Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bryssel 23. helmikuuta 2009

Komissio keskittyy katastrofien ehkäisyyn ja katastrofiriskin vähentämiseen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella

Euroopan komissio antoi tänään kaksi katastrofeihin liittyvää tiedonantoa. Toinen tiedonannoista koskee EU:n alueella tapahtuvien luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien vaikutusten vähentämiseen sovellettavaa yhteisön lähestymistapaa ja toinen kehitysmaiden katastrofiriskin vähentämistä koskevaa tukistrategiaa. Nämä tiedonannot ovat kokonaisuus, jolla pyritään ensimmäistä kertaa luomaan strategisempi lähestymistapa – erityisesti ilmastonmuutoksen johdosta kasvavan riskin huomioon ottamiseksi. Yhteisön tasolla toteutettavaksi ehdotettavilla toimilla keskitytään osa-alueisiin, joilla yhteiset toimet ovat tehokkaampia kuin erilliset kansalliset toimet. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi tietämyksen kehittäminen, toimijoiden ja toimintapolitiikkojen linkittäminen sekä yhteisössä tällä hetkellä käytössä olevien katastrofien torjuntavälineiden tehokkuuden parantaminen. Kehitysmaiden osalta komissio ehdottaa strategiaa, jolla voidaan vähentää luonnonkatastrofien vaikutuksia maissa, joissa katastrofiriskin katsotaan olevan korkea. Molemmilla tiedonannoilla edistetään luonnonkatastrofien vähentämistä koskevassa maailmanlaajuisessa konferenssissa hyväksytyn vuosia 2005–2015 koskevan Hyogon toimintakehyksen täytäntöönpanoa.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Stavros Dimasin mukaan luonnonkatastrofien uhka kasvaa EU:n jäsenvaltioissa. Niiden määrän uskotaan lisääntyvän ja vaikutusten laajentuvan tulevina vuosina ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta. Komissaari korosti, että EU:n on tehtävä kaikki mitä se voi vähentääkseen näiden katastrofien vaikutuksia. ”Valmiutemme on oltava paras mahdollinen. Tämä tiedonanto on merkittävä ensimmäinen askel kehitettäessä pitkällä aikavälillä yhteisön toimia tällä alalla”, Dimas totesi.

Kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta vastaava komissaari Louis Michel puolestaan muistutti, että tsunamit ja hurrikaanit aiheuttavat hävitystä ja tuhoavat köyhien ihmisten elämää joka puolella maapalloa. Komissaari painotti: ”Tiedämme, että katastrofeja on parempi ehkäistä kuin jälkihoitaa. Investoinnit katastrofiriskin vähentämiseen tuottavat huomattavia tuloksia verrattuna katastrofin jälkeen annettavaan humanitaariseen apuun. Tiedämme myöskin, että ilmastonmuutoksen johdosta tilanne vain pahenee tulevaisuudessa. Meidän onkin toimittava nyt.” Komissaari uskoi, että katastrofiriskin vähentämisellä pelastetaan ihmishenkiä. Riskin vähentäminen on myös tärkeä keino taisteltaessa köyhyyttä vastaan eri puolilla maailmaa.

Katastrofien ehkäisy: EU:n tason toimien lisäarvo
Katastrofien ehkäisyä koskevassa tiedonannossa yksilöidään osa-alueet, joilla EU:n toimet voisivat antaa lisäarvoa. Näitä ovat esimerkiksi olemassa olevaa tietoa ja parhaita käytänteitä koskeva yhteisön luettelo;
vaarojen ja riskien kartoittamista koskevien suuntaviivojen laatiminen;
katastrofien hallintaprosessiin kuuluvien toimijoiden ja toimintapolitiikkojen linkittäminen lisäämällä koulutusta ja tietoisuutta; varhaisvaroitusjärjestelmiin pääsyn parantaminen ja yhteisön varojen tehokkaampi kohdentaminen.

Katastrofiriskin vähentäminen on erottamaton osa köyhyyden kestävää vähentämistä

Katastrofiriskin vähentämistä koskevassa tiedonannossa asetetaan etusijalle seuraavat toimet:

  • kehitysmaiden kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun tehostaminen;
  • katastrofiriskin vähentämisen sisällyttäminen sekä EU:n että kehitysmaiden politiikkoihin ja toimiin, myös EU:n tukeen kansallisille riskinvähentämisinvestoinneille;
  • alueellisten suunnitelmien kehittäminen. Ensimmäisenä on tarkoitus laatia Karibian alueen suunnitelma. Toimintasuunnitelmaan sisältyy muun muassa tiedotuskampanjoille annettava tuki.

EU esittelee kaikki suunnitellut toimet kesäkuussa 2009 erityisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa.

Taustaa

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2008 tiedonannon Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta (KOM(2008) 130). Tiedonannossa esiteltiin yhdennetty lähestymistapa, johon sisältyvät kaikki katastrofitilanteiden vaiheet (ehkäisy, valmius, välittömät avustustoimet ja jälkihoito) ja kaikentyyppiset katastrofit (sekä EU:n alueella että sen ulkopuolella tapahtuvat luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit). Siinä käsiteltiin myös kaikkia EU:n välineitä sekä toimielinten välistä koordinaatiota. Tiedonannossa on myös erityinen metsäpaloja koskeva liite. Tiedonannossa esiteltiin katastrofien ehkäisyä ja kehitysmaiden katastrofiriskin vähentämistä koskevat ehdotukset. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat vaatineet välittömiä toimia katastrofien ehkäisyn alalla.

Katastrofien arvioidaan aiheuttavan Euroopassa 15 miljardin euron kustannukset.

Katastrofit vaikuttavat voimakkaimmin kehitysmaihin, koska ne ovat haavoittuvaisimpia ja niiden toimintavalmiudet ovat heikoimmat. Katastrofit myös vaarantavat YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen. Näihin kahdeksaan tavoitteeseen kuuluvat alle dollarilla päivässä elävien ihmisten määrän puolittaminen ja peruskoulutuksen ulottaminen kaikille lapsille vuoteen 2015 mennessä (http://www.un.org/millenniumgoals)

Valtioiden olisi työskenneltävä yhdessä tässä asiassa vuonna 2005 hyväksytyn katastrofiriskien vähentämistä koskevan kansainvälisen Hyogon toimintakehyksen puitteissa.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Lisätietoja

Tiedonannot ovat saatavissa seuraavista osoitteista:

Katastrofien ehkäisy:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Katastrofiriskin vähentäminen:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar