych.

Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi: konieczność dla trwałego zmniejszenia ubóstwa

W komunikacie w sprawie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi ustanawia się następujące priorytety:

  • wzmocnienie dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się;
  • włączenie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi do polityki i działań zarówno UE, jak i krajów rozwijających się, w tym udzielenie pomocy UE na krajowe inwestycje związane ze zmniejszaniem ryzyka;
  • tworzenie planów regionalnych (pierwszy z nich na rzecz Karaibów): tego rodzaju plany działania obejmowałyby również wsparcie kampanii zwiększających świadomość.

UE przedstawi wszystkie przewidywane działania szczegółowe w planie realizacji przewidzianym na czerwiec 2009 r.

Kontekst

W marcu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie wzmocnienia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof (COM(2008)130). W komunikacie przyjęto zintegrowane podejście obejmujące wszystkie etapy katastrof (działania zapobiegawcze, gotowość, natychmiastowa reakcja, likwidowanie skutków), dotyczące wszystkich rodzajów katastrof (w UE i poza jej granicami, klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka) oraz obejmujące wszystkie narzędzia UE, jak i koordynację międzyinstytucjonalną. Komunikat zawierał również szczegółowy załącznik dotyczący pożarów lasów. W komunikacie zapowiedziano oba wnioski: w sprawie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz w sprawie strategii UE na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się. Parlament Europejski i Rada wezwały ponadto do podjęcia natychmiastowych działań związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym.

Koszt gospodarczy katastrof w Europie szacuje się na 15 mld euro.

Katastrofy uderzają mocniej w kraje rozwijające się, najbardziej narażone i posiadające najmniejszą zdolność dawania sobie rady. Klęski żywiołowe osłabiają nadzieję osiągnięcia milenijnych celów rozwoju ONZ i zmniejszają szansę na ich osiągnięcie. Osiem celów obejmuje cel zmniejszenia o połowę odsetka ludności żyjącej za mniej niż 1 USD dziennie oraz zapewnienia każdemu dziecku kształcenia na poziomie podstawowym do 2015 r. (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Państwa powinny współpracować w tej kwestii w ramach planu działań z Hyogo z 2005 r. (międzynarodowych ram działania na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków).

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Szczegółowe informacje

Komunikaty można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Komunikat w sprawie zapobiegania:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Komunikat w sprawie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar