Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Bruksela, dnia 18 lutego 2009 r.

Komisja Europejska proponuje utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej. Dokument ten został przygotowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej i jest częścią paktu o imigracji i azylu. Wniosek pozwoli na szybkie utworzenie agencji operacyjnej, która będzie koordynować i wzmacniać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie polityki azylowej, jak również będzie sprzyjała wzajemnemu zbliżeniu różnych praktyk krajowych. Urząd będzie również współuczestniczył w harmonizacji zasad w dziedzinie prawa do azylu, które obowiązują w UE.

Wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot, komisarz odpowiedzialny za wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, powiedział: „Pracujemy intensywnie nad wdrażaniem europejskiego wspólnego systemu azylowego. W tym kontekście konieczne jest, abyśmy harmonizowali nie tylko przepisy, ale także i stosowane praktyki. Ważne jest, aby służby państw członkowskich właściwe ds. azylu mogły korzystać z konkretnej pomocy, odpowiadającej ich codziennym potrzebom, w tym potrzebom operacyjnym. Zespoły wsparcia w dziedzinie azylu, które zostaną uruchomione przez urząd wsparcia, pozwolą również na wspólne wypracowanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowy napływ osób ubiegających się o azyl.”

Obecna praktyka w zakresie wykonywania prawa do azylu pokazuje, że istnieją wielkie różnice w postępowaniu państw członkowskich jeżeli chodzi o traktowanie wniosków o ochronę międzynarodową. Np. Irakijczyk ma 71% szans na uzyskanie ochrony w jednym państwie członkowskim, ale zaledwie 2% w innym państwie członkowskim. Plan polityki azylowej, przyjęty przez Komisję w czerwcu 2008 r., zakładał uzupełnienie i daleko idące zmodyfikowanie przepisów europejskich w dziedzinie prawa do azylu. Działania w tej dziedzinie trwają, jednak należy je wesprzeć poprzez wzmocnienie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi, w celu zharmonizowania różnych praktyk krajowych.

Urząd będzie wspierał wysiłki państw członkowskich mające na celu wprowadzenie bardziej spójnej i bardziej sprawiedliwej polityki azylowej, np. poprzez pomaganie im w określaniu, co stanowi dobre praktyki, organizowanie szkoleń na poziomie europejskim lub poprawie dostępu do informacji wysokiej jakości o kraju pochodzenia. Zadaniem urzędu będzie także koordynacja działań zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, w skład których wchodzą eksperci krajowi, które będą mogły zostać uruchomione na wniosek państw członkowskich stojących w obliczu masowego napływu osób ubiegających się o azyl na ich terytoria. Urząd będzie również dostarczał pomocy naukowej i technicznej w celu przyczynienia się do stopniowej zmiany polityki i przepisów w dziedzinie azylu.

Urząd będzie miał formę agencji, niezależnego organu europejskiego. Komisja i państwa członkowskie będą reprezentowane w zarządzie, który jest organem kierującym urzędem. Urząd będzie ściśle współpracował z organami państw członkowskich właściwymi ds. azylu, jak również z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Przewiduje się także powołanie forum doradczego umożliwiającego dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Jeżeli wniosek Komisji zostanie szybko przyjęty, urząd powinien powstać i rozpocząć swoją działalność w 2010 r. Jego siedziba będzie się znajdowała w jednym z państw członkowskich Unii – stosowną decyzję podejmą szefowie państw i rządów.


Side Bar