Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

V Bruselu dne 18. února 2009

Komise navrhuje vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

Komise dnes přijala návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Tento návrh reaguje v rámci Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu na požadavek Evropské rady. Návrh umožní rychlé zřízení funkční agentury, která bude koordinovat a posilovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti azylu, a podpoří tak sbližování různých vnitrostátních postupů. Úřad bude rovněž přispívat ke sjednocení pravidel v oblasti azylové politiky, která již existují v rámci EU.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, prohlásil: „Aktivně pracujeme na zavedení společného evropského azylového systému. Je nutné, abychom sblížili nejen naše právní předpisy, ale i praxi. Je nezbytné, aby měly orgány členských států odpovědné za azylovou oblast k dispozici konkrétní pomoc odpovídající jejich každodenním provozním potřebám. Podpůrné jednotky, které bude podpůrný úřad vysílat, rovněž umožní nalézt celková řešení v případě mimořádných situací, jako například masivní příval žadatelů o azyl.“

Současná praxe v oblasti provádění azylového práva ukazuje, že existují značné rozdíly v praxi členských států, co se týče žádostí o mezinárodní ochranu. Například Iráčané mají 71% šanci získat ochranu v jednom z členských států a pouze 2% v jiném členském státě. Cílem Plánu politiky pro azyl, který Komise přijala v červnu 2008, je podstatně doplnit a upravit stávající právní předpisy EU v oblasti azylového práva. Tato operace probíhá, musí však být podporována posilováním správní spolupráce mezi členskými státy, aby došlo ke sblížení praxe v jednotlivých zemích.

Úřad bude podporovat členské státy v jejich úsilí na zavedení soudržnější a spravedlivější azylové politiky, například pomáhat při hledání osvědčených postupů, pořádat školení na evropské úrovni nebo zlepšovat přístup ke kvalitním informacím o zemích původu. Bude také pověřen koordinací podpůrných jednotek složených z národních odborníků, které budou moci být vyslány na žádost členských států potýkajících se s masivním přívalem žadatelů o azyl na jejich území. Rovněž bude poskytovat vědeckou a technickou pomoc zaměřenou na rozvoj politiky a právních předpisů v oblasti azylu.

Úřad bude zřízen jako agentura, bude se jednat o nezávislý evropský orgán. Komise a členské státy budou zastoupeny ve správní radě, která je řídícím orgánem úřadu. Úřad bude úzce spolupracovat s příslušnými orgány členských států odpovědnými za azylovou politiku, jakož i s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. Pro navázání dialogu s organizacemi občanské společnosti se rovněž počítá s ustanovením poradního sboru.

Pokud bude návrh Komise rychle přijat, úřad by mohl být zřízen v roce 2010 a v témže roce by mohl i zahájit činnost. Jeho sídlo bude rozhodnutím hlav států a předsedů vlád zřízeno v jednom z členských států.


Side Bar