Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Brüssel, 23. veebruar 2009

Komisjon keskendub katastroofide ennetamisele ning ohtude vähendamisele ELis ja väljaspool

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks katastroofe käsitlevat teatist. Esimene neist käsitleb ühenduse lähenemisviisi loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste vähendamiseks ELis ning teine arengumaades katastroofiohu vähendamise toetamist käsitlevat strateegiat. Paketina vastuvõetud teatised on esimene katse luua strateegilisem lähenemisviis – eelkõige pidades silmas kliimamuutusest tingitud suurenenud ohtusid. Ühenduse tasandil kavandatud meetmed keskenduvad valdkondadele, kus ühine lähenemisviis on tõhusam kui eraldiseisvad riiklikud lähenemisviisid, näiteks teadmiste suurendamine, osalejate ja poliitika omavaheline sidumine ning ühenduse olemasoleva katastroofi ennetamise vahendite tõhustamine. Arengumaade jaoks on komisjon koostamas ELi strateegiat, et vähendada loodusõnnetuste mõju maades, kus nende oht on kõige suurem. Mõlemad teatised aitavad rakendada Hyogo tegevusraamistikku aastateks 2005–2015, mis võeti vastu katastroofide vähendamise alasel ülemaailmsel konverentsil.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Stavros Dimas märkis: „Loodusõnnetused ohustavad üha enam ELi liikmesriike. Arvatakse, et lähiaastatel need sagenevad ja on ulatuslikumad kliimamuutuse mõju tõttu. Peame tegema kõik endast oleneva, et vähendada nende mõju. Selleks peame olema valmis nii hästi kui võimalik. See teatis on esimene oluline samm ELi meetmete väljatöötamiseks selles valdkonnas.”

Arengupoliitika ja humanitaarabi volinik Louis Michel lisas: „Tsunamid ja orkaanid on laastavad ning hävitavad vaeste inimeste elusid kogu maailmas. Me teame, et ennetamine on parem kui tagajärgede likvideerimine. Eelnev investeerimine katastroofiohu vähendamisse on palju kasulikum kui humanitaarabi andmine pärast katastroofi. Me teame ka, et kliimamuutuste tõttu halveneb olukord veelgi ning seepärast peame tegutsema praegu. Usun, et katastroofiohu vähendamine aitab päästa inimelusid ning sellest saab oluline vaesusega võitlemise vahend kogu maailmas.”

Ennetamine toob lisandväärtust ELi tasandil

Ennetamist käsitlevas teatises määratakse kindlaks valdkonnad, kus tegutsemine ELi tasandil võiks anda lisandväärtust. Need hõlmavad olemasoleva teabe ja parima tava kogumist ühenduse tasandil, ohtude kaardistamise juhendi väljatöötamist, osalejate ja poliitikate kaasamist katastroofide tagajärgede likvideerimise süsteemi koolituste ja teadlikkuse tõstmise abil, paremat juurdepääsu varajase hoiatamise süsteemidele ning ühenduse rahaliste vahendite sihtotstarbelisemat kasutamist.

Katastroofiohu vähendamine nõuab vaesuse püsivat vähendamist.

Teatises katastroofiohu vähendamise kohta on sätestatud järgmised tegevusprioriteedid:

  • poliitilise dialoogi tugevdamine arengumaadega;
  • katastroofiohu vähendamise integreerimine nii ELi kui ka arengumaade poliitikasse ja meetmetesse, sealhulgas riiklike investeeringute ELi poolne toetamine katastroofiohu vähendamiseks;
  • piirkondlike kavade koostamine, alustades Kariibi mere piirkonnast: sellised tegevuskavad hõlmaksid näiteks teadlikkuse tõstmise kampaaniate toetamist.

EL sätestab kõik rakenduskavaga ettenähtud konkreetsed tegevused 2009. aasta juuniks.

Taust

Komisjon võttis märtsis 2008 vastu teatise Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta (KOM(2008)130). Sellega kehtestati ühtne lähenemisviis, mis hõlmab kõiki katastroofidega seotud etappe (ennetamine, ettevalmistamine, kohene reageerimine, taastamine) ja kõiki katastroofiliike (ELis või väljaspool ELi, loodusõnnetused või inimtegevusest tingitud õnnetused) ning kõiki ELi vahendeid ja institutsioonidevahelist koordineerimist. Teatis sisaldab ka lisa metsatulekahjude kohta. Teatises tehti kaks ettepanekut, milles käsitletakse ennetamist ja ELi strateegiat katastroofiohu vähendamiseks arengumaades. Lisaks kutsusid Euroopa Parlament ja nõukogu üles võtma kiiresti meetmeid katastroofide ennetamiseks.

Katastroofide majanduslik kahju Euroopas on hinnanguliselt 15 miljardit eurot.

Katastroofid tabavad kõige rängemalt arengumaid, kuna need on kõige haavatavamad ning nende suutlikkus toime tulla on kõige väiksem. Katastroofid kahjustavad aastatuhande arengueesmärke ja seavad ohtu nende saavutamise. Kaheksa eesmärgi hulgas on eesmärk vähendada aastaks 2015 poole võrra nende inimeste arvu, kelle sissetulek on väiksem kui 1 dollar päevas, ja tagada kõigile lastele algharidus (http://www.un.org/millenniumgoals ).

2005. aastal vastuvõetud Hyogo tegevusraamistiku (rahvusvaheline raamistik katastroofiohu vähendamise kohta) kohaselt peaksid riigid selle küsimusega ühiselt tegelema.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Täiendavad üksikasjad

Teatised on avaldatud järgmistel veebilehtedel:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm (teatis ennetamise kohta)

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm (teatis katastroofiohu vähendamise kohta)


Side Bar