Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/300

Brussels, 20 February 2009

Петте години след голямото разширяване на ЕС донесоха трайни ползи и поставиха Европа в по-добра позиция за справяне със сегашната криза

Последните разширявания на Европейския съюз бяха важен етап в процеса на обединяване на Европа и донесоха ползи за гражданите в целия съюз. В икономическо отношение разширяването доведе до повишен жизнен стандарт в новите държави-членки, като същевременно създаде за старите държави-членки възможности за износ и инвестиране. То спомогна също така за укрепване на демокрацията, стабилността и сигурността на нашия континент. Разширеният ЕС е с по-голяма тежест в решаването на проблеми от глобално значение като промяната на климата или световната икономика и нейното управление. Пет години след разширяването си ЕС не само е по-голям, но и по-силен, по-динамичен и културно обогатен. В сегашните трудни световни условия най-голямото предизвикателство е да се устои на изкушението на протекционистични тенденции, които биха унищожили огромните ползи за гражданите, породени от създаването на единен пазар без граници за 500 милиона човека.

„Разширяванията през 2004 и 2007 г. бяха огромна историческа стъпка. Те сложиха край на разделението на Европа, спомогнаха за укрепване на демокрацията и донесоха икономически ползи за всички държави от ЕС, изразяващи се в по-голяма конкурентоспособност, увеличен икономически растеж и създаване на повече работни места. Не бива да позволяваме кризата да засенчи този безспорен успех. Обединени, ние можем да намерим решението на глобални проблеми като промяната на климата или нов международен модел за управление на финансите. Разделени няма да постигнем нищо“, заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси Хоакин Алмуния.

Комисарят по разширяването Оли Рен добави: „Разширяването послужи като стабилизиращ фактор и двигател на демокрацията и върховенството на закона в Европа. В икономическо отношение то беше от полза както за старите, така и за новите държави-членки, а и за ЕС като цяло. То разшири до почти 500 милиона човека зоната на мир и благоденствие и увеличи нашата тежест в света.“

Изминаха пет години, откакто ЕС прие 10 нови държави-членки[1[1]] от Централна и Източна Европа, с което постави край на няколко десетилетия разделение, породено от студената война. Две други държави — България и Румъния — се присъединиха през 2007 г. Съобщението „Пет години след голямото разширяване на ЕС“ показва, че разширяването донесе огромни икономически ползи и за двете страни.

Разширеният ЕС сега е най-голямата обединена икономическа зона в света с дял над 30 % от световния брутен вътрешен продукт (БВП) и повече от 17 % от световната търговия. Това дава възможност на ЕС да играе решаваща роля в глобалния свят. Той може да наложи вслушване в неговия глас при направляването на глобализацията в полза на гражданите.

Доходът на глава от населението в новите държави-членки нарасна от 40 % от средната стойност за старите държави-членки през 1999 г. на 52 % през 2008 г., а годишният растеж беше средно 5,5 % за периода 2004—2008 г. в сравнение с 3,5 % за 1999—2003 г. Но това не беше за сметка на старите държави-членки, за които годишният растеж беше около 2,2 % през периода 2004—2008 г., т.е. сходен с този за периода 1999—2003 г.

Разширяването увеличи и възможностите за търговия. През 2007 г. почти 80 % от износа на новите държави-членки беше към останалата част от ЕС. Старите държави-членки също увеличиха своите продажби в новите членки на около 7,5 % от общия си износ през 2007 г. срещу 4,75 % десетилетие преди това.

Безработицата в новите държави-членки, която често беше много висока, намаля до нива, сходни с тези в останалата част от ЕС — около 7 % през 2007 г. Опасенията на старите държави-членки от масирана миграция на работна сила не се сбъднаха. В повечето приемащи държави-членки броят на работниците мигранти не превиши 1 % от местното население в работоспособна възраст и даде възможност за справяне с недостига на работна сила. В повечето случаи тази миграция имаше временен характер — в Обединеното кралство 50 % от работниците, емигрирали наскоро, се завърнаха в държавата, от която произхождат.

Сегашната глобална криза създава трудности за всички държави, включително и в ЕС, а безработицата нараства навсякъде.

Но един голям, обединен ЕС е по-способен да се справи с това и с други предизвикателства, отколкото ако членуващите в него държави действат самостоятелно. ЕС предприе координирани действия за стабилизиране на банковата система и за подпомагане на икономическото възстановяване. Тези мерки, допълвани от подготвяни в момента други, по-специално за възстановяване на жизнено важния канал за кредитиране на икономиката, ни позволяват да предвидим, че в края на настоящата година ще започне постепенно възстановяване.

Новите държави-членки, преживяващи понастоящем рязко забавяне в своя растеж, са подпомагани със значителните финансови средства, които са на разположение по линия на кохезионната политика на ЕС. Механизмът за осигуряване на финансова подкрепа за платежния баланс позволява на ЕС да се притече на помощ на държавите-членки извън еврозоната, които се нуждаят от временно съдействие.

Общите правила за конкуренция и държавна помощ ще гарантират равнопоставеност на фирмите.

Лисабонската стратегия за растеж и работни места спомага за определяне на реформите, които ще увеличат потенциала за растеж на нашите икономики и ще ги направят по-устойчиви срещу глобални сътресения.

Комисията работи съвместно с държавите-членки за реорганизация на Европейския социален фонд с оглед запазване на заетостта на населението и в старите, и в новите държави-членки. Комисията работи и за намаляване на по-широкото социално въздействие на кризата — включително и чрез Фонда за коригиране на ефектите от глобализацията.

Реформираният Пакт за стабилност и растеж предоставя солидна рамка, която ни позволява да стимулираме търсенето и създаването на работни места в краткосрочен план, като същевременно се поддържа курсът за стабилни и устойчиви публични финанси в средно- и дългосрочна перспектива.

Full Communication and analytical report available on:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/5years


[1] Чешката република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения и Словакия.


Side Bar