Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Bryssel den 18 februari 2009

Kommissionen vill inrätta en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

Kommissionen antog idag ett förslag om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. Europeiska rådet har efterfrågat förslaget, som utgör ett led i den europeiska pakten för invandring och asyl. Förslaget gör det möjligt att snabbt inrätta en operativ byrå som ska samordna och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor och verka för att närma de olika nationella arbetssätten till varandra. Byrån kan också underlätta tillnärmningen av de olika bestämmelser i asylfrågor som idag finns i EU.

Vice ordförande Jacques Barrot, kommissionsledamot med ansvar för frihet, säkerhet och rättvisa säger: "Vi arbetar aktivt för en gemensam europeisk asylpolitik. I detta sammanhang är det viktigt med tillnärmning inte bara av våra olika lagstiftningar utan även av arbetsmetoderna. De myndigheter i medlemsstaterna som prövar asylärenden måste få konkret hjälp som motsvarar deras behov i det dagliga praktiska arbetet. Byråns stödgrupper kan också underlätta gemensamma lösningar i nödsituationer, t.ex. vid massiv tillströmning av asylsökande."

Dagens asylpraxis visar i praktiken på stora skillnader mellan hur ansökningar om internationellt skydd prövas i medlemsstaterna. I vissa medlemsstater har en irakisk medborgare t.ex. 71 % chans att beviljas skydd, medan chansen i andra medlemsstater bara är 2 %. Enligt den strategiska plan för asylpolitiken som kommissionen antog i juni 2008 ska EU-lagstiftningen i asylärenden kompletteras och ändras på ett omfattande sätt. Arbetet har redan inletts men bör stödjas av mer administrativt samarbete mellan medlemsstaterna så att de olika nationella arbetsmetoderna kan närmas till varandra.

Den nya byrån ska stödja medlemsstaternas insatser för en mer konsekvent och rättvis asylpolitik, t.ex. genom att hjälpa till med att utarbeta goda metoder, organisera utbildning på EU-nivå eller underlätta tillgången till information om ursprungsländerna. Byrån ska också samordna grupper av nationella experter som på begäran kan bistå medlemsstater som ställs inför massiva inflöden av asylsökande. Byrån ska också genom vetenskapligt och tekniskt stöd bidra till att utveckla asylpolitiken och lagstiftningen.

Den nya byrån utformas som en oberoende europeisk byrå. I den styrelse som ska leda byrån kommer även kommissionen och medlemsstaterna att vara företrädda. Byrån ska verka i nära samarbete med medlemsstaternas asylprövningsinstanser och med FN:s flyktingkommissariat. Ett rådgivande forum ska inrättas för att föra en dialog med det civila samhället.

Om kommissionens förslag antas snabbt skulle byrån kunna inrättas och inleda sin verksamhet redan 2010. Dess säte ska inrättas i någon av EU:s medlemsstater efter beslut av stats- och regeringscheferna.


Side Bar