Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Briuselis, 2009 m. vasario 23 d.

Komisijos dėmesio centre – nelaimių prevencija ir jų rizikos ES ir kitose šalyse mažinimas

Šiandien Europos Komisija priėmė du komunikatus dėl nelaimių: Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija ir Nelaimių rizikos mažinimo besivystančiose šalyse ES paramos strategija. Vieną paketą sudarantys priimtieji komunikatai yra pirmas bandymas šiuos klausimus spręsti strategiškai, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl klimato kaitos nelaimių grėsmė yra išaugusi. Bendrijos lygmens priemonių siūloma imtis tose srityse, kuriose bendra strategija yra veiksmingesnė už valstybių narių nacionalines strategijas, pavyzdžiui, bendrai kurti žinių bazę, susieti nelaimių valdymo ciklo dalyvius ir šios srities politiką, didinti jau esamų Bendrijos nelaimių prevencijos priemonių veiksmingumą. Be to, Komisija rengia ES pagalbos besivystančioms šalims strategiją, kuria norima didelės rizikos šalims padėti mažinti stichinių nelaimių poveikį. Abiem komunikatais prisidedama prie pasaulinėje nelaimių mažinimo konferencijoje priimtos Hiogo 2005–2015 m. veiksmų programos įgyvendinimo.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavras Dimas sakė: „Stichinių nelaimių grėsmė ES valstybėms narėms didėja. Prognozuojama, kad dėl klimato kaitos artimiausioje ateityje jos bus tik didesnės ir dažnesnės. Turime kuo geriau pasiruošti ir visomis įmanomomis priemonėmis mažinti jų poveikį. Šis komunikatas yra svarbus žingsnis, kuriuo pradedamas ilgalaikis Bendrijos šios srities veiksmų procesas.

Pasak už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingo Komisijos nario Louis‘o Michelio: „Cunamiai ar uraganai viską niokoja ir griauna neturtingų žmonių gyvenimą visuose pasaulio kampeliuose. Žinome, kad prevencija geriau už gydymą. Taigi investicijos į rizikos mažinimą, kol nelaimė dar neištiko, atsiperka su kaupu, palyginti su humanitarine pagalba, teikiama nelaimės ištiktiesiems. Taip pat žinome, kad dėl klimato kaitos situacija tik blogės, todėl veikti reikia jau dabar. Manau, kad nelaimių rizikos mažinimas padės išgelbėti žmonių ir bus pagrindinis ginklas kovojant su skurdu visame pasaulyje.“

ES lygmeniu vykdoma prevencija naudingesnė

Komunikate dėl prevencijos nurodomos kelios sritys, kuriose ES lygmens veiksmai būtų naudingesni. Tarp jų – turimos informacijos ir geriausios praktikos pavyzdžių Bendrijos aprašo sudarymas, pavojaus ir rizikos planavimo gairių rengimas, viso nelaimių valdymo ciklo dalyvių susiejimas su šios srities politika organizuojant daugiau mokymų ir geriau juos informuojant, galimybių naudotis išankstinio perspėjimo sistemomis gerinimas ir tikslingesnis Bendrijos lėšų paskirstymas.

Nelaimių rizikos mažinimas – būtinybė siekiant darniai mažinti skurdą

Komunikate dėl nelaimių rizikos mažinimo nustatomi tokie prioritetiniai veiksmai:

  • gerinti politinį dialogą su besivystančiomis šalimis;
  • nelaimių rizikos mažinimą, įskaitant ES paramą nacionalinėms investicijoms į rizikos mažinimą, įtraukti tiek į ES, tiek ir į besivystančių šalių politiką ir veiklą;
  • parengti regioninius veiksmų planus, pradedant nuo Karibų jūros regiono plano; tokiuose veiksmų planuose būtų numatyta, pavyzdžiui, remti informavimo kampanijas.

Visus planuojamus veiksmus ES konkrečiai išdėstys 2009 m. birželio mėn. numatomame parengti įgyvendinimo plane.

Bendroji informacija

2008 m. kovo mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimo (COM (2008) 130). Jame numatoma kompleksinė strategija, apimanti visus nelaimių etapus (prevenciją, pasiruošimą, greitąjį reagavimą, atkuriamuosius darbus), visas nelaimių rūšis (ES ir kitose šalyse, stichines ir žmogaus sukeltas) ir visas ES priemones bei institucijų veiklos koordinavimą. Specialus komunikato priedas skirtas miškų gaisrams. Komunikate paskelbti du pasiūlymai, susiję su prevencija ir su nelaimiu rizikos mažinimo besivystančiose šalyse ES paramos strategija. Be to, ir Europos Parlamentas, ir Taryba yra paraginę nedelsiant imtis nelaimių prevencijos priemonių.

Apskaičiuota, kad nelaimės Europai kainuoja 15 mlrd. eurų.

Labiausiai nuo nelaimių kenčia besivystančios šalys, nes jos yra pačios pažeidžiamiausios ir mažiausiai pajėgios likviduoti nelaimių padarinius. Dėl ištinkančių nelaimių sunkiau siekti JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) ir apskritai yra rizika, kad jie gali būti nepasiekti. Du iš šių aštuonių TVT tikslų – iki 2015 m. perpus sumažinti žmonių, per dieną pragyvenimui turinčių mažiau kaip 1 JAV dolerį, skaičių ir iki 2015 m. sudaryti sąlygas visiems vaikams gauti pradinį išsilavinimą (http://www.un.org/millenniumgoals ).

2005 m. Hiogo veiksmų programoje (tarptautiniame susitarime dėl nelaimių rizikos mažinimo) numatyta, kad šalys turi spręsti šį klausimą bendrai.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Daugiau informacijos

Komunikatai skelbiami internete

Komunikatas dėl prevencijos – svetainėje

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Komunikatas dėl nelaimių rizikos mažinimo – svetainėje

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar