Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

V Bruselu dne 23. února 2009

Komise se zaměřuje na prevenci katastrof a na snižování rizik doma i v zahraničí

Evropská komise dnes přijala dvě sdělení týkající se katastrof: sdělení o přístupu Společenství ke snižování dopadu přírodních a člověkem způsobených katastrof v EU a sdělení o strategii pro podporu snižování rizika katastrof v rozvojových zemích. Obě sdělení, která byla přijata jako balíček, jsou prvním pokusem o vytvoření strategičtějšího přístupu, a to zejména s ohledem na zvýšená rizika vyplývající ze změny klimatu. Navrhovaná opatření na úrovni Společenství se zaměřují na oblasti, v nichž je společný přístup účinnější než samostatný přístup na úrovni jednotlivých států – např. v oblasti rozvoje znalostí, vytváření vazeb mezi subjekty a politikami a zlepšování výkonnosti stávajících nástrojů Společenství na prevenci katastrof. Pokud jde o rozvojové země, Komise pracuje na strategii EU, jejímž cílem je pomoci snižovat dopad přírodních katastrof na země považované za vysoce rizikové. Obě sdělení přispívají k provádění akčního rámce pro období 2005–2016 z Hyogo, jenž byl přijat na světové konferenci o snižování nebezpečí katastrof.

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Přírodní katastrofy jsou pro členské státy EU rostoucí hrozbou a předpokládá se, že se jejich výskyt a intenzita v nadcházejících letech v důsledku změn klimatu ještě zvýší. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom se na ně co nejlépe připravili, a snížili tak jejich dopad. Toto sdělení je významným prvním krokem, kterým se zahajuje dlouhodobý postup Společenství v této oblasti.“

Evropský komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel k tomu uvedl: „Když udeří tsunami nebo hurikány, způsobí škody a ničivým způsobem zasáhnou do života chudých lidí na celé zeměkouli. Uvědomujeme si, že prevence je lepší než léčba. Investovat do oblasti snižování rizik předtím, než dojde ke katastrofě, je mnohem výhodnější než poskytování humanitární pomoci po katastrofě. Víme také, že situace se v důsledku změny klimatu bude spíše zhoršovat, a proto je potřeba začít jednat ihned. Jsem přesvědčen o tom, že snižování rizika katastrof pomůže zachránit životy a zároveň bude hlavní zbraní v boji proti chudobě na celém světě.“

Prevence: přínos na úrovni EU

Ve sdělení o prevenci jsou uvedeny oblasti, v nichž by činnost na úrovni EU mohla být přínosem. Mezi tyto oblasti patří: vytvoření přehledu na úrovni Společenství, který by zahrnoval veškeré existující informace a osvědčené postupy; vypracování pokynů pro mapování ohrožení a rizik; vytváření vazeb mezi subjekty a politikami v průběhu celého cyklu řízení katastrof s důkladnější odbornou přípravou a zvyšováním informovanosti; zlepšení přístupu k systémům včasného varování a účinnější použití finančních prostředků Společenství.

Snižování rizika katastrof: nezbytný předpoklad udržitelného snižování chudoby

Sdělení o snižování rizika katastrof stanoví tyto prioritní činnosti:

  • posílení politického dialogu s rozvojovými zeměmi;
  • začlenění problematiky snižování rizika katastrof do politik a opatření na úrovni EU i na úrovni jednotlivých rozvojových zemí, včetně podpory EU v oblasti investic do snižování rizik v jednotlivých státech;
  • vypracování regionálních plánů, z nichž první se bude týkat oblasti Karibiku: součástí těchto akčních plánů by byla například podpora kampaní na zvyšování informovanosti.

EU uvede veškeré plánované specifické akce do plánu provádění, který se připravuje na červen 2009.

Souvislosti

V březnu 2008 přijala Komise sdělení o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy (KOM(2008)130). Toto sdělení představuje integrovaný přístup zahrnující všechny fáze katastrof (prevenci, připravenost, okamžitou reakci a obnovu po katastrofách), zaměřuje se na všechny druhy katastrof (na území EU i mimo ně, přírodní či člověkem způsobené katastrofy) a zahrnuje všechny nástroje EU, jakož i interinstitucionální koordinaci. Jeho součástí je i zvláštní příloha o lesních požárech. Uvedené sdělení obsahovalo zmíněné dva návrhy týkající se prevence a strategie EU pro snižování rizika katastrof v rozvojových zemích. Evropský parlament a Rada kromě toho společně vyzvaly k okamžitým opatřením v oblasti prevence katastrof.

Ekonomické náklady v souvislosti s katastrofami v Evropě jsou odhadovány na 15 miliard EUR.

Nejvíce jsou katastrofami postiženy rozvojové země, neboť jsou nejvíce zranitelné a nejméně schopné se s nimi vypořádat. Katastrofy rovněž podrývají a ohrožují proces dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN. Mezi těchto osm cílů patří do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí žijících z příjmu nižšího než 1 americký dolar na den a zajistit pro každé dítě základní vzdělání (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Podle akčního rámce z Hyogo z roku 2005, jenž představuje mezinárodní rámec pro snižování rizika katastrof, by státy měly v této otázce postupovat společně.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Další informace

Výše uvedená sdělení lze najít na těchto internetových stránkách:

Sdělení o prevenci:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Sdělení o snižování rizika katastrof:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm 


Side Bar