Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Brüssel, 18. veebruar 2009

Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

Komisjon võttis täna vastu määruse ettepaneku Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise kohta. Ettepanek esitati Euroopa Ülemkogu soovil ning on kooskõlas sisserände- ja varjupaigapaktiga. See võimaldab kiiresti luua ameti, kes kooskõlastab ja tugevdab operatiivselt liikmesriikidevahelist koostööd varjupaigaküsimustes ning edendab sel viisil eri riiklike tavade lähendamist. Amet aitab samuti kaasa ELis kehtivate varjupaigaeeskirjade ühtlustamisele.

Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Jacques Barrot sõnas: „Praegu käib aktiivne töö Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rajamiseks. Seoses sellega on hädavajalik, et me lähendaksime omavahel mitte üksnes õigusakte, vaid ka tavasid. On väga oluline, et varjupaigaküsimustes pädevatel liikmesriikide asutustel oleks võimalik saada konkreetset abi, mis vastaks nii nende igapäevastele kui ka operatiivsetele vajadustele. Tugiamet kasutab oma tegevuses tugirühmi, mis võimaldavad samuti ühiselt lahendada kiiret reageerimist vajavaid olukordi, näiteks kui liikmesriiki saabub massiliselt varjupaigataotlejaid.”

Varjupaigaõiguse kohaldamine näitab, et liikmesriikide tavades esineb praegu suuri lahknevusi rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemisel. Nii näiteks on iraaklase jaoks varjupaiga saamise tõenäosus ühes liikmesriigis 71%, teises aga kõigest 2%. 2008. aasta juunis võttis komisjon vastu varjupaigapoliitika kava, mille kohaselt Euroopa varjupaigaalaseid õigusakte tuleb ulatuslikult täiendada ja muuta. Kõnealune tegevus juba käib, kuid selle toetamiseks tuleb tihendada liikmesriikidevahelist halduskoostööd, et lähendada erinevaid riiklikke tavasid.

Amet toetab liikmesriikide jõupingutusi ühtlasema ja õiglasema varjupaigapoliitika elluviimisel näiteks järgmiselt: ta aitab neil välja töötada head tavad, korraldab Euroopa tasandil koolitusi või parandab juurdepääsu kvaliteetsele teabele varjupaigataotlejate päritoluriikide kohta. Tema ülesandeks on samuti kooskõlastada tegevust liikmesriikide ekspertidest moodustatud tugirühmades, mida saab kasutada abi taotlevas liikmesriigis, kelle territooriumile on saabunud massiliselt varjupaigataotlejaid. Lisaks pakub amet teaduslikku ja tehnilist abi, et arendada edasi varjupaigapoliitikat ja sellega seotud õigusakte.

Amet luuakse Euroopa Liidu sõltumatu asutusena. Ameti juhtivorgan on haldusnõukogu, mis koosneb komisjoni ja liikmesriikide esindajatest. Amet teeb tihedat koostööd varjupaigaküsimustes pädevate asutustega liikmesriikides ja ÜRO pagulaste ülemvolinikuga. Dialoogi pidamiseks kodanikuühiskonna organisatsioonidega on ametil nõuandev kogu.

Juhul kui komisjoni ettepanek võetakse kiiresti vastu, saab amet tegevust alustada juba 2010. aastal. Ameti asukohaks saab üks ELi liikmesriikidest, mis valitakse riigipeade ja valitsusjuhtide otsusega.


Side Bar