Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Briuselis, 2009 m. vasario 18 d.

Komisija siūlo įsteigti Europos prieglobsčio paramos biurą

Šiandien Komisija priėmė Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo pasiūlymą. Šis pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į Imigracijos ir prieglobsčio paktą ir Europos Vadovų Tarybos prašymą. Remiantis pasiūlymu bus galima greitai įkurti operatyvinę agentūrą, kuri koordinuos ir stiprins valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio srityje, skatindama jas vienodinti savo praktiką. Biuras taip pat prisidės prie ES galiojančių prieglobsčio teisės nuostatų derinimo.

Už laisvę, saugumą ir teisingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques’as Barrot teigė: „Mes aktyviai kuriame Europos bendrą prieglobsčio sistemą. Šiuo tikslu turime ne tik suvienodinti teisės aktus, bet ir praktiką. Nepaprastai svarbu, kad prieglobsčio srityje kompetentingos valstybių narių tarnybos gautų konkrečią pagalbą kasdieniams ir operatyviniams poreikiams tenkinti. Biuro siunčiamos paramos grupės taip pat padės bendromis jėgomis rasti išeitį iš tokių kritiškų situacijų kaip masyvus prieglobsčio prašytojų atvykimas.“

Iš dabartinės prieglobsčio teisės įgyvendinimo praktikos matyti, kad valstybės narės neretai skirtingai traktuoja tarptautinės apsaugos prašymus. Antai tikimybė, kad irakietis gaus apsaugą, vienoje valstybėje narėje yra 71 %, o kitoje – tik 2 %. 2008 m. birželio mėn. Komisijos priimtame prieglobsčio veiksmų plane buvo numatyta iš esmės papildyti ir pakeisti Europos prieglobsčio srities teisės aktus. Šis užmojis įgyvendinamas, tačiau turi būti remiamas, sustiprinant valstybių narių administracinį bendradarbiavimą siekiant valstybių narių praktikos suvienodinimo.

Biuras rems valstybių narių pastangas vykdyti nuoseklesnę ir teisingesnę prieglobsčio politiką, padėdamas joms nustatyti gerosios patirties pavyzdžius, rengdamas Europos lygmens mokymus arba sudarydamas palankesnes sąlygas susipažinti su kokybiška informacija apie kilmės šalis. Jam taip pat bus pavesta koordinuoti iš nacionalinių ekspertų sudarytas paramos grupes, kurios bus siunčiamos su masiniais atvykstančių prieglobsčio prašytojų srautais susiduriančių valstybių narių prašymu. Be to, siekdamas prieglobsčio politikos ir teisėkūros pažangos, biuras teiks mokslinę ir techninę paramą.

Biuras turės agentūros, nepriklausomos Europos įstaigos, statusą. Komisijai ir valstybėms narėms bus atstovaujama administracinėje valdyboje, kuri yra biuro valdymo padalinys. Biuras veiks, glaudžiai bendradarbiaudamas su prieglobsčio srityje kompetentingomis valstybių narių institucijomis ir Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru. Taip pat numatytas patariamasis forumas, kurio paskirtis – palaikyti dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis.

Jei Komisijos pasiūlymas būtų priimtas greitai, biuras galėtų būti įkurtas ir pradėti veikti jau 2010 m. Valstybių ir vyriausybių vadovų sprendimu jo būstinė bus įsteigta vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.


Side Bar