Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/300

V Bruseli 20. februára 2009

Päť rokov rozšírenej EÚ prinieslo trvalé pozitívne výsledky a pomáha Európe lepšie zvládnuť súčasnú krízu

Ostatné rozšírenia Európskej únie boli míľnikom v procese zjednocovania Európy a priniesli výhody všetkým občanom v Únii. Rozšírenie viedlo z hospodárskeho hľadiska k zvýšeniu životnej úrovne v nových členských štátoch, kým pre staré členské štáty vytvorilo nové vývozné a investičné príležitosti. Rovnako napomohlo k upevneniu demokracie, stability a bezpečnosti na našom kontinente. Rozšírená EÚ má omnoho väčšiu váhu pri riešení otázok celosvetového významu, či už v prípade zmeny klímy, alebo svetového hospodárstva a jeho správy. Po piatich rokoch je EÚ nielen väčšia, ale aj silnejšia, dynamickejšia a kultúrne bohatšia. V súčasnom zložitom celosvetovom kontexte je veľkou úlohou odolať všetkým protekcionistickým tendenciám, ktoré by zničili obrovské výhody, ktoré občanom prinieslo vytvorenie jednotného trhu 500 miliónov ľudí.

„Rozšírenia v rokoch 2004 a 2007 boli obrovským historickým krokom. Skoncovali s rozdelením Európy, pomohli upevniť demokraciu a všetkým krajinám EÚ priniesli hospodárske výhody v podobe zvýšenej konkurencieschopnosti, vyššieho hospodárskeho rastu a väčšieho počtu pracovných miest. Nemali by sme umožniť kríze zatieniť tento nesporný úspech. Spoločne môžeme dospieť k riešeniu globálnych problémov, ako je zmena klímy alebo nová usporiadanie medzinárodných finančných vzťahov. Izolovane nedosiahneme nič,“ povedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia.

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn k tomu dodal: „Rozšírenie slúži ako pevný základ stability, hnacia sila demokracie a právneho poriadku v Európe. Z hospodárskeho hľadiska prinieslo prospech novým i starým členským štátom, ale aj EÚ ako celku. Oblasť mieru a prosperity rozšírilo na takmer 500 miliónov ľudí a naša váha vo svete sa zvýšila.“

Je to už päť rokov, odkedy EÚ prijala 10 nových členov[1] zo strednej a východnej Európy a ukončila tak obdobie niekoľkých desaťročí rozdelenia spôsobeného studenou vojnou. Dva ďalšie štáty, Bulharsko a Rumunsko, sa k EÚ pripojili v roku 2007. Oznámenie „Päť rokov rozšírenej EÚ“ ukazuje, že rozšírenie prinieslo obrovský hospodársky prospech obom stranám.

Rozšírená EÚ je teraz najväčšou hospodárskou integrovanou oblasťou na svete a predstavuje viac ako 30 % svetového HDP a viac než 17 % svetového obchodu. To umožňuje EÚ, aby bola rozhodujúcim hráčom v celosvetovom dianí. Svojím hlasom môže prispieť k vytváraniu podoby globalizácie na prospech občanov.

Príjem na hlavu v nových členských štátoch stúpol zo 40 % priemeru starých členských štátov v roku 1999 na 52 % v roku 2008 a rast dosiahol v období 2004-2008 v priemere 5,5 % v porovnaní s 3,5 % v rokoch 1999-2003. To však nebolo na úkor starých členských štátov, ktorých rast bol v rokoch 2004-2008 okolo 2,2 % ročne, čo je približne rovnaké číslo ako v období 1999-2003.

Rozšírenie takisto prinieslo väčšie príležitosti obchodu. V roku 2007 takmer 80 % vývozu nových členských štátov smerovalo do zvyšku EÚ. Staré členské štáty sa takisto dočkali zvýšenia v oblasti predaja do nových členských štátov na 7,5 % zo svojho celkového vývozu v roku 2007, kým pred desiatimi rokmi to bolo 4 ¾ %.

Nezamestnanosť v nových členských štátoch klesla z často veľmi vysokých čísel na úroveň podobnú úrovni v ostatných krajinách EÚ – približne 7 % v roku 2007. Obavy starých členských štátov z hromadného prílivu pracovných síl zo zahraničia sa nenaplnili. Vo väčšine hostiteľských členských štátov nepresiahol počet pracovníkov zo zahraničia 1 % „domácej“ populácie v produktívnom veku a umožnil zaplniť voľné pracovné miesta. Výraznou črtou väčšej časti tejto migrácie je dočasnosť – v Spojenom kráľovstve sa 50 % nových pracovníkov zo zahraničia vrátilo do krajiny, z ktorej prišli.

Súčasná celosvetová kríza spôsobuje ťažkosti všetkým krajinám vrátane EÚ a nezamestnanosť stúpa všade.

Veľká zjednotená EÚ sa však dokáže s týmito a ďalšími problémami vysporiadať lepšie ako členské štáty konajúce osamotene. EÚ podnikla koordinované kroky v úsilí o stabilizáciu bankového systému a na pomoc oživeniu hospodárstva. Vďaka týmto opatreniam, doplneným ďalšími pripravovanými krokmi, zameraným najmä na obnovu kľúčovo dôležitého poskytovania úverov hospodárstvu môžeme predpokladať postupné oživenie od konca tohto roka.

Nové členské štáty, ktoré v súčasnosti zažívajú prudké spomalenie rastu, dostávajú významnú podporu v podobe finančných prostriedkov poskytovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Podporný mechanizmus zameraný na platobné bilancie umožňuje EÚ poskytnúť záchranný pás členským štátom mimo eurozóny, ktoré potrebujú dočasnú pomoc.

Jednotné pravidlá hospodárskej súťaže a poskytovania štátnej pomoci zaistia podnikom rovnosť podmienok.

Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť pomáha identifikovať tie reformy, ktoré zvýšia potenciál rastu našich ekonomík a zvýšia ich odolnosť proti celosvetovým otrasom.

Komisia spolupracuje s členskými štátmi na príprave nového programu Európskeho sociálneho fondu, aby podporila zamestnanosť v starých i nových členských štátoch. Komisia sa takisto usiluje zmenšiť širší sociálny vplyv krízy, napríklad prostredníctvom Fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Reformovaný Pakt o stabilite a raste poskytuje pevný rámec, ktorý nám umožňuje stimulovať dopyt a vytváranie pracovných miest v krátkodobom horizonte a udržiavať kurz v smere k zdravým a udržateľným verejným financiám v strednodobom a dlhodobom horizonte.

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/5years


[1] Česká republika, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko


Side Bar