Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

V Bruseli 18. februára 2009

Komisia navrhuje vytvorenie Európskeho podporného azylového úradu

Komisia dnes prijala návrh nariadenia o vytvorení Európskeho podporného azylového úradu. Tento návrh je v rámci Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle reakciou na požiadavku Európskej rady. Návrh umožní rýchle zriadenie funkčnej agentúry, ktorá bude koordinovať a posilňovať spoluprácu členských štátov v oblasti azylu a podporí tak zosúlaďovanie rozmanitých vnútroštátnych postupov. Úrad takisto prispeje k zosúlaďovaniu pravidiel v oblasti azylovej politiky, ktoré existujú v rámci EÚ.

Podpredseda Jacques Barrot, komisár zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, uviedol: „Aktívne pracujeme na zavedení spoločného európskeho azylového systému. Je preto nevyhnutné, aby sme zosúladili nielen naše právne predpisy, ale aj prax. Je nutné, aby orgány členských štátov zodpovedné za oblasť azylu mali k dispozícii konkrétnu pomoc zodpovedajúcu ich každodenným a operatívnym potrebám. Podporné tímy, ktoré bude vysielať podporný úrad, takisto prispejú k hľadaniu riešení v prípade mimoriadnych situácií, akou je napríklad hromadný príchod žiadateľov o azyl.“

Súčasná prax v oblasti zavádzania azylovej politiky svedčí o tom, že medzi postupmi členských štátov existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o žiadosti o medzinárodnú ochranu. Napríklad, Iránec má 71 % šancu, že získa ochranu v jednom z členských štátov, ale len 2 % šancu, že ju získa v inom členskom štáte. Cieľom Plánu politiky v oblasti azylu, ktorý prijala Komisia v júni 2008, je podstatným spôsobom doplniť a upraviť európske právne predpisy v oblasti azylu. Tento plán sa práve uskutočňuje, je však potrebné posilniť administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa dosiahlo zosúladenie rôznych vnútroštátnych postupov.

Úrad podporí členské štáty v ich úsilí zaviesť súdržnejšiu a spravodlivejšiu azylovú politiku, a to napríklad tým, že im prostredníctvom organizovania školení na európskej úrovni alebo zlepšením prístupu ku kvalitným informáciám o krajinách pôvodu pomôže pri hľadaní osvedčených postupov. Takisto bude poverený koordináciou podporných skupín zložených z národných odborníkov, ktoré budú môcť byť vyslané na požiadanie členských štátov čeliacich hromadnému prílevu žiadateľov o azyl na ich území. Rovnako bude poskytovať odbornú a technickú pomoc, ktorej cieľom bude rozvoj politiky a právnych predpisov v oblasti azylu.

Úrad bude zriadený v podobe agentúry, ktorá bude nezávislým európskym orgánom. Komisia a členské štáty budú mať zastúpenie v správnej rade, ktorá bude riadiacim orgánom uvedeného úradu. Úrad bude vykonávať svoju činnosť v úzkej spolupráci s orgánmi členských štátov zodpovednými za oblasť azylovej politiky, ako aj s vysokým komisárom OSN pre utečencov. Takisto sa ráta s poradným fórom na účely dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti.

Pokiaľ sa rýchlo prijme návrh Komisie, úrad by mohol byť zriadený a začať svoju činnosť od roku 2010. Sídlo úradu bude na základe rozhodnutia najvyšších štátnych a vládnych predstaviteľov zriadené v jednom z členských štátov Európskej únie.


Side Bar