Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Брюксел, 18 февруари 2009 г.

Комисията предлага да се създаде Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Комисията прие днес предложение за регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Предложението, което се вписва в пакта за имиграцията и убежището, е в отговор на искане на Европейския съвет. То ще даде възможност да се създаде бързо оперативна агенция, която ще координира и укрепи сътрудничеството в областта на убежището между държавите-членки, насърчавайки по този начин сближаването на различните национални практики. Службата ще допринесе също за сближаване на съществуващите в ЕС правила в областта на правото на убежище.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдие, свобода и сигурност Жак Баро заяви: „Работим активно за създаването на общ европейски режим в областта на убежището. В този контекст е необходимо да сближим не само своите законодателства, но и своите практики. От основно значение е компетентните служби на държавите-членки в областта на убежището да могат да разчитат на конкретна помощ, която да отговаря на всекидневните и оперативните им нужди. Екипите за подкрепа, които службата ще използва, също ще позволят заедно да се намерят решения на спешни ситуации, като масовия наплив на лица, търсещи убежище.“

Настоящата практика в областта на правото на убежище показва, че съществуват големи различия в практиката на държавите-членки по отношение на молбите за международна закрила. Например един иракчанин има 71 % шанс да получи закрила в една държава-членка и едва 2 % шанс в друга държава-членка. Планът за действие в областта на убежището, приет през юни 2008 г. от Комисията, предвиждаше амбициозно допълване и изменение на европейското законодателство в областта на правото на убежище. Това действие е в процес на осъществяване, но трябва да бъде подкрепено от засилване на административното сътрудничество между държавите-членки, като целта е да се сближат различните национални практики.

Службата ще подкрепя държавите-членки в усилията им да изготвят по-последователна и по-справедлива политика в областта на убежището, например като им помага да открият добрите практики, като организира обучения на европейско равнище и като подобри достъпа до качествени данни за държавите на произход. Освен това на службата ще бъде възложено да координира екипи за подкрепа, съставени от национални експерти, които могат да бъдат използвани по искане на държави-членки, изправени пред масов приток на търсещи убежище лица на своя територия. Тя ще оказва също така научно и техническо съдействие за развиване на политиката и законодателството в областта на убежището.

Службата ще бъде създадена под формата на агенция, независим европейски орган. Тя ще се ръководи от управителен съвет, в който ще има представители на Комисията и на държавите-членки. Службата ще действа в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки в областта на убежището, както и с Върховния комисариат за бежанците на ООН. Предвижда се също да се създаде консултативен форум за диалог с организациите на гражданското общество.

Ако предложението на Комисията бъде прието бързо, службата ще може да бъде създадена и да започне дейността си през 2010 г. Седалището ѝ ще бъде разположено в една от държавите-членки на Съюза, като решението за това ще бъде взето от държавните и правителствените ръководители.


Side Bar