Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/300

Bryssel den 20 februari 2009

Resultat fem år efter utvidgningen: ett EU med varaktiga fördelar och bättre beredskap för att hantera den aktuella krisen

Den nyligen genomförda utvidgningen av Europeiska unionen var en milstolpe i arbetet med att förena Europa, och har medfört fördelar för medborgare i hela gemenskapen. Ekonomiskt har utvidgningen lett till högre levnadsstandard i de nya medlemsstaterna och skapat export- och investeringsmöjligheter för de övriga. Den har även främjat demokrati, stabilitet och säkerhet i hela EU. Ett utvidgat EU väger tyngre i globala frågor, oavsett om det handlar om klimatförändringar eller världsekonomin och hur den styrs. Efter fem år är EU inte bara större, det är också starkare, mer dynamiskt och har en rikare kultur. I den aktuella svåra globala situationen är den stora utmaningen att stå emot de protektionistiska strömningar som skulle förstöra de stora fördelarna för medborgarna som den gränslösa gemensamma marknaden för 500 miljoner människor har inneburit.

Utvidgningarna 2004 och 2007 var ett historiskt steg. De innebar slutet på uppdelningen av Europa, befäste demokratin och skapade ekonomiska fördelar för alla EU-länder genom större konkurrenskraft, högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Vi får inte låta krisen överskugga denna obestridda framgång. Tillsammans kan vi hitta en lösning på globala problem såsom klimatförändringarna eller nya internationella finansiella styrmedel. En och en uppnår vi ingenting”, säger Joaquín Almunia, kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Olli Rehn, kommissionär med ansvar för utvidgningen, tillägger:” Utvidgningen har fungerat som en stabiliserande faktor och en drivkraft för demokrati och rättssäkerhet i Europa. Ekonomiskt har den inneburit fördelar för både nya och gamla medlemsstater, liksom för EU som helhet. Området med fred och välstånd har utvidgats till nästan 500 miljoner människor och ökat vår betydelse på världsmarknaden.

Det är nu fem år sedan EU tog in tio nya medlemmar[1] från Central- och Östeuropa och därigenom gjorde slut på flera decenniers delning under kalla kriget. Ytterligare två länder, Bulgarien och Rumänien, blev medlemmar 2007. Ett meddelande om EU fem år efter utvidgningen visar att utvidgningen medförde stora ekonomiska fördelar för båda sidor.

Den utvidgade unionen är nu världens största integrerade ekonomiska område, och står för över 30 % av världens BNP och över 17 % av världshandeln. Detta gör EU till en viktig global aktör som kan påverka globaliseringen till medborgarnas fördel.

Inkomsten per capita i de nya medlemsstaterna har ökat från 40 % av de gamla medlemsstaternas genomsnitt 1999 till 52 % 2008, och tillväxten låg i genomsnitt på 5,5 % 2004–2008 jämfört med 3,5 % 1999–2003. Detta har dock inte skett på bekostnad av de gamla medlemsstaterna, vilkas årliga tillväxt var cirka 2,2 % 2004–2008 med liknande siffror för perioden 1999–2003.

Utvidgningen ökade också möjligheterna till handel. År 2007 gick nästan 80 % av de nya medlemsstaternas export till övriga EU. De gamla medlemsstaterna ökade även sin försäljning till de nya medlemsstaterna till cirka 7,5 % av sin totala export 2007, jämfört med 4,75 % tio år tidigare.

Arbetslösheten i de nya medlemsstaterna har sjunkit från ofta mycket höga nivåer till nivåer liknande dem i övriga EU – runt 7 % 2007. De gamla medlemsstaternas farhågor om en massiv arbetskraftsinvandring har inte förverkligats. I de flesta värdländer har antalet migrerande arbetstagare inte överstigit 1 % av den egna befolkningen i arbetsför ålder, och arbetskraftsbrister har kunnat åtgärdas. Större delen av denna migration har varit tillfällig – i Storbritannien har 50 % av senare tidens migranter återvänt till sina ursprungsländer.

Den aktuella globala krisen skapar svårigheter för alla länder, även inom EU, och arbetslösheten ökar överallt.

Ett stort förenat EU är dock bättre rustat för att åtgärda detta och andra problem än om medlemsstaterna skulle agera på egen hand. EU har vidtagit samordnade åtgärder för att stabilisera banksystemet och främja en ekonomisk återhämtning. Tack vare dessa åtgärder, tillsammans med andra åtgärder som håller på att utformas för att återställa den viktiga kreditkanalen till ekonomin, kan vi förvänta oss en gradvis återhämtning från och med slutet av året.

De nya medlemsstater som nu har en starkt avstannande tillväxt får stöd från de betydande medel som är tillgängliga via EU:s sammanhållningspolitik, och med hjälp av betalningsbalansstödet kan EU undsätta medlemsstater utanför euroområdet som behöver tillfällig assistans.

Tack vare de gemensamma bestämmelserna om konkurrens och statligt stöd kan företagen konkurrera på samma villkor.

Genom Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning identifieras de reformer som ökar ekonomiernas tillväxtpotential och gör dem motståndskraftigare mot globala problem.

Kommissionen samarbetar med medlemsstaterna om att omfördela Europeiska socialfondens medel för att behålla arbetstillfällena i både gamla och nya medlemsstater. Kommissionen strävar också efter att minska krisens sociala verkningar, till exempel genom fonden för justering för globaliseringseffekter.

Den reformerade stabilitets- och tillväxtpakten ger en solid ram för att stimulera efterfrågan och skapa arbetstillfällen på kort sikt, och samtidigt hålla en rak kurs mot sunda och hållbara offentliga finanser på medellång och lång sikt.

Full Communication and analytical report available on:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/5years


[1] Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.


Side Bar