Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Брюксел, 23 февруари 2009 г.

Комисията поставя ударение върху предотвратяването на бедствията и намаляването на рисковете във и извън ЕС

Европейската комисия представи днес две съобщения свързани с бедствията: подход на Общността за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия в рамките на ЕС и стратегия за подкрепа на ограничаването на рисковете при бедствия в развиващите се страни. Съобщенията, публикувани заедно, представляват първи опит да се установи по-стратегически подход — особено предвид нарасналите рискове вследствие промените в климата. Предлаганите действия на ниво на Общността са съсредоточени в области, в които единният подход е по-ефективен от отделни национални действия, например при натрупване на знания, установяване на връзка между действащи лица и стратегии и подобряване на резултатите на съществуващите общностни инструменти за предотвратяване на бедствия. По отношение на развиващите се страни Комисията изгражда стратегия на ниво ЕС в подкрепа на ограничаването на последиците от природни бедствия в страни, смятани за изложени на висок риск. И двете съобщения допринасят за прилагането на Рамковата програма за действие от Хього за 2005—2015 г., приета на световната конференция за намаляване на бедствията.

Комисарят за околната среда Ставрос Димас заяви: „Природните бедствия са нарастваща опасност за държавите-членки на ЕС и прогнозите са, че те ще зачестяват и ще придобиват все по-големи размери в бъдеще вследствие на промените в климата. Трябва да направим всичко по силите си за да ограничим последствията от тях чрез възможно най-добра подготвеност. Това съобщение е важна първа крачка, която бележи началото на дълъг процес от общностни действия в тази област.“

Европейският комисар за развитие и хуманитарна помощ Луи Мишел заяви: „Пораженията от цунами или тайфуни носят опустошение и разстройват живота на бедните хора по цялото земно кълбо. Знаем, че е по-добре да има превенция, отколкото лечение. Инвестирането в ограничаването на рисковете, преди да е настъпило бедствието, се изплаща многократно в сравнение с предоставянето на хуманитарна помощ впоследствие. Знаем също, че ситуацията ще се влошава още повече заради промените в климата и това е причината, поради която трябва да действаме днес. Вярвам, че ограничаването на рисковете при бедствия ще спомогне за спасяването на човешки животи и ще е най-важното оръжие в борбата срещу бедността по света.“

Превенция: предимства от действията на ниво ЕС

Съобщението за превенцията набелязва области, в които действията на ниво ЕС ще донесат повече ползи. Сред тях са: създаване на ниво ЕС на регистър за съществуващата информация и най-добри практики; разработване на насоки за очертаване на рисковите и опасни зони; установяване на връзка между действащи лица и стратегии в целия цикъл на управление на бедствия посредством подобряване на квалификацията и повишаване на информираността; подобряване достъпа до системи за ранно сигнализиране и по-ефикасно направляване на общностните средства.

Ограничаването на рисковете при бедствия е задължително за трайното намаляване на бедността

Съобщението за ограничаването на рисковете при бедствия определя следните приоритетни действия:

  • укрепване на политическия диалог с развиващите се страни;
  • включване на ограничаването на рисковете при бедствия в политиките и действията на ЕС и развиващите се страни, включително подкрепа от страна на ЕС за национални инвестиции в ограничаването на рисковете;
  • разработване на регионални планове, първият от които е за Карибския басейн: подобни планове за действие ще включват например подкрепа за информационни кампании.

ЕС ще представи предвидените конкретни действия в план за прилагане, очакван през юни 2009 г.

История на досието

През март 2008 г. Европейската комисия прие Съобщение относно повишаване на способността на Съюза за отговор при бедствия (COM(2008)130). Тя възприе интегриран подход, включващ всички стадии при управлението на бедствия (превенция, подготовка, непосредствена реакция, възстановяване), разглеждащ всички видове бедствия (във или извън ЕС, природни или предизвикани от човешки действия) и опиращ се на всички инструменти на ЕС, както и на междуинституционална координация. Беше включено и отделно приложение за горските пожари. Съобщението обяви двете предложения за превенция и за стратегия на ЕС за ограничаване на рисковете от бедствия в развиващите се страни. Освен това и Европейският парламент, и Съветът призоваха за спешния действия в областта на предотвратяването на бедствия.

Икономическите щети от бедствия в Европа се оценяват на 15 млрд. евро.

Бедствията се отразяват най-тежко на развиващите се страни, тъй като те са най-уязвими и в най-малка степен притежават способността да се справят с бедствени ситуации. Освен това бедствията подкопават и осуетяват постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН. Осемте цели включват намаляване наполовина броя на хората, преживяващи с по-малко от 1 щатски долар на ден и осигуряване на начално образование за всяко дете до 2015 г. (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Съгласно Рамковата програма за действие от Хього за 2005—2015 г. — установена на международно равнище рамка за ограничаване на рисковете при бедствия, държавите следва да си сътрудничат по този проблем.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Допълнително информация

Съобщенията са на разположение на адрес:

Съобщение за превенцията:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Съобщение за ограничаването на рисковете при бедствия:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm 


Side Bar