Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Briselē, 2009. gada 18. februārī

Komisija ierosina izveidot Eiropas Patvēruma atbalsta biroju

Komisija šodien pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. Šis priekšlikums ir daļa no Imigrācijas un patvēruma pakta un atbilde uz Eiropadomē izteikto pieprasījumu. Šis priekšlikums ļaus ātri izveidot operacionālu aģentūru, kas koordinēs un nostiprinās dalībvalstu sadarbību patvēruma jomā, veicinot arī dažādu valstu prakses tuvināšanu. Birojs dos arī ieguldījumu, lai tiktu saskaņoti patvēruma noteikumi, ko pašreiz piemēro Eiropas Savienībā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par brīvību, drošību un tiesiskumu atbildīgais komisārs Žaks Barro teica: „Mēs aktīvi strādājam, lai izveidotu kopēju Eiropas patvēruma sistēmu. Šajā kontekstā ir nepieciešams saskaņot ne tikai mūsu likumus, bet arī mūsu dažādo praksi. Ir svarīgi, lai dalībvalstu kompetentās iestādes, kas atbild par patvēruma jautājumiem, saņemtu konkrētu atbalstu, kas atbilstu to ikdienas darba vajadzībām. Atbalsta grupas, ko izmantos Birojs, ļaus rast risinājumu klāstu tādās ārkārtas situācijās kā patvēruma meklētāju masveida ierašanās.”

Pašreizējā prakse patvēruma tiesību īstenošanā liecina, ka dalībvalstu prakse attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikumiem ir ārkārtīgi dažāda. Piemēram, irākieša izredzes saņemt aizsardzību vienā dalībvalstī ir 71 %, citā dalībvalstī tie ir tikai 2 %. Patvēruma politikas plānā, ko Komisija pieņēma 2008. gada jūnijā, ir paredzēti vērienīgi papildinājumi un grozījumi Eiropas tiesību aktos patvēruma jomā. Tie tiek īstenoti, tomēr to atbalstam ir vajadzīga pastiprināta dalībvalstu administratīvā sadarbība ar mērķi tuvināt dažādu valstu praksi.

Birojs atbalstīs dalībvalstu centienus īstenot saskaņotāku un taisnīgāku patvēruma politiku, piemēram, palīdzot tām noteikt labāko praksi, organizējot mācības Eiropas līmenī un uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai informācijai par izcelsmes valstīm. Tas būs atbildīgs arī par valstu ekspertu atbalsta grupu darba koordināciju. Šīs komandas varēs izmantot pēc to dalībvalstu pieprasījuma, kuru teritorijā ir liels patvēruma meklētāju pieplūdums. Tāpat tas sniegs zinātnisku un tehnisku palīdzību, lai pilnveidotu patvēruma politiku un tiesību aktus šajā jomā.

Biroju dibinās kā aģentūru un neatkarīgu Eiropas iestādi. Komisija un dalībvalstis būs pārstāvētas Biroja padomē, kas būs Biroja vadības struktūra. Birojs cieši sadarbosies ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm patvēruma jomā, kā arī ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos. Dialogam ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir paredzēts izveidot konsultatīvu forumu.

Ja Komisijas priekšlikumu pieņems ātri, Birojs varētu tikt izveidots 2010. gadā. Tā mītne būs vienā no dalībvalstīm atbilstīgi valstu un valdību vadītāju lēmumam.


Side Bar