Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

V Bruseli 11. februára 2009

112: Komisia chce zabezpečiť viacjazyčnosť jednotného európskeho čísla tiesňového volania

Občania EÚ môžu od decembra 2008 zavolať záchrannú službu z akéhokoľvek miesta v Európskej únii vďaka telefonátu na celoeurópske číslo tiesňového volania 112, a to bezplatne či už z pevnej siete, alebo mobilného telefónu. Iba jeden zo štyroch Európanov však vie, že toto číslo, vďaka ktorému je možné zachrániť život, existuje aj v ostatných členských štátoch, a takmer traja z desiatich volajúcich na číslo 112 v krajine, ktorá nebola ich domovskou krajinou, sa stretli s jazykovými ťažkosťami. Komisia dnes spoločne s Európskym parlamentom a Radou vyhlásila 11. február za „Európsky deň čísla 112“, aby tak zvýšila informovanosť o čísle 112 a aby podnietila vnútroštátne orgány zabezpečiť pre jednotné číslo tiesňového volania v EÚ väčšiu mieru viacjazyčnosti.

„Európske číslo tiesňového volania 112 by už nemalo byť prísne stráženým tajomstvom Európy. Je to číslo, ktoré môže v prípade potreby využiť každý občan v akejkoľvek tiesni a v každom členskom štáte. Je však neprijateľné, aby o existencii čísla 112 vedela len menej ako štvrtina obyvateľov, alebo aby cestujúcim volajúcim na číslo 112 bránili v komunikácii s tiesňovým operátorom jazykové problémy,“ vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „EÚ sa musí usilovať o bezpečnosť svojich 500 miliónov občanov tak intenzívne, ako sa pre nich snažila zaistiť možnosť slobodne cestovať vo všetkých 27 členských štátoch. Prvý Európsky deň čísla 112 by mal byť signálom pre vnútroštátne orgány, ktoré musia zvýšiť počet jazykov používaných vo svojich strediskách tiesňového volania a posilniť informovanosť o tomto čísle, ktoré môže zachrániť život.“

Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnila Európska komisia v rámci celej EÚ, vyplýva, že 94 % občanov EÚ považuje jednotné číslo tiesňového volania dostupné v EÚ za prospešné. V dnes uverejnených výsledkoch prieskumu Eurobarometra sa takisto zdôraznili oblasti, v ktorých stále existuje priestor na zlepšenie:

Jazykové problémy: Napriek tomu, že podľa poskytnutých informácií by mali zvládnuť tiesňové volania v angličtine pracovníci stredísk tiesňového volania v 21 členských štátoch (v nemčine v 12 členských štátoch a vo francúzštine v 11 členských štátoch), pri volaní na číslo 112 v zahraničí sa s jazykovými problémami stretlo 28 % volajúcich.

Informovanosť o čísle 112: Vo všeobecnosti dokázalo číslo 112 bez rozmýšľania identifikovať ako číslo tiesňového volania kdekoľvek v EÚ iba 24 % z celkového počtu Európanov, ktorí sa zúčastnili na prieskume. Tento výsledok predstavuje zlepšenie o 2 % v porovnaní s prieskumom z februára 2008, ale miera informovanosti o čísle tiesňového volania v EÚ sa medzi jednotlivými krajinami značne odlišuje (od 3 % v Taliansku až po 58 % v Českej republike). Mnohé členské štáty informujú svojich občanov a návštevníkov o čísle 112, napríklad:

  • vo Fínsku sa číslo 112 oslavuje každoročne 11. februára.
  • návštevníci Bulharska dostávajú uvítaciu textovú správu, ktorá ich informuje o čísle 112.
  • číslo 112 sa propaguje na diaľniciach a pri výbere mýta v Rakúsku, Grécku a Španielsku a na železničných staniciach a letiskách aj v Belgicku, Českej republike, Estónsku, Írsku, Grécku a Holandsku.
  • pred začiatkom turistickej sezóny sa v Švédsku organizujú mediálne kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti občanov o čísle 112.

Počas uplynulého roka sa v Bulharsku, Švédsku, Rumunsku, Litve a Portugalsku zaznamenalo aspoň 10 % zvýšenie miery informovanosti o čísle 112.

Z výsledkov prieskumu Eurobarometra ďalej vyplýva, že:

  • číslo tiesňového volania využila počas uplynulých piatich rokov štvrtina občanov EÚ.
  • väčšina telefonátov stále pochádza z pevných liniek: zatiaľ čo 53 % telefonátov pochádzalo z pevnej linky, v prípade tiesňového volania z mobilné telefónu sa zaznamenal nárast (45 % v porovnaní s 42 % v roku 2008).

Komisia spoločne s Európskym parlamentom a Radou vyhlásila 11. február za „Európsky deň čísla 112“, aby tak zvýšila informovanosť o tomto čísle v celej Európe. Komisia a členské štáty zintenzívnia svoje úsilie pri propagovaní čísla 112, a to najmä v období pred letnými prázdninami.

Súvislosti

Európske číslo tiesňového volania sa zaviedlo v roku 1991 s cieľom poskytnúť vo všetkých členských štátoch EÚ jednotné číslo tiesňového volania (okrem už existujúcich národných čísel), aby sa hlavne pre cestujúcich uľahčil prístup k tiesňovým službám. Od roku 1998 musia členské štáty na základe právnych predpisov EÚ zabezpečiť, aby všetci užívatelia pevných telefónnych liniek a mobilných telefónov mohli využívať číslo 112 bezplatne. Od roku 2003 musia telekomunikační operátori poskytovať záchrannej službe informácie o polohe volajúceho, aby bolo možné včas lokalizovať a nájsť obete nehôd. Členské štáty EÚ musia takisto zvyšovať informovanosť občanov o čísle 112.

S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie čísla 112 Komisia začala v 17 prípadoch konanie vo veci porušenia proti 15 krajinám, a to z dôvodu nedostatočnej dostupnosti čísla 112, nedostatku informácií o polohe volajúceho alebo neprimeraného vybavovania telefonátov. Vzhľadom na nápravné opatrenia bolo odvtedy možné uzavrieť väčšinu z týchto prípadov.

Zatiaľ čo číslo 112 dopĺňa existujúce národné čísla tiesňového volania, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko a najnovšie Rumunsko sa rozhodli spraviť z čísla 112 svoje hlavné národné číslo tiesňového volania. V ostatných krajinách je číslo 112 jediným číslom tiesňového volania niektorých záchranných služieb (napríklad v prípade Estónska a Luxemburska je to číslo na zdravotnícku záchrannú službu alebo na požiarnikov).

Webová lokalita Komisie venovaná číslu 112: www.ec.europa.eu/112

Ako funguje číslo 112 v mojej krajine:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kútik pre deti:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ ][ ][ ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar